Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 478-83/2010/17 Ob-1457/13 , Stran 623
Št. 478-83/2010/17 Ob-1457/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Poslovni prostori v stavbi z ID znakom 34-302, na naslovu Sveti Jurij 15a, Rogašovci, ki stoji na nepremičnini z ID znakom 34-687/3-0 (parc. št. 687/3, k.o. 34 Sveti Jurij) – zemljišče pod stavbo, v izmeri 190 m2, in sicer: – del stavbe z ID znakom 34-302-1, v izmeri 184,31 m2, – del stavbe z ID znakom 34-302-2, v izmeri 40,28 m2, – del stavbe z ID znakom 34-302-3, v izmeri 30,53 m2. K nepremičninam pripada tudi ustrezni solastniški delež na skupnih prostorih, delih in napravah ter na pripadajočem zemljišču z ID znakom 34-687/4-0 (parc. št. 687/4, k.o. 34 Sveti Jurij) – dvorišče, v izmeri 239 m2. Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, znaša 115.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja 300,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov lastnikov, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 5. 3. 2013 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 4. 2. 2013 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39901413. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru z Miro Prelec, Policijska uprava Murska Sobota tel. 02/522-43-33, pri kateri dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičninami, ki so predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52. 9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – da je na nepremičninah parc. št. 687/3 in parc. št. 687/4, obe k.o. 34 Sveti Jurij na podlagi Pogodbe-izjave o služnostni pravici z dne 22. 3. 2002 vknjižena služnostna pravica vožnje in peš hoje v korist Elektra Maribor, d.d.; – da je na nepremičninah parc. št. 687/3 in parc. št. 687/4, obe k.o. 34 Sveti Jurij na podlagi odločbe Upravne enote Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, šifra 356-17/2008-2(0306) z dne 23. 1. 2008 vpisana zaznamba, da nepremičnini ležita v zavarovanem območju po Uredbi o krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03), Uredba o posebnih varstvenih območjih (NATURA 2000) (Uradni list RS, št. 49/04); – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost