Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 331-19/2007/63 Ob-1474/13 , Stran 554
Št. 331-19/2007/63 Ob-1474/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO) na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11 in 87/12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič, spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena izplačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5), zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8. 2007, str. 48) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES), – Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/11-ZSSR-2 in 8/12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič spremenjenega dne 7. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
javni razpis
iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013
1. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Predmet podpore 2.1 V skladu s prvim odstavkom 33. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v: 2.1.1 predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Pogodba), razen proizvodov iz rib (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi); 2.1.2 predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski proizvodi; 2.1.3 kombinirano predelavo proizvodov iz točk 2.1.1 in 2.1.2; 2.1.4 trženje kmetijskih proizvodov, kamor uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za prodajo; 2.1.5 prvo stopnjo predelave lesa. 2.2 Proizvodi iz točk 2.1.1, 2.1.2 in 2.1.3 javnega razpisa, na katere se nanaša naložba, so v skladu z drugim odstavkom 33. člena Uredbe PRP namenjeni za prehrano ljudi in živali. 2.3 Seznami kmetijskih proizvodov in živil ter proizvodov prve stopnje predelave lesa so objavljeni na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si ter ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. 2.4 Za namen tega javnega razpisa se naložbe iz točke 2.1 javnega razpisa razdelijo na dva namena, in sicer: 2.4.1 Namen A: naložbe iz točke 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 in 2.1.4 javnega razpisa; 2.4.2 Namen B: naložbe iz točk 2.1.5 javnega razpisa. 2.5 Glede na obseg naložb se v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Uredbe PRP podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložba, katere skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 100.000 eurov (brez DDV), je enostavna naložba. Če skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 100.000 eurov (brez DDV), je to zahtevna naložba. 3. Vlagatelji 3.1 V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko: 3.1.1 kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo, 3.1.2 kmetije z dopolnilno dejavnostjo ali 3.1.3 agrarne in pašne skupnosti v zasebni lasti, na podlagi pogodbe, na katerih se izvaja predelava mleka. 3.2 Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro podjetja. 3.3 Za izračun velikosti podjetja se glede na drugi odstavek 38. člena Uredbe PRP upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si. 3.3.1 V kategorijo mikro podjetij se uvrščajo podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in imajo letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. 3.3.2 Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES. 4. Upravičeni stroški 4.1 Upravičeni stroški 4.1.1 Skladno s prvim odstavkom 34. člena Uredbe PRP so upravičene v okviru tega javnega razpisa naslednje vrste stroškov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.1.2 Pri predmetu podpore iz točke 2.1.5 so do podpore v nakup novih strojev, opreme in naprav (točka 4.1.1.3 javnega razpisa) upravičene samo tiste naložbe, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, v točki 5.6 Seznam najvišjih priznanih vrednosti naložb za nakup novih strojev in opreme (z vključeno montažo). 4.1.3 Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so del razpisne dokumentacije, objavljene na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP, www.aktrp.gov.si. 4.2 Nastanek upravičenih stroškov 4.2.1 V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali: 4.2.1.1 v primeru predelave in trženja kmetijskih proizvodov (točke 2.1.1 in 2.1.4 javnega razpisa) od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, vendar najkasneje do 30. junija 2015; 4.2.1.2 v primeru predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa (točke 2.1.2, 2.1.3 in 2.1.5 javnega razpisa) od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, vendar najkasneje do 30. junija 2015. 4.2.2 V skladu s petim odstavkom 34. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni splošni stroški, ki so nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, vendar najkasneje do 30. junija 2015. 4.3 Neupravičeni stroški 4.3.1 Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora v skladu s šestim odstavkom 34. člena Uredbe PRP ne dodeli za: 4.3.1.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 4.3.1.2 rabljeno opremo, 4.3.1.3 naložbe zunaj območja Republike Slovenije, 4.3.1.4 stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema), 4.3.1.5 bančne stroške, 4.3.1.6 stroške promocije, 4.3.1.7 stroške nakupa dostavnih in servisnih vozil ter gradbene mehanizacije, 4.3.1.8 šotore in kontejnerje, 4.3.1.9 splošne upravne stroške. 4.3.2 V skladu s sedmim odstavkom 34. člena Uredbe PRP do podpore niso upravičene tudi naslednje vrste naložb: 4.3.2.1 naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih; 4.3.2.2 naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom in ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov; 4.3.2.3 naložbe, ki so predmet sofinanciranja v okviru ukrepa 121 Pododabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013; 4.3.2.4 naložbe, ki niso zaključena celota oziroma pri katerih se po zaključku naložbe predelovalni proces ne more začeti odvijati, kot je to prikazano v poslovnem načrtu ter bodo za to potrebna še dodatna vlaganja; 4.3.2.5 naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in živil, ko se predelovalni obrat nahaja v sklopu gostinskega lokala, za namen katerega se predelava tudi izvaja; 4.3.2.6 naložbe v nakup laboratorijske in IKT opreme, ki se ne uporablja izključno za namen lastne predelave in trženja. 5. Pogoji in obveznosti 5.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge 5.1.1 Splošni pogoji 5.1.1.1 Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. 5.1.1.2 Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. 5.1.1.3 V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). 5.1.1.4 Skladno z 2. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj v primeru zahtevnih naložb k vlogi predložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani MKO (www.mko.gov.si). Poslovni načrt mora biti izdelan za obdobje izvajanja naložbe in najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je kumulativni finančni tok v celotni ekonomski dobi projekta pozitiven. Za ekonomsko dobo projekta se šteje obdobje izvajanja naložbe in še vsaj za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev. 5.1.1.5 Kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo izvedla naložba, mora biti skladno z določili štirinajstega odstavka 120. člena Uredbe PRP ob predložitvi vloge dejavno kmetijsko gospodarstvo. To pomeni, da je moralo v letu pred objavo javnega razpisa vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike, in ob vložitvi vloge na javni razpis ustvari primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, ki je v letu 2012 znašala 9.156,72 EUR. Enota vloženega dela pomeni obseg dela, ki ga opravi ena oseba, ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom v obdobju enega leta oziroma eno polno delovno moč, ki znaša 1.800 ur. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina in sicer z dejanskim prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva. 5.1.1.6 Kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo izvedla naložba, mora zagotavljati obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 1,5 polne delovne moči. Pri opredelitvi lastne delovne sile na kmetiji se upošteva samo tiste osebe, ki so člani kmetije. To pomeni, da morajo biti člani enega ali več gospodinjstev, ki so prijavljena v okviru te kmetije in so vpisani v registru kmetijskih gospodarstev. Za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); kmetijski delavec/-ka (1 PDM); ostali člani kmetije (0,5 PDM). Pri opredelitvi najete delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni življenjski dobi, ki ima za delo na kmetiji urejeno delovno razmerje za polni delovni čas. Pri izračunu občasno najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno. 5.1.1.7 Skladno s 3. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora biti iz vloge razviden prispevek naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti podjetja. To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa iz 5. točke prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP: 5.1.1.7.1 uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; 5.1.1.7.2 uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; 5.1.1.7.3 stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; 5.1.1.7.4 uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. 5.1.1.8 Vlagatelji morajo v vlogi v skladu s 4. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP predstaviti dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k: 5.1.1.8.1 dejanskemu povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali denarni obliki, 5.1.1.8.2 skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo vlagatelj porabil za dokončanje naložbe ali 5.1.1.8.3 izvedljivosti naložbe. 5.1.1.9 Skladno s 6. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP so naložbe, ki se nanašajo točke 2.1.2, 2.1.3 in 2.1.5 javnega razpisa, upravičene do podpore v okviru tega razpisa, če gre za naložbo, ki se nanaša na: 5.1.1.9.1 vzpostavitev novega obrata, 5.1.1.9.2 širitev obstoječega obrata, 5.1.1.9.3 povečanje raznovrstnosti proizvodnje obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali 5.1.1.9.3 bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječega obrata. 5.1.1.10 Vlagatelj mora biti v skladu s 7. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik nepremičnine oziroma mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni ali služnostni pravici za obdobje najmanj desetih let po zaključku naložbe. Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti notarsko overjeno soglasje solastnikov za izvedbo naložbe. 5.1.1.11 Ne glede na prejšnjo točko je treba skladno z 8. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP v primeru nakupa in postavitve aparatov za namen trženja kmetijskih proizvodov vlogi priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj petih let po dokončanju naložbe in dovoljenje, iz katerega je razvidno soglasje lastnika parcele ali objekta, da dovoljuje namestitev aparata. Če je najemodajalec pravna oseba javnega prava, je treba vlogi priložiti petletno pogodbo, ki vključuje klavzulo za možnost podaljšanja. 5.1.1.12 V primeru gradbenih ter obrtniških del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo (z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe). 5.1.1.13 Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj skladno s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe PRP pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. 5.1.1.14 V primeru zahtevnih naložb, ki vključujejo tudi gradbeno-obrtniška dela mora vlagatelj ob vlogi priložiti projekt za izvedbo del (PZI), ki ga pripravi odgovorni projektant. 5.1.1.15 V skladu z 9. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora biti vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore. 5.1.1.16 V skladu z 10. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko vlagatelj predvideva vlaganje več kot enega zahtevka za izplačilo sredstev, je obvezno priložiti izjavo banke, iz katere je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe. 5.1.1.17 V skladu s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države. 5.1.1.18 Če je vlagatelj fizična oseba, v skladu s šestim odstavkom 120. člena Uredbe PRP,ne sme biti v osebnem stečaju. 5.1.1.19 V skladu s sedmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev za naložbe, razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. 5.1.1.20 Če vlagatelj v skladu z osmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene projektne dokumentacije razvidni: 5.1.1.20.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, 5.1.1.20.2 ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis, 5.1.1.20.3 predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov. 5.1.1.21 Če vlagatelj v skladu z devetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Merilo za izračun opravičljivega stroška je neto tlorisna površina objekta pri enoetažnem objektu oziroma neto tlorisna površina pritličja pri dvo ali večetažnem objektu. 5.1.1.22 Vlagatelj mora v skladu z desetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo sredstev v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12; v nadaljnjem besedilu ZKme-1). 5.1.1.23 Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora v skladu z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. 5.1.1.24 V skladu s trinajstim odstavkom 120 člena Uredbe PRP nepremičnina na kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu. 5.1.1.25 V skladu z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. 5.1.1.26 V skladu s trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila, priložena zahtevku, napisana v tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik. Če prevod ni razumljiv, mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod. 5.1.1.27 Če se vlagatelj skladno z drugim odstavkom 120 člena Uredbe PRP, v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne-tržnih pogojih poslovanja. Ponudbe morajo biti, ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. 5.1.1.28 Vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo za isti namen na tem javnem razpisu. 5.1.1.29 Vlagatelj ima na dan vložitve vloge na javni razpis lahko največ dve nezaključeni naložbi, za kateri je pridobil odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepa št. 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013. Naložba se šteje, da je zaključena, ko je na ARSKTRP vložen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev. 5.1.2. Specifični pogoji 5.1.2.1 Če je vlagatelj kmetija iz točke 3.1.1 ali 3.1.2, mora biti v skladu z 2. točko drugega odstavka 36. člena Uredbe PRP vpisana v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG). 5.1.2.2 Če je vlagatelj kmetija iz točke 3.1.2, mora biti v skladu s 3. točko drugega odstavka 36. člena Uredbe PRP nosilec ali član kmetijskega gospodarstva registriran za opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezane z naložbo. 5.1.2.3 Če je vlagatelj agrarna in pašna skupnost v zasebni lasti, na podlagi pogodbe, ki se ukvarja s predelavo mleka, mora biti v skladu s 4. točko drugega odstavka 36. člena Uredbe PRP: 5.1.2.3.1 vpisana v RKG kot planina, 5.1.2.3.2 na ARSKTRP oddan zapisnik o prigonu živali na pašo za leto 2012, iz katerega je razvidno, da je bilo na planini minimalno 10 glav živine (GVŽ) molznih živali, 5.1.2.3.3 naložba izvedena na planini. 5.1.2.4 Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se, v skladu z 11. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino energije za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene dokumentacije morajo biti razvidni: 5.1.2.4.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, 5.1.2.4.2 izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe. 5.1.2.5 Do sofinanciranja nakupa nepremičnin so skladno z 15. in 16. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, upravičene naložbe, ki se nanašajo na predmeta podpore iz točke 2.1.1 in 2.1.4 javnega razpisa. V okviru tega upravičenega stroška je upravičen strošek tudi nakup zemljišč v višini do vključno deset odstotkov skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: 5.1.2.5.1 nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto, 5.1.2.5.2 kupljeni objekt se mora v celoti uporabljati za namene predelave kmetijskih proizvodov, 5.1.2.5.3 sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti sorodstvene povezave (do drugega kolena), 5.1.2.5.4 prodajalec in kupec nepremičnine sta lahko imela v zadnjih dveh letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ pet odstotni lastniški delež v enem ali drugem podjetju, 5.1.2.5.5 sofinanciranje nakupa nepremičnine ni možno, če gre za prenos: 5.1.2.5.5.1 od fizične osebe na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot pet odstotni lastniški delež ali 5.1.2.5.5.2 od samostojnega podjetnika posameznika na pravno osebo, 5.1.2.5.6 nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali sredstvi Evropske unije v obdobju sedmih let pred vložitvijo vloge na ta javni razpis. 5.1.2.6 Skladno s 16. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev: 5.1.2.6.1 da je v primeru naložbe, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izveden tehnični prevzem in pridobljeno uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter izveden vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Navedena dokazila mora vlagatelj predložiti ARSKTRP najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, 5.1.2.6.2 da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta. Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo površine v obsegu proizvodnega objekta, 5.1.2.6.3 da je prenova objekta s stroji in opremo po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem objektu, najmanj 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe, 5.1.2.6.4 da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna neto kvadratura in cenitev za proizvodne prostore in skladišča ter za prostore, ki niso upravičeni do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo upoštevala nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali nakupna cena). 5.1.2.7 Kolikor se naložba nanaša na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi ter bo prispevala k izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, izboljšanju energetske učinkovitosti, predelavi kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije, uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za obdelavo odpadnih voda pri predelavi, skladno s 16.a členom Uredbe 1698/2005/ES in četrtim in petim odstavkom 38. člena Uredbe PRP ter vlagatelj za te upravičene stroške uveljavlja višji delež podpore potem mora vlagatelj predložiti: 5.1.2.7.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, 5.1.2.7.2 popis del in stroškov, ki se nanašajo na opredeljene vrste naložb v točki 5.1.2.7 ter za katere vlagatelj uveljavlja višji delež podpore. 5.1.2.8 Med naložbe, ki so upravičene do višjega deleža podpore skladno s točko 5.1.2.7 uvrščamo naložbe: 5.1.2.8.1 v izgradnjo čistilnih naprav za namen obdelave odpadnih voda pri predelavi; 5.1.2.8.2 v izboljšanje energetske učinkovitosti, kamor sodijo: 5.1.2.8.2.1 naložbe v rekonstrukcijo oziroma zamenjavo hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, sistemov za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hladilnih sistemov, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, s katerimi se doseže vsaj 25% prihranek energije; 5.1.2.8.2.2 naložbe v celovito energijsko prenovo obstoječih objektov v nizkoenergijski tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, pri kateri mora objekt v saniranem stanju izkazovati: 5.1.2.8.2.2.1 ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine, 5.1.2.8.2.2.2 vgrajeno energijsko varčno zunanje stavbno pohištvo, 5.1.2.8.2.2.3 vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja, 5.1.2.8.2.2.4 vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna), 5.1.2.8.2.2.5 optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje), pri čemer potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji PHPP`07, ne sme presegati 45 kWh/m2a pri klimatskih podatkih osrednje Slovenije (Ljubljana). Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja; 5.1.2.8.2.3 gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, za katere bo predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazovala gradnjo energijsko učinkovitega nizkoenergijskega ali pasivnega objekta. Izračunana potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji PHPP`07, ne sme presegati 35 kWh/m2a, iz obnovljivih virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25% skupnih letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja. Novozgrajeni objekt iz točke 5.1.2.8.2.3 mora izkazovati: 5.1.2.8.2.3.1 ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine objektov, 5.1.2.8.2.3.2 vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, 5.1.2.8.2.3.3 vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja, 5.1.2.8.2.3.4 vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, 5.1.2.8.2.3.5 optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje). 5.1.2.8.3 naložbe v predelavo kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije, kolikor to pomeni zamenjavo obstoječega sistema pridobivanja energije potrebne za predelavo, ki uporablja fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin), s sistemom za pridobivanje energije iz kmetijske/gozdne biomase, ob tem, da bo zmanjšanje letne porabe fosilnih goriv vsaj 50%. 5.1.2.8.4 naložbe v vključitev proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo, kamor sodijo tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu, tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode ter naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode. 5.1.2.9 Vlagatelj vsa navedena dejstva iz točke 5.1.2.8 dokazuje s priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo del (PGD/PZI) oziroma s priloženimi kopijami izvedenih meritev, monitoringov in podobno. Strokovno oceno lahko izdela oseba, ki je pooblaščena za izdelavo projektne dokumentacije ali pa ima ustrezno izobrazbo na tehničnem področju, ki je predmet zadevne naložbe, opredeljene v točki 5.1.2.8. 5.1.2.10 Naložbe v trženje kmetijskih proizvodov, ki se nanašajo na predmeta podpore iz točke 2.1.4, so upravičene do podpore, kolikor se predmet naložbe uporablja za trženje lastnih kmetijskih proizvodov in kmetijskih proizvodov iz okoliških kmetij, če ima vlagatelj registrirano dopolnilno dejavnost za prodajo kmetijskih proizvodov iz okoliških kmetij. 5.1.2.11 Naložbe v predelavo kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se nanašajo na predmet podpore iz točk 2.1.1, 2.1.2 in 2.1.3 so upravičene do podpore, če se živilska dejavnost izvaja v obratih, ki so registrirani v skladu s 140. in 152.a členom ZKme-1. Kolikor se naložba v predelavo kmetijskih in živilskih proizvodov nanaša na novogradnjo obrata, potem mora biti ta pogoj izpolnjen najkasneje do zaključka naložbe. 5.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe 5.2.1 Skladno s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 5.2.2 Skladno s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o pravici do sredstev. 5.2.3 Skladno z desetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 5.2.4 Skladno z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2015. 5.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka 5.3.1 V skladu z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov. Naložba ali del naložbe, na katerega se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, mora biti zaključena in vsi računi plačani. 5.3.2 Upravičenec mora skladno z 12. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi Evropske unije, se pomoč lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Evropske unije, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske unije za podprto naložbo se dokazuje z/s: 5.3.2.1 v primeru nakupa novih strojev in nove tehnološke opreme: 5.3.2.1.1 z izjavami proizvajalcev o skladnosti strojev v skladu z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11-ZTZPUS-1 in 74/11), ki jih upravičenec pridobi od proizvajalcev oziroma njihovih zastopnikov in jih predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo, 5.3.2.1.2 vsak stroj oziroma tehnološka oprema mora biti označen z nalepko, na kateri je znak »CE« oziroma druga ustrezna označba o standardizaciji proizvoda. Izjave o skladnosti strojev morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem; 5.3.2.2 v primeru gradbeno – obrtniških del za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov po predpisih o graditvi objektov: 5.3.2.2.1 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem ob vložitvi vloge in 5.3.2.2.2 s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem, ki ga upravičenec predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev; 5.3.2.3 v primeru gradbeno-obrtniških del, za katera ni potrebno pridobiti nobenih upravnih dovoljenj in ki se izvajajo v objektih zgrajenih z gradbenim dovoljenjem: 5.3.2.3.1 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem ob vložitvi vloge za obstoječi objekt in 5.3.2.3.2 s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem za obstoječi objekt, ki ga upravičenec predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Iz njega mora biti razvidno, da se v obstoječem objektu lahko opravlja naložbena dejavnost; 5.3.2.4 v primeru naložb, ki se izvajajo kot kombinacija točk 5.3.2.1, 5.3.2.2 in 5.3.2.3 se upoštevajo določila vseh zadevnih točk. 5.3.3 Zahtevku mora upravičenec priložiti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.3.4 Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži zadnjemu zahtevku: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.3.5 V skladu s 56. členom ZKme-1 nakazilo sredstev na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. 5.3.6 Skladno z dvanajstim in trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. Vsi računi in dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so predloženi računi in predračuni v tujem jeziku, mora vlagatelj predložiti tudi njihov prevod v slovenski jezik. Računi morajo imeti enake elemente kot predračuni. 5.3.7 Če se vlagatelj skladno z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi. 5.3.8 Skladno s sedmim, osmim in devetim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. 5.3.9 Označevanje projektov: Prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani MKO: www.MKO.gov.si in ARSKTRP, www.aktrp.gov.si. 5.4 Obveznosti upravičenca in končnega prejemnika sredstev 5.4.1. Končni prejemnik mora skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo mora končni prejemnik sredstev poslati na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP. 5.4.2 Kadar je končni prejemnik sredstev kmetija, ki skladno s tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP spremlja rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN, potem poročanje iz točke 5.4.1 ni potrebno. 5.4.3 Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora, skladno s sedmim odstavkom 121. člena in 124. členom Uredbe PRP, za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Končni prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKO, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. 5.4.4 Končni prejemnik sredstev, ki je kmetija, mora skladno s tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne rezultate obdelave podatkov po metodologiji FADN, mora v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP, poslati na MKO do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate gospodarjenja za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem primeru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto in sicer za pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo mora končni prejemnik sredstev poslati na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida ter bilanco stanja. 5.4.5 Predmet podpore se mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena. 5.4.6 Naložbena dejavnost, za katero končni prejemnik prejme sredstva, se mora v skladu s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora končni prejemnik sredstev vsa prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 5.4.7 Skladno s šestim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi sredstva iz naslova tega javnega razpisa še pet let po zadnjem izplačilu sredstev opravljati kmetijsko dejavnost in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. 6. Omejitev sredstev 6.1 V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: 6.1.1 Skladno s prvim odstavkom 119. člena Uredbe PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP. 6.1.2 Skladno z drugim odstavkom 119. člena Uredbe PRP se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta javni razpis in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva. 6.1.3 Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Uredbe PRP lahko ne glede na določilo iz točke 6.1.2 upravičenci pridobijo druga javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med druga javna sredstva se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane obrestne mere. 6.1.4 Skladno s petim odstavkom 119. člena Uredbe PRP, se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 7. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog 7.1 V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega razpisa. 7.2 Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog se upoštevajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, tehnološki in naravovarstveni vidik naložbe, določeni v drugem odstavku 37. člena Uredbe PRP. 7.3 Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi spodnjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.4 Če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), se skladno z 118. členom Uredbe PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javni razpisi, ne glede na ostala merila za izbor, dodatne točke v višini deset odstotkov vseh možnih točk na javnem razpisu, ki za ta javni razpis znaša 10 točk, kolikor izpolnjujejo enega izmed spodnjih pogojev: 7.4.1 kolikor je predmet sofinanciranja naložba v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega obrata, 7.4.2 ohranjanje obstoječih delovnih mest oziroma na vsakih 200.000 eurov upravičenih stroškov, odprtje enega novega delovnega mesta za najmanj obdobje 24 mesecev od zadnjega izplačila sredstev, 7.4.3 vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za najmanj 40 odstotkov vhodne surovine ali 7.4.4 vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna skupina organizacijska enota znotraj vlagatelja. 7.5 Če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov vseh možnih točk na javnem razpisu, ki za ta javni razpis znaša 10 točk. 7.6 Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc. 7.7 Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša 30 točk, od tega vsaj 20 točk iz naslova ekonomskih meril, brez upoštevanja dodatnih točk iz naslova Zakonov o razvojni podpori (Merilo št.VI). V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih dokazil in podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk. 7.8 Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk ločeno za Namen A oziroma Namen B tega javnega razpisa. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, ločeno za Namen A oziroma Namen B tega javnega razpisa. 7.9 Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev. 7.10 Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so del razpisne dokumentacije, ki je del tega javnega razpisa. 7.11 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge na javni razpis. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil. 8. Finančne določbe 8.1. Splošni finančni pogoji 8.1.1 V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. 8.1.2 Skladno z 38. členom Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.1.3 V skladu s tretjim odstavkom 38. člena Uredbe PRP se podpora za predmet podpore iz točk 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 in 2.1.4 javnega razpisa za naložbo, ki vključuje tudi proizvodnjo proizvodov, ki ima certifikat »ekološki«, pridobi 5 odstotnih točk višji delež podpore glede na intenzivnost pomoči, opredeljeno v prejšnji točki. 8.1.4 V skladu s četrtim in petim odstavkom 38. člena Uredbe PRP se za predmet podpore iz točk 2.1.1 in 2.1.4 javnega razpisa stopnja intenzivnosti pomoči v skladu z drugim odstavkom člena 16. a Uredbe 1698/2005/ES poveča za 10 odstotnih točk glede na intenzivnost pomoči, določene v Prilogi I Uredbe 1698/2005/ES tako, da podpora znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, če se naložbe nanašajo na: 8.1.4.1 izboljšanje energetske učinkovitosti, 8.1.4.2 predelavo kmetijske, gozdne biomase za obnovljive vire energije, 8.1.4.3 uvedbo proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo, 8.1.4.4 uvedbo naprav za obdelavo odpadnih voda pri predelavi, 8.1.4.5 izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov. 8.1.5 Višji delež sofinanciranja iz točke 8.1.4 se upošteva le za tisti del stroškov, ki so nastali v zvezi z izvedbo naložb, ki se uvrščajo med točke 8.1.4.1 do 8.1.4.5. 8.1.6 Najnižji znesek pomoči na tem javnem razpisu znaša 3.500 eurov na vlogo, najvišji znesek pa do vključno 2.500.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi do vključno 6.000.000 eurov pomoči. 8.2. Specifični finančni pogoji 8.2.1 V skladu s sedmim in osmim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov iz 4. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP za predmet podpore iz točk 2.1.2., 2.1.3. in 2.1.5. javnega razpisa upoštevajo pravila »de minimis« v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov. Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko s takim združevanjem presežena predpisana intenzivnost pomoči. 8.2.2 V skladu z devetim odstavkom 38. člena Uredbe PRP se pri uveljavljanju stroškov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP za predmet podpore iz točk 2.1.2., 2.1.3. in 2.1.5. javnega razpisa, upošteva predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna karta, ki prikazuje upravičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, obsega celotno ozemlje Republike Slovenije. Naložbeni projekt mora ostati v regiji najmanj pet let po končani naložbi. 8.2.3 Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji v okviru točk 5.5, 5.6. in 5.7. 8.2.4. Kadar gre za nakup strojev in opreme, mora biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja, iz računa z dokazilom o plačilu, ki ima navedeno serijsko številko stroja ali opreme oziroma iz ustreznih listin (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k tej opremi in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izplačilo. 9. Razpisna dokumentacija in informacije 9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje: 9.1.1 Povabilo k oddaji vloge; 9.1.2 Seznam INFO točk KGZS; 9.1.3 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; 9.1.4 Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog; 9.1.5 Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornjih mej priznanih vrednosti naložb; 9.1.6 Vloga na javni razpis: 9.1.6.1 Prijavni obrazec 9.1.6.2 Zahtevana dokazila, izjave in priloge; 9.1.7 Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje e- vloge za pridobitev sredstev (vključno z razlago temeljnih pojmov), Priročnik za obveščanje, Seznam proizvodov, priloge, ki se nanašajo na velikost podjetja, Priročnik za izdelavo poslovnega načrta. 9.2 Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. 9.3 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30 ali na INFO točkah KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. 10. Rok in način prijave 10.1 Skladno s prvim in drugim odstavkom 114. člena ter prvega odstavka 117. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od 13. 3. 2013 do vključno 3. 4. 2013, do 24. ure. 10.2 Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP in 30. členom ZKme-1 se vloga na javni razpis vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: – v primeru, da se vloga nanaša na Namen A, se označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za kmetije – Namen A« ali – v primeru, da se vloga nanaša na Namen B, se označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za kmetije – Namen B«. 10.3 V skladu s 117. členom Uredbe PRP se vloga-prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vloga-prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. 10.4 Skladno z drugim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge za pridobitev sredstev v elektronski sistem objavijo na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. 10.5 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za zahtevek za izplačilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, ki jih določa javni razpis, odločba o odobritvi sredstev in razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. 10.6 Vlagatelj lahko na tem javnem razpisu za posamezen namen vloži samo eno vlogo. 11. Obravnava in postopek odobritve vloge ter nadzor nad izvajanjem 11.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge 11.1.1 Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP: Zaprti javni razpisi, in v XXIII. poglavju Uredbe PRP: Skupne določbe za postopek pri odprtih in zaprtih javnih razpisih, ločeno po Namenu A in Namenu B javnega razpisa. 11.1.2 Skladno s 113. členom Uredbe PRP se vloge na javni razpis odpirajo in obravnavajo ter se zahteva odprava pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog na javni razpis. Sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog ločeno za posamezen namen na tem javnem razpisu, ki izpolnjujejo predpisana merila. 11.1.3 V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis ločeno po predmetu podpore iz tega javnega razpisa dve ali več vlog na javni razpis, ločeno po Namenu A oziroma Namenu B tega javnega razpisa, isto število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis, ločeno po Namenu A oziroma Namenu B tega javnega razpisa, dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk in so bile vloge na javni razpis vložene istočasno, se vloge na javni razpis odobrijo glede na višje število točk, pridobljenih pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih sredstev (Merilo I. Ekonomski vidik naložbe). 11.1.4 Skladno s šestim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora v roku osmih dni od vročitve obvestila na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. 11.1.5 Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. 11.1.6 Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vlaganje vloge v 114. členu Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«. 11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) 11.2.1 Skladno s prvim odstavkom 126. člena Uredbe PRP se nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja v skladu z Uredbo 65/2011/EU. 11.2.2 Skladno z drugim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje ukrepov iz Uredbe PRP. 11.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 126. člena Uredbe PRP opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Uredbe PRP kmetijski inšpektorji. 11.2.4 Skladno s četrtim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, mora ARSKTR o ugotovljenih kršitvah, ki so s to uredbo ali zakonom, ki ureja kmetijstvo, opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ. 11.2.5 Skladno s prvim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1. 11.2.6 Skladno z drugim odstavkom 122. člena Uredbe PRP ARSKTRP v primerih iz točke 11.2.5. tega javnega razpisa v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 11.2.7 Skladno z tretjim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se določba iz točke 11.2.6. tega javnega razpisa ne uporablja: – če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Upravičenec lahko na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev; – če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 11.2.8 Skladno s četrtim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo zlasti naslednji primeri: – smrt upravičenca, – dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, – naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, – razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva (v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti), – uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu, zaradi nesreče, – kužna živalska bolezen in – bolezni oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zaradi katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti. 11.2.9 Skladno s petim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 11.2.10 Skladno z osmim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa ta javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 11.2.11 Skladno s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP, upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev. Kolikor upravičenec ne odstopi od odločbe o pravici do sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, se ga izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto. 11.2.12 Skladno z drugim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, določenem v okviru posameznega ukrepa iz te uredbe, ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP, ARSKTRP izda poziv, v kateri mu določi rok za posredovanje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti. 11.2.13 Skladno s tretjim odstavkom 123. člena Uredbe PRP, kolikor končni prejemnik sredstev ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP v roku iz poziva iz prejšnjega odstavka, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev. 11.2.14 Skladno s prvim odstavkom 57. člena ZKme-1, se pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka, namerne nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar prejemnik sredstev sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo sredstev. 11.2.15 Če pride do neupravičenega plačila iz točke 11.2.14, se skladno z drugim odstavkom 57. člena ZKme-1, prejemniku sredstev izda odločba, s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če prejemnik sredstev teh sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti. 11.2.16 V primerih iz točke 11.2.14 javnega razpisa se prejemnika sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost