Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 4300-2/2013 Ob-1534/13 , Stran 574
Št. 4300-2/2013 Ob-1534/13
Javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2013
1. Neposredni uporabnik državnega proračuna in pravna podlaga Neposredni uporabnik državnega proračuna je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Uredba o postopku, merilih in načinu dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06 ZDru-1, 112/07), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 (št. priglasitve: BE01-2399245-2012) in podpisanega memoranduma med Republiko Slovenijo in Eureko dne 16. 6. 1994. Ministrstvo si pridržuje pravico, da izvajanje pogodb za izbrane projekte prenese na Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. 2. Predmet in namen razpisa Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka za leto 2013 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eureka. Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni projekti v podjetjih in javnih raziskovalnih organizacijah za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave. Namen razpisa je omogočiti podjetjem in javnih raziskovalnih organizacijam iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa Eureka. Namen je spodbujati udeležbo slovenskih podjetij in javnih raziskovalnih organizacij na vseh tehnoloških področjih programa Eureka in jim s sofinanciranjem za raziskovalno delo zagotoviti, da ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, kakor tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Prijavitelji lahko prijavijo projekte kot individualni projekt, ali pa v okviru ene izmed dveh strateških iniciativ znotraj iniciative Eureka, v okviru dežnikov (umbrellas) ali v okviru grozdov (clusters). V mednarodni iniciativi Eureka, sodeluje 41 polnopravnih članic, s katerimi je možno sestaviti mednarodni konzorcij, seznam najdete na spletnem naslovu www.eurekanetwork.org. 3. Pogoji sodelovanja Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodne objave, ki so, da se projekt izvaja na katerem koli tehnološkem področju, da ima projekt civilni namen, ter da je rezultat projekta nov proizvod, postopek ali storitev. Poleg splošnih pogojev mednarodne objave morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja in javne raziskovalne organizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: – na dan 31. 12. v letu pred objavo razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12), – ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške pridobila ali niso v postopku pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije, – imajo poravnane obveznosti do države, – niso na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2), – člani konzorcija med seboj niso povezana podjetja, tj. partnerska ali povezana podjetja. – Načrtovan čas trajanja projekta je lahko največ 36 mesecev, čas sofinanciranja projekta s strani ministrstva ne more biti več kot 36 mesecev, rezultat projekta pa mora biti na tržišču dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta. – Posamezni slovenski prijavitelj v projektu mora najmanj 70% dela na projektu opraviti sam. Izpolnjevanje zgoraj navedenih nacionalnih pogojev prijavitelj potrjuje s podpisom Izjave o strinjanju z razpisnimi pogoji, ki je obvezni del vloge na javni razpis (Obrazec E). Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo podjetja iz Slovenije izpolnjevati sledeče pogoje: – Podjetje je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12). – Če je slovenski prijavitelj podjetje, ima le-to lahko v koledarskem letu aktivne (veljavno pogodbo) največ 3 različne projekte, kjer v projektu lahko nastopa kot vodilni/koordinator ali kot partner. Vsak slovenski prijavitelj mora v projektnem predlogu izkazati namen zaposlitve ustreznega števila novo zaposlenih oseb, ter tekom izvajanja projekta te zaposlitve realizirati. Število potrebnih zaposlitev je vezano na število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju projekta. Vsak slovenski prijavitelj mora na vsake 3 sofinancirane FTE izvesti vsaj eno novo zaposlitev za polni delovni čas (za 1 FTE). Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo javne raziskovalne organizacije iz Slovenije izpolnjevati sledeče pogoje: – Javna raziskovalna organizacija je oseba javnega prava, katere ustanovitelj je Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava. – Če se v mednarodni konzorcij projekta prijavlja več slovenskih prijaviteljev (kot koordinator ali partner), mora eden izmed njih biti podjetje, drugi partner pa je lahko javna raziskovalna organizacija s sedežem v Republiki Sloveniji. – Če je slovenski prijavitelj javna raziskovalna organizacija ima lahko: – univerza: posamezna katedra ima lahko vsega skupaj v koledarskem letu aktivne 3 projekte, – inštitut: posamezni raziskovalni odsek ima lahko vsega skupaj v koledarskem letu aktivne 3 projekte. – Vsak slovenski prijavitelj mora v projektnem predlogu izkazati namen zaposlitve ustreznega števila novo zaposlenih oseb, ter tekom izvajanja projekta te zaposlitve realizirati. Število potrebnih zaposlitev je vezano na število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju projekta. Vsak slovenski prijavitelj mora na vsake 3 sofinancirane FTE izvesti vsaj eno novo zaposlitev za polni delovni čas (za 1 FTE). Ta obveznost zaposlitve ne velja za javne raziskovalne organizacije, če njihovo sofinanciranje ne presega 20% vrednosti sofinanciranja njegovega partnerja iz gospodarstva. Za velika podjetja in javne raziskovalne organizacije je določena obveznost dokazovanja spodbujevalnega učinka. Prejemnik sredstev je pri izvajanju projekta dolžan upoštevati določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/12). Zgoraj navedeni formalni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, projekt pa se zavrne. V primeru, ko je projekt zavrnjen, sme prijavitelj ta-isti projekt (z isto vsebino, partnerji in cilji) ponovno vložiti šele v naslednjem koledarskem letu. 4. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav. Upravičeni stroški se bodo priznali v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, ki so nastali in bili plačani v obdobju za izplačilo (natančneje so obdobja za izplačilo določena v pogodbi) in sicer do 50% za mikro, mala in srednje velika podjetja in 40% za javne raziskovalne organizacije in velika podjetja (prijavitelj lahko uveljavlja tudi nižji odstotek). Upravičeni so stroški osebja, stroški instrumentov, opreme, zemljišč ter zgradb, stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti ter režijski in ostali stroški, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Višina sofinanciranja za slovenskega partnerja v projektu se določi glede na celotno vrednost projekta in glede na višino njegovega deleža podanega v vlogi, ter glede na število mesecev trajanja projekta. V primeru, da je datum začetka projekta v vlogi pred datumom potrditve na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka, se pri izračunu upošteva sorazmerni delež za tekoče leto od prvega v mesecu naprej, ki sledi datumu potrditve projekta, do v vlogi zapisanega dneva zaključka projekta. 5. Prijava projekta Slovenski prijavitelj pri projektu lahko sodeluje kot koordinator ali kot partner. Roka za oddajo vlog na javni razpis v letu 2013 sta: 15. april in 9. september 2013. Morebitni razpisani roki za leto 2014 bodo objavljeni naknadno, na spletni strani www.mgrt@gov.si. Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali samo partner v projektu) se mora sam prijaviti na ta javni razpis. Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v Glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis EUREKA« ter navebo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog. 6. Preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov 6.1 Preverjanje Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno se pusti zaprte za naslednje odpiranje v okviru javnega razpisa oziroma se vlogo zavrže in vrne pošiljatelju, če prispe po izteku zadnjega roka za oddajo vlog ali če pride do porabe razpoložljivih sredstev. Vloge, ki niso pravilno označene, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se zavrnejo. Strokovna komisija opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi. Tudi vloge prijaviteljev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso ustrezno dopolnili, se zavrže. 6.2 Ocenjevanje in merila Ocenjuje se vloge, ki so bile poslane zaradi sofinanciranja. Ne glede na to ali prijavitelj želi sofinanciranje projekta ali pa želi samo sodelovati v projektu (samofinanciranje projekta), mora izpolnjevati vse pogoje razpisa. Vsako prispelo vlogo, za katero je bila ugotovljena popolnost in izpolnjevanje pogojev razpisa, ocenita na podlagi ocenjevalnega lista (priloga 3 Razpisne dokumentacije) ločeno dva člana strokovne komisije. Posamezno merilo se ocenjuje s celim številom od 0–10. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti utemeljene s komentarjem. Ocenjevalec podpiše ocenjevalni list. Vloge se ocenjujejo po sledečih ocenjevalnih merilih: 1. Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju. 2. Formalni sporazum med partnerji. 3. Stopnja tehnološke zahtevnosti. 4. Predviden tehnološki napredek. 5. Stopnja inovativnosti. 6. Velikost potencialnega trga za partnerje. 7. Dostop do trga in potencialni riziki projekta. 8. Povračilo investicije glede na vložek v projekt. 9. Geografski/sektorski vpliv projekta. 10. Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu. 11. Tehnološka sposobnost partnerjev. 12. Upravljavska sposobnost partnerjev. 13. Metodologija planiranja projekta. 14. Mejniki in terminski plan in jasno opredeljeni cilji projekta. 15. Finančna konstrukcija projekta. 16. Finančna soudeležba partnerjev v projektu. 17. Strateška pomembnost projekta za partnerje. 18. Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi projekta. Ocenjevalna merila in postopek ocenjevanja so natančneje opisani v razpisni dokumentaciji. Meja, nad katero velja vloga za pozitivno ocenjeno, je 140 točk ali več. Taka vloga se v primeru potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka sofinancira s strani ministrstva. 6.3 Izbor projektov Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem najvišje ocenjenega projekta posameznega razpisnega roka navzdol, do porabe razpoložljivih sredstev. Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slovenskega dela posameznega projekta sprejme minister. 7. Sestava vloge Za oddajo na nacionalni razpis se sestavi en izvod popolne vloge. Vloga naj bo napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je navedeno drugače. Vloga velja za popolno, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vlog predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu: – Obrazec A – Obrazec za prijavo projekta na ta javni razpis, – Obrazec B – Prijavni obrazec “Project proposal form” v angleškem jeziku, – Obrazec C – Obrazec dispozicije projekta, – Obrazec D – PDF Obrazec za prijavo projekta na Eureka sekretariat, – Elektronsko obliko “obrazca D” (PDF Eureka prijavni obrazec na CD-ju), – Obrazec E – Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji, – Obrazec F – Parafirano vzorčno pogodbo, – Pismo o nameri oziroma pogodba o medsebojnih razmerjih med partnerji za prijavljen projekt (ni predpisanega obrazca), – Izjava o spodbujevalnem učinku (ni predpisanega obrazca). 8. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog, na nacionalni del razpisa zaradi predvidenega večjega števila prijav ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer naslednji dan, ki bo predviden kot zadnji rok za prispetje vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mgrt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna oseba (NPC). 9. Višina sredstev Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je na proračunski postavki 568711, projekt 3211-06-0011 in 3211-11-0035, konto 4102 in 4133, v letu 2013 predvidenih 400.000,00 EUR, v letu 2014 pa 1.000.000,00 EUR. Višina sredstev za ostala leta trajanja projektov je okvirno 1.000.000,00 EUR letno in bo odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. Sofinancira se projekte v višini do 40% ali 50% vrednosti slovenskega deleža v posameznem projektu. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja. 10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2013, 2014, 2015 in 2016 oziroma do leta, ki ga je prijavitelj navedel kot zaključno leto projekta. Trajanje projekta ne sme biti daljše od 36 mesecev. 11. Obveščanje o izboru Prijavitelji na ta javni razpis bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 30 dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno sodišče RS. 12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, pri kontaktni osebi Urška Zupin, urska.zupin@gov.si ali na tel. 01/400-33-36.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost