Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

403. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč, stran 1903.

Na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 18. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
I.
O dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč.
II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dopusti zaradi povečanja območja kampa, na parc. št. 2275/10 k.o. Sedlo, v izmeri 3.689,93m2. Navedena zemljiška parcela je po veljavni namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče. Namen posega je gradnja objekta za turistično rekreacijsko dejavnost, kampiranje ter nastanitve, s čimer se funkcionalno zaokroži obstoječo pozidavo.
III.
Predviden objekt je namenjen opravljanju turistične dejavnosti (rekreacijsko dejavnost, kampiranje ter nastanitve). Predlog širitve območja stavbnih zemljišč za gradnjo objekta ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim, prav tako širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine in ne presega 5000 m2, s čimer so izpolnjeni pogoji za širitev območja stavbnih zemljišč.
IV.
Obvezna priloga tega sklepa je projekt št. 4-PZ/2012, Kobarid, November 2012, ki ga je izdelala Jasmina Šavli Lapanja, udia, Stresova 5, 5222 Kobarid. Sestavni del navedenega projekta je opis predlaganega posega z grafičnimi prikazi, iz katerih je razvidna širitev območja stavbnih zemljišč.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-83/12
Kobarid, dne 19. decembra 2012
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost