Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 603-4/2013 Ob-1499/13 , Stran 609
Št. 603-4/2013 Ob-1499/13
Na podlagi določb Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: Pravilnik) (Uradni list RS, št. 118/08) in Sklepa župana Mestne občine Celje št. 603-4/2013 z dne 25. 1. 2013, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2013
1. Navedba sofinancerja: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov na območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2013. 3. Vsebinski okvirji predlagateljev javnega razpisa: Na javni razpis se lahko prijavijo predlagatelji vsebin mladinskih projektov mladih na območju MOC, ki: – spodbujajo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, – spodbujajo družbeno angažirano in socialno odgovorno delovanje, – spodbujajo nenasilje, – spodbujajo solidarnost do drugih, – preprečujejo diskriminacijo, – spodbujajo sprejemanje drugačnosti, – spodbujajo multikulturalno učenje, – vključujejo prostovoljno delo, – vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti, – vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim, – spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost, – spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih, – spodbujajo samostojno odločanje, – spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, – spodbujajo zdrav način življenja, – spodbujajo mobilnost mladih, – spodbujajo aktivno politično participacijo, – spodbujajo vključevanje mladih z manj priložnostmi. 4. Pogoji predlagateljev, ki jih morajo izpolnjevati za prijavo na javni razpis: Na JR se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo svojo dejavnost na področju mladinske dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske okvirje določene s tem Pravilnikom, – da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo, – da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in imajo na tem območju sedež ali enoto, – da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička, – da prijavijo program ali projekt, ki je predmet JR, – da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne dokumentacije, – da je vsaj 95% udeležencev progama ali projekta s katerim kandidirajo na JR mladih, – da so programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu MOC, – da na področju mladinskih aktivnosti, mladinskega dela aktivno delujejo vsaj eno leto, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa ali projekta, – da se prijavljeni programi in projekti izvajajo za mladino, ki živi, dela ali se izobražuje v MOC, – da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov ter delež sredstev iz drugih virov, – da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov za preteklo leto kolikor so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti do MOC, – da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in določili javnega razpisa. Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka se za leto 2013 določijo še naslednji dodatni pogoji: – predlagatelji, ki so se prijavili na različne javne razpise MOC v letu 2012, morajo imeti v celoti izpolnjene svoje pogodbene obveznosti do MOC (velja za predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev v letu 2012); – prijavijo se lahko predlagatelji s projekti, ki se bodo izvajali na območju MOC in so v interesu MOC. Na javni razpis se ne morejo prijaviti: – predlagatelji, kot so npr.: CSD, ZZV, katerih ustanovitelj je država Republika Slovenija oziroma Vlada Republike Slovenija ali MOC; – predlagatelji s projekti, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja v ustanovah, ki delujejo na področju osnovnošolskega, srednješolskega in terciarnega izobraževanja; – predlagatelji znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj; – predlagatelji s projektom, ki ima pretežno zabavno-družabni – turistični značaj; – predlagatelji s projektom, kot so gostovanja v Sloveniji ali v tujini; – predlagatelji s promocijo projekta ali društva (koledarji, razglednice). Predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta. Kolikor predlagatelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene. 5. Sofinanciranja oziroma ne sofinanciranje mladinskih projektov Pravico do sofinanciranja mladinskih projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC (dokazilo je najemna pogodba), ki so nosilci projektov namenjenih mladim, ki opravljajo javno koristno in neprofitno dejavnost namenjeno mladim in ki opravljajo svojo dejavnost, s katero se prijavljajo na predmeten razpis. Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2013. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu. 6. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo javnega razpisa na področju mladinske dejavnosti v MOC v letu 2013 je imenovana razpisna komisija s sklepom župana. Razpisna komisija opravlja svoje naloge v skladu z določili Pravilnika in Sklepa župana. 7. Merila za izbor projektov: projekti predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v Pravilniku in v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe. 8. Višina sredstev in obdobje za porabo dodeljenih sredstev Okvirna višina sredstev, ki je predvidena v proračunu MOC za leto 2013 in namenjena za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti, znaša 26.400,00 EUR. MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za leto 2013. Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene projekta glede na postavljena merila in kriterije za vrednotenje. 9. Rok izvedbe projektov: projekti, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno realizirani do 31. 12. 2013. 10. Vsebina prijavnega predloga Prijavni predlog na javni razpis mora biti izdelan izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in s pogoji, določenimi v javnem razpisu in vsebovati vse podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Tako izdelan predlog bo obravnavan kot popoln. Predlagatelji, katerih predlogi bodo nepopolni, bodo pozvani k dopolnitvi predlogov. V primeru umika, sprememb ali dopolnitev že oddanega predloga, lahko ponudnik to stori na način, opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov. 11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko izvajalci s področja mladinske dejavnosti dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem razpisu: razpisna dokumentacija bo zainteresiranim na voljo na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/javna-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do izteka prijavnega roka na javni razpis. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani osebno pri višji svetovalki Mariji Lokovšek, na tel. 03/42-65-890 ali na tel. 03/42-65-860 (tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC). 12. Rok, do katerega morajo biti predloženi predlogi: predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do petka, 1. 3. 2013 (datum poštnega žiga s tem datumom). Ti predlogi bodo šteli kot pravočasni. Po tem roku prispeli predlogi bodo izločeni kot prepozni in neodprti vrnjeni ponudniku. Predlog mora v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu in razpisni dokumentaciji ter Pravilniku. 13. Priprava in način pošiljanja predloga na MOC: predlagatelji morajo pripraviti predlog v skladu z Navodili za pripravo predloga (v nadaljevanju: Navodilo) v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane dokumente iz 4. točke Navodil. Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v spodnjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekt mladinske dejavnosti v letu 2013«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in naslov predlagatelja. 14. Odpiranja predlogov Odpiranje prispelih predlogov ne bo javno. Razpisna komisija opravi odpiranje predlogov v roku, ki je predviden v JR in ni daljši od osem dni. Predlogi se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Odpirajo se le tisti predlogi, ki so prispeli pravočasno – v razpisanem roku, v pravilno izpolnjenih in označenih kuvertah. Na odpiranju predlogov komisija ugotavlja popolnost predlogov glede na priloženo dokumentacijo. Iz nadaljnjega postopka se izločijo predlogi, ki niso pripravljeni na predpisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih pogojev JR. O odpiranju predlogov se vodi zapisnik, ki vsebuje: – naslov in čas odpiranja predlogov, – seznam razpisne komisije, – predmet JR, – seznam obravnavanih predlogov po vrstnem redu prispetja, – ugotovitve o popolnosti predlogov, – pripombe članov razpisne komisije in sprejete sklepe. Člani razpisne komisije potrdijo zapisnik s svojim podpisom. 15. Dopolnjevanje predlogov: vloga, ki je bila v predpisanem roku oddana kot nepopolna, se mora dopolniti v roku 8 dni od prejema pisnega oziroma telefonskega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog razpisna komisija po preteku tega roka ne obravnava in se jih s sklepom zavrže. 16. Pregled in ocena popolnih predlogov: razpisna komisija opravi pregled popolnih predlogov ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej podlagi pripravi predlog sofinanciranja. 17. Sklepi in pogodbe o sofinanciranju: na podlagi predloga razpisne komisije bodo izdani sklepi o izboru in višini sofinancerskih sredstev, izbranim izvajalcem mladinskih projektov pa bodo hkrati s sklepom o sofinanciranju v podpis posredovane tudi pogodbe o sofinanciranju. 18. Ostali postopki v zvezi z javnim razpisom: postopki v zvezi z javnim razpisom, ki niso navedeni v tej objavi, so opredeljeni v Pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost