Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

416. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina, stran 1917.

Na podlagi 9. in v skladu s 7. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji dne sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina (v nadaljevanju: pravilnik) je delitev sredstev za šport, ki jih na podlagi Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji zagotavlja Občina Rogaška Slatina za uresničevanje javnega interesa na področju športa.
2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Rogaška Slatina določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje športnih programov v občini.
3. člen
Sredstva za športne programe, ki so opredeljeni v 6. členu tega pravilnika in določeni v letnem programu športa, se v okviru proračuna Občine Rogaška Slatina izbranim izvajalcem razdelijo na podlagi javnega razpisa.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
4. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in športna zveza na lokalni ravni,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
Športna društva in športna zveza imajo na razpisu ob enakih pogojih prednost.
5. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Rogaška Slatina,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da so registrirani za izvajanje športnih dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini (velja za športna društva) ter da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa),
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu.
6. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah, opredeljenih v 7. členu tega pravilnika, kandidirajo na razpisu le enkrat.
Kolikor se je izvajalec s svojim programom prijavil na kateri drug javni razpis lokalne skupnosti v posameznem proračunskem letu, njegov program ne more biti sofinanciran po merilih tega pravilnika.
III. VSEBINE ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
7. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Rogaška Slatina se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje športnih društev,
– športni objekti.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
8. člen
Vsebine in naloge, ki se bodo sofinancirale se določijo v letnem programu športa v Občini Rogaška Slatina. Letni program športa pripravi občinska uprava, na katerega poda mnenje Športna zveza Rogaška Slatina, nato pa ga sprejme Občinski svet Občine Rogaška Slatina. V letnem programu športa se določi:
– športne vsebine in naloge iz 7. člena tega pravilnika, ki se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Rogaška Slatina,
– delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge iz 7. člena tega pravilnika.
Višina sofinanciranja je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu, opredeli pa se v točkah v deležih sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb tega pravilnika.
9. člen
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Rogaška Slatina. Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Rogaška Slatina, občina pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede najkasneje v 90 dneh od sprejetja proračuna Občine Rogaška Slatina. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge, kot je opredeljeno v 7. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Rogaška Slatina ter na spletnih straneh Občine Rogaška Slatina.
Javni razpis mora vsebovati:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene prijave in način oddaje prijave na javni razpis,
– datum odpiranja prijav, dospelih na javni razpis,
– rok, v katerem bodo prijavitelji oziroma potencialni izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
10. člen
Župan pred objavo razpisa s sklepom določi petčlansko strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa sofinanciranja letnega programa za šport Občine Rogaška Slatina ter njenega predsednika.
Komisijo sestavljajo: dva predstavnika strokovnih delavcev uprave ali svetnikov, 1 predstavnik Športne zveze Rogaška Slatina in dva predstavnika iz vrst športnih društev.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 12. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo opravlja občinska uprava Občine Rogaška Slatina.
Komisija v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje. Komisija županu Občine Rogaška Slatina poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Župan vse kandidate s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega športnega programa. Najkasneje v roku 30 dni po izdaji sklepov pa z vsemi izvajalci programov sklene pogodbo o sofinanciranju.
11. člen
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, rok za oddajo celoletnega poročila, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna Občine Rogaška Slatina, način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov ter druge medsebojne pravice in obveznosti navedene v pogodbi.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah oziroma po predložitvi poročil o izvedbi programa in nastalih stroških.
12. člen
Izvajalci programov morajo oddati komisiji najkasneje do 31. januarja naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celolet­nega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
13. člen
1 INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Obravnavajo se programi interesnih dejavnosti, ki niso predmet rednega vzgojno izobraževalnega procesa in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko sofinancira strokovni kader (v primeru, da se programi izvajajo izven ur rednega delovnega časa), najem največ 60 ur objekta za skupino z najmanj 8 in največ 20 otroki.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Ciciban planinec,
– športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci kot 60-urne programe za skupino.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe za otroke od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Mladi planinec,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi,
– udeležba na šolskih športnih tekmovanjih.
Za program »Mladi planinec« se sofinancira propagandno gradivo, priznanja ter strokovni kader za organizacijo in izvedbo programa.
Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo 20-urnega tečaja plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok. Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader in objekt.
Za druge 80-urne programe na skupino z najmanj 8 in največ 20 otroki se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1. in tabeli 1.1.
1.3 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Olimpijskim komitejem Slovenije. Programi so lahko razdeljeni v naslednje skupine:
– cicibanke in cicibani – do 240-urni programi,
– mlajše pionirke in mlajši pionirji – 240 do 400-urni programi,
– starejše pionirke in starejši pionirji – 300 do 800-urni programi,
– kadetinje in kadeti – 400 do 1100 ur,
– mladinke in mladinci – 400 do 1100 ur.
Iz javnih financ na lokalni ravni se sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje, dodajo se bonus točke za kategorizirane tekmovalce. Točke se dodeli društvu, ki ima športnike vpisane v zadnjem obvestilu Olimpijskega komiteja Slovenije pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa v občini.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2.
Korekcijski faktor za strokovni kader (tabela 2) je odvisen od razreda, v katerega je društvo uvrščeno. Kazalci za uvrstitev v razrede so:
1. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah, s katerimi tekmuje v tekmovanjih panožne zveze,
– izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih zvez z udeleženci športne šole,
– izvajalec mora nastopati v uradnih tekmovanjih članskih kategorij na državnem nivoju vsaj s štirimi tekmovalci ali člansko ekipo.
2. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah, s katerimi tekmuje v tekmovanjih panožne zveze,
– udeleženci športne šole morajo nastopati na uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na regijskem nivoju ali državnih polfinalnih tekmovanjih,
– nastopanje posameznikov – članov ali članske ekipe ni pogoj.
3. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj dveh stopnjah, za katere ni obvezno, da so zaporedne, z njimi pa tekmuje v tekmovanjih panožne zveze,
– udeleženci športne šole morajo nastopati na rednih uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na področnem nivoju,
– nastopanje posameznikov – članov ali članske ekipe ni pogoj.
Dodatne točke lahko društvo pridobi še glede na uspehe posameznih selekcij, in sicer na njihovo višino vpliva:
– nivo tekmovanja (kolektivni šport: I., II., III.: državna liga oziroma v pokalu Slovenije in regijski-področni nivo – v sezoni, v kateri se društvo prijavlja na razpis; individualni šport: dosežena uvrstitev na državnem nivoju (državno prvenstvo) – obdobje od prijave na javni razpis preteklega leta do nove prijave),
– dosežena uvrstitev na mednarodnih uradnih prvenstvih.
Višina teh sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2.2.
1.4 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Sofinancira se strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok oziroma mladih ter objekt. Izvajajo se zlasti programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
1.5 Interesna športna dejavnost mladine in študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe, kjer je najmanj 12 in največ 20 udeležencev, za katere se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin po ceniku in poteka njihova vadba na področju Občine Rogaška Slatina (KF = 1), oziroma imajo objekt, v katerem poteka vadba v upravljanju (KF = 0,5). Upoštevajo se le dejanske ure najema oziroma uporabe objekta.
2 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa ter dodajo bonus točke za kategorizirane tekmovalce in za uspehe članske ekipe oziroma članov.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2, 2.1 in 2.2.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin po ceniku in poteka njihova vadba na področju Občine Rogaška Slatina (KF = 1), oziroma imajo objekt, v katerem poteka vadba v upravljanju (KF = 0,5). Upoštevajo se le dejanske ure najema oziroma uporabe objekta.
3 ŠPORTNA REKREACIJA
Cilj športne rekreacije odraslih je izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjševati negativne posledice današnjega življenja in dela. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe za skupino, ki šteje najmanj 10 članov in članic v različnih športnih panogah v obsegu najemnine objekta. Za planinska društva, socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 3.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin po ceniku in poteka njihova vadba na območju Občine Rogaška Slatina (KF = 1), oziroma imajo objekt, v katerem poteka vadba v upravljanju (KF = 0,5). Upoštevajo se le dejanske ure najema oziroma uporabe objekta.
4 ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80-urne programe za skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 3.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin po ceniku in poteka njihova vadba na področju Občine Rogaška Slatina (KF = 1), oziroma imajo objekt, v katerem poteka vadba v upravljanju (KF = 0,5). Upoštevajo se le dejanske ure najema oziroma uporabe objekta.
5 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, vendar največ štirim iz posameznega društva. Izvajalci morajo natančno vpisati vrsto izobraževanja, število dni in poimenski seznam udeležencev.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 4.
6 ZNANSTVENO IN RAZVOJNO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST, MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA
Namen te dejavnosti je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave iz področja športa ter prenašati izsledke v prakso. Projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost kulturo in šport RS, se lahko sofinancira iz javnih financ lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma, če so izbrane raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotovi država.
7 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50 % stroškov.
8 MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE, OBČINSKE IN DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
Program se izvaja v sklopu odmevnih športnih in rekreacijskih prireditev, ki imajo značaj promocije športa ter za izvedbo športnih prireditev in tekmovanj, ki niso sestavni del rednih tekmovalnih programov nacionalnih panožnih zvez.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira materialne stroške mednarodnih tekmovanj, državnih in regijskih prvenstev ter občinskih prireditev, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo. Pri tem so šolska tekmovanja izvzeta.
9 INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 5.
10 DELOVANJE DRUŠTVA
Športna društva so osnovna športna asociacija, ki se na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov. Društvo pridobi točke glede na:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi,
– razširjenost in tradicijo v občini,
– število mlajših selekcij.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 6.
11 ŠPORTNI OBJEKTI
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje, posodabljanje javnih športnih objektov in tekoče vzdrževanje objektov. Sofinancira se lahko tudi športna oprema za javne športne objekte v višini do 50 % vrednosti investicije. Novogradnja, obnova ter posodobitev športnih objektov pa do višine 30 % vrednosti investicije.
Izvajalcem športa, ki so lastniki športnih objektov in so vpisani v razvid športnih objektov kot tudi tistim, ki so upravljavci se sofinancira tekoče vzdrževanje. Sofinancira pa se tudi vzdrževanje planinskih poti. Pogoj za prijavo je, da so športni objekti neprofitnega značaja (Planinski domovi so profitnega značaja).
14. člen
Tabele za določitev višine sredstev sofinanciranja so opredeljene v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 69/03, 119/04, 110/05).
Št. 320-011/2012
Rogaška Slatina, dne 30. januarja 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost