Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Ob-1531/13 , Stran 584
Ob-1531/13
Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in ob upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/06 in 51/08) Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje objavlja
javni razpis
za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2013
1. Naziv in sedež razpisovalca: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje na podlagi 15. člena Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05 v nadaljevanju: Zakon) in ob upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/06, 51/08 v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2013 (v nadaljevanju: javni razpis). V skladu z Zakonom o enakih možnostih moških in žensk (Uradni list RS, št. 93/05 in 61/07 – ZUNEO-A) želi Odbor s tem javnim razpisom med nagrajenci vzpodbuditi tudi uravnoteženo zastopanost spolov, zato še posebej vabi k predlaganju kandidatk. 3. Predmet razpisa z navedbo osnovnih pogojev Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije (v nadaljevanju: ambasador znanosti Republike Slovenije) in Puhovo priznanje. I. Zoisova nagrada Zoisova nagrada se podeljuje za: – življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskovalke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, – vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji. Zoisova nagrada za življenjsko delo se lahko podeli raziskovalcu, ki je s svojim raziskovalnim delom bistveno prispeval k razvoju znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan raziskovalec, ki je že dopolnil 65 let starosti. Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem (od vključno leta 2006 do vključno 2012). II. Zoisovo priznanje Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeli posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem (od vključno leta 2006 do vključno 2012). III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije: za pomembne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini, se podeljuje priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije. IV. Puhovo priznanje: za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti se podeljuje Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso. 4. Kriteriji za izbiro prejemnikov nagrad oziroma priznanj Kriteriji za dela, ki se nagrajujejo s podelitvijo Zoisove nagrade ali Zoisovega priznanja: – vsebovati morajo izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, – napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom, – objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini, – odlikovati se morajo vsaj po enem od naslednjih vidikov: a) da prinašajo nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svojem področju pri nas in v svetu, b) da prinašajo nove metode, c) da pomenijo odmeven prispevek k svetovni zakladnici znanja, d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih, e) da so pomembno obogatila kulturo. Kriteriji za podelitev priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije so: – izkazano znanstveno delovanje v tujini, – izkazan prispevek pri prenosu izvirnih znanstvenih dosežkov v Slovenijo, – podeljena ugledna tuja priznanja, – izdane knjige s široko odmevnostjo v tujini, – odmevne raziskave, – odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih, – aktivno članstvo v uglednih znanstvenih in strokovnih združenjih. Kriteriji za podelitev Puhovega priznanja za dosežke, ki se nagrajujejo, so: – izstopati morajo po tehniški odličnosti, – povečevati morajo konkurenčnost in dodano vrednost proizvodov, – odpirati morajo nove trge, – omogočati morajo odpiranje delovnih mest in gospodarskih družb. Zakon v 6. členu določa, da se vsako leto lahko podeli največ štiri Zoisove nagrade in največ pet Zoisovih priznanj. Raziskovalcu se lahko podeli največ ena Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in eno Zoisovo priznanje. Pravilnik v 11. členu določa, da se vsako leto lahko podeli največ tri priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in največ tri Puhova priznanja. Priznanji se posamezniku oziroma posameznici lahko podelita samo enkrat. Vloga za nagrado ali priznanje ne sme vključevati del, ki so bila deloma ali v celoti že predmet prejšnjih nagrad ali priznanj. Pravilnik v 2. členu določa, da člani Odbora v času trajanja mandata ne morejo kandidirati za nagrade in priznanja. V primeru, da Odbor v postopku ocenjevanja ugotovi, da upoštevaje predpisane kriterije ni možno podeliti predlagane nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor, če so izpolnjeni predpisani kriteriji za drugo vrsto priznanja, določi ustrezno vrsto priznanja. 5. Navedba obdobja, za katero se nagrada oziroma priznanje podeljuje Nagrade in priznanja se podeljuje za leto 2013. Zakon in Pravilnik v 16. členih določata, da se nagrade in priznanja podelijo vsako leto ob obletnici rojstva Žige Zoisa. Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja bodo podeljena konec novembra 2013. 6. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za nagrade in priznanja Obvezne sestavine vloge: – izpolnjen prijavni obrazec Obr.: NP-01/2013, – dela, ki so predlagana za nagrado, – strokovna utemeljitev vloge, – bibliografija kandidata (za zahtevano obdobje), – biografija kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo, – zgoščenka (CD oziroma DVD) z vlogo, ki vsebuje vse sestavine kot vloga v pisni obliki, razen del, ki so predlagana za nagrado, – podpisana izjava o istovetnosti pisne vloge ter elektronske oblike vloge na zgoščenki. Strokovno utemeljitev pripravita in podpišeta dva strokovnjaka s področja, na katerega sodi predlagano delo za nagrado oziroma priznanje. Pisna vloga mora biti vložena v dveh izvodih (vključno z vso ustrezno dokumentacijo in deli). Razpisno dokumentacijo s prijavnim obrazcem dobite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, (http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/) pod »Javni razpisi« ali jo dvignete od ponedeljka do petka, od 9. do 15.30 (v petek, do 14.30) v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. 7. Organ, ki bo odločal o izboru kandidatov za nagrade in priznanja: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje odloča o izboru kandidatov za nagrade in priznanja ter določi denarno višino nagrad in priznanj glede na s proračunom Republike Slovenije zagotovljena sredstva. Odločitev Odbora o izboru kandidata je dokončna. 8. Datum odpiranja vlog obveščanje in vračilo vlog s predlogi za kandidate za nagrade in priznanja Odpiranje v roku dostavljenih in pravilno označenih vlog bo v roku osmih dni od poteka roka za oddajo vloge v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, na lokaciji Kotnikova 38. Nepravočasne in nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene predlagatelju. Predlagatelji ali kandidati za nagrade ne bodo posebej obveščeni o rezultatih razpisa. Prejemniki nagrad in priznanj bodo objavljeni na svečani podelitvi. Po svečani podelitvi nagrad in priznanj bodo vloge vrnjene predlagateljem. 9. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, mag. Marti Šabec, in sicer na elektronskem naslovu: marta.sabec@gov.si in tel. 01/478-47-39. 10. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog Strokovno utemeljene vloge za Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja morajo prispeti po pošti na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana ali biti oddane osebno na vložišče ministrstva, najkasneje do 12. 4. 2013 do 14. ure, v dveh pisnih izvodih z vso zahtevano dokumentacijo ter enkrat v elektronski obliki (na CD oziroma DVD). Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan določen v razpisu za predložitev vlog ali oddana osebno na vložišču ministrstva do 14. ure 12. 4. 2013. Pisno vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo nagrado« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje« ali »Ne odpiraj – predlog za priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije« ali »Ne odpiraj – predlog za Puhovo priznanje« ter z navedbo pošiljatelja.
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje

AAA Zlata odličnost