Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

404. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2013, stran 1904.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 26. redni seji dne 5. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kočevje za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Kočevje za leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV           |        |
|    |IN ODHODKOV              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/podskupina kontov/konto    | Proračun 2013|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 21.311.893,77|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 13.613.406,55|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            | 10.598.699,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  9.674.699,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   551.400,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago       |   372.600,00|
|    |in storitve              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  3.014.707,55|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku        |  2.261.107,55|
|    |in dohodki od premoženja        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    8.600,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |   15.200,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga     |   399.000,00|
|    |in storitev              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   330.800,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |  1.214.094,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   150.000,00|
|    |sredstev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |  1.064.094,00|
|    |in nematerialnega premoženja      |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    1.900,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |    1.900,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  6.482.493,22|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |  2.253.750,92|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  4.228.742,30|
|    |proračuna iz sredstev         |        |
|    |Proračuna Evropske unije        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA            |       0|
|    |IZ EVROPSKE UNIJE           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih     |       0|
|    |evropskih institucij          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 24.788.950,61|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  4.167.896,24|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih |   888.464,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev       |   151.385,00|
|    |za socialno varnost          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.854.605,24|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |   63.442,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |   210.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  6.197.322,24|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije             |   855.434,20|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |  3.036.039,00|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   521.830,04|
|    |in ustanovam              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.784.019,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         | 14.378.732,13|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 14.378.732,13|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   45.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |   45.000,00|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski|        |
|    |uporabniki               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |        |
|    |proračunskim uporabnikom        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)      | –3.477.056,84|
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |   20.000,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |   20.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |   20.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       0|
|    |in naložb               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin       |       0|
|    |iz naslova privatizacije        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   20.000,00|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |  3.180.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  3.180.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |  3.180.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   393.500,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   393.500,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga      |   393.500,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |  –670.556,84|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  2.786.500,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |  3.477.056,84|
|    |(VI.+ VII.-VIII.-IX)          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |   670.556,84|
|    |12. PRETEKLEGA LETA          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, tj. postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odlaganja odpadkov,
4. prihodki ožjih delov občine,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki od prodaje oziroma zamenjave stvarnega premoženja,
7. prihodki od kupnin in najemnin za stanovanja,
8. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
9. prihodki od najemnin od oddaje javne infrastrukture,
10. prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov,
11. prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
12. prihodki od turistične takse,
13. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5 % obsega področja proračunske porabe znotraj finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije.
O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 5 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
7. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Na predlog Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma jih sofinancira država.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(proračunska rezerva)
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.000,00 € odloča župan, na predlog Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja. Župan o uporabi sredstev proračunske rezerve s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet s posebnim odlokom. Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 10.000,00 €.
10. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za preostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni in cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredelita s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan, ali z javnim razpisom.
11. člen
(prevzemanje obveznosti)
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 70 % navedenih pravic uporabe in
2. v prihodnjih letih 10 % navedenih pravic uporabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2014, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami ter pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna in posrednih proračunskih uporabnikov)
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov, ki se plačujejo po posameznih situacijah, in investicijskih transferjih, ki se plačujejo po posameznih situacijah, ter vseh drugih obveznosti je plačilni rok 30 dni.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, oziroma v plačilnem sistemu TARGER ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.
13. člen
(določbe, vezane na zakon, ki ureja javna naročila)
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(upravljanje s premoženjem)
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kadar to ni opredeljeno s proračunom, odloča župan do višine 5.000,00 €, o čemer polletno pisno poroča občinskemu svetu.
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 €.
16. člen
Župan je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov lahko odloči za kratkoročno zadolžitev, največ do 5 % sprejetega proračuna.
17. člen
(poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2013, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, predložiti oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
18. člen
(pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren direktor oziroma predstojnik in računovodja pri posrednem proračunskem uporabniku.
19. člen
(krajevne skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 2.086,47 €, veljajo le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev sredstev med posameznimi postavkami oziroma konti glede na programsko-funkcionalni in ekonomski namen v okviru finančnega načrta krajevne skupnosti do 100 %. Sredstva, ki so namenjena investicijam oziroma projektom, ni možno prerazporejati na proračunske postavke delovanje ožjih delov občin.
20. člen
(dolgoročno zadolževanje in poroštva)
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 3.180.000,00 €.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2013 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(roki za izdajo internih predpisov občine)
Župan Občine Kočevje izda navodilo o izvrševanju proračuna v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
23. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-41/2012-1200
Kočevje, dne 7. februarja 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost