Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 900-11/2013-29 Ob-1454/13 , Stran 624
Št. 900-11/2013-29 Ob-1454/13
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 5, v skupni izmeri 44,33 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu Potrčeva 6, v Ljubljani, z ID oznako št. 1726-274-239, v k.o. 1726 – Šentpeter. Poslovni prostor je prazen in ni zaseden z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013. Izklicna cena: 68.300,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe z ID oznako 1728-109-4 – stanovanje št. 4, v izmeri 115,30 m2 v III. nadstropju (4. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10, v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc. št. *10, k.o. 1728-Ljubljana, mesto in zemljišče s parc. št. 47/9, iste k.o. Posebni skupni del stavbe je hodnik z ID oznako 1728-109-22 v neto tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu stanovanju pripada solastniški delež v višini 51/1000 na splošnih skupnih delih stavbe in solastniški delež do 335/1000 na posebnem skupnem delu stavbe z ID oznako 1728-109-22. Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta Ljubljana moje mesto. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove. Izklicna cena: 126.025,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja (notarski zapis pogodbe, overitev podpisov pri notarju) ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi po vzpostavitvi etažne lastnine. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 5. 3. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 11. uri, in sicer po naslednjem zaporedju: – Poslovni prostor pod točko 2.1. – Potrčeva 6, ob 11. uri. – Poslovni prostor pod točko 2.2. – Mestni trg 10, ob 11.30. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »Plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor pod točko ______________ na naslovu ____________« 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičnini pod točko 2.1. dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, elektronski naslov: marina.anzur@ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičnini pod točko 2.2. dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Šiker Topolovec. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost