Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

399. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011, stran 1897.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) ter 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je občinski svet na 15. redni seji dne 15. 1. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011, ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2010
Videm, dne 15. januarja 2013
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost