Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

424. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013, stran 1948.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 14/12 in 81/12) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je podžupan Občine Trebnje, po pooblastilu župana, št. 020-2/2012-8, z dne 11. 2. 2013, dne 13. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013
1. člen
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013 (Uradni list RS, št. 97/12) se tretji odstavek 3. člena spremeni, tako da se glasi:
»V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto|    Proračun|
|   |                    |  januar–marec|
|   |                    |      2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  3.024.577,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.285.378,05|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  1.906.024,53|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.777.529,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   73.585,22|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   57.736,73|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |   –2.826,42|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   379.353,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   25.882,98|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.610,33|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    1.809,89|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   16.531,32|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   333.519,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    2.543,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    2.543,00|
|   |in neopr. dolg. sredstev        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   736.655,95|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   144.249,34|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   592.406,61|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  2.909.736,88|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |40 TEKOČI ODHODKI            |   994.078,46|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   146.110,48|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   26.339,74|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   790.718,24|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   30.910,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   981.832,77|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   726.657,32|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim       |   46.987,70|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   208.187,75|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |42 INVESTICIJSKI ODHODKI        |   591.836,95|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   591.836,95|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   341.988,70|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   241.686,62|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   100.302,08|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   114.840,12|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |        |
|   |prava, ki imajo premoženje       |        |
|   |v svoji lasti              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   97.490,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |55 ODPLAČILA DOLGA           |   97.490,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   97.490,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   17.350,08|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –97.490,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  –114.840,12|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |        |
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
|   |(za porabo v obdobju januar–marec 2013) |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |   17.350,08|
+------+----------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013 se 4. člen spremeni, tako da se glasi:
»Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.«
3. člen
Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-249/2012-4
Trebnje, dne 13. februarja 2013
Po pooblastilu župana
št. 020-2/2012-8,
z dne 11. 2. 2013
Silvester Prpar l.r.
Podžupan
Občine Trebnje

AAA Zlata odličnost