Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 4102-1/2013 Ob-1472/13 , Stran 551
Št. 4102-1/2013 Ob-1472/13
Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02), Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09) Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2013
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjem področju: Splošno – enake možnosti žensk in moških: a) Projekti, namenjeni ozaveščanju o različnih pravicah s področja enakih možnosti žensk in moških, pomenu enakosti spolov, odpravi stereotipov in krepitvi vloge žensk; b) Projekti, namenjeni prepoznavanju različnih oblik neenakosti žensk in moških; c) Preventivni, spodbujevalni in svetovalni projekti s področja enakih možnosti žensk in moških; d) Priprava in izvedba vsaj petih usposabljanj različnih skupin strokovnih delavk/delavcev za večjo občutljivost za področje enakosti spolov. II. Pogoji za prijavo Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo ustrezno dokazilo o registraciji; – so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova; – prijavljeni projekt spada v vsebino iz I. točke tega javnega razpisa, kar izhaja iz razpisne dokumentacije; – prijavljeni projekt ni del rednega programa organizacije in se izvaja prvič, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v točki F) 3. obrazca Projekt/2013; – posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi največ en projekt in je lahko sodelujoča organizacija pri največ dveh prijavljenih projektih. Vse vloge prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene. III. Orientacijska vrednost razpisa Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 20.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2013 na proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske organizacije. IV. Delež in višina sofinanciranja projektov Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00% celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 4.000 EUR. Vloge prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 4.000,00 EUR. V. Način sofinanciranja: izbranim prijaviteljicam ali prijaviteljem bodo sredstva nakazana v enem obroku (po oddaji končnega poročila in zahtevka za izplačilo). Izvajalec je dolžan predložiti ministrstvu končno poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje do 4. 11. 2013. VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, in sicer od datuma veljavnosti pogodbe do najkasneje 4. 11. 2013. Ministrstvo ne bo sofinanciralo dejavnosti, izvedenih pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. VII. Upravičene dejavnosti in upravičenost stroškov Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta, – so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma upravičenec dostavil dokazilo o plačilu, – so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja, – nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah. Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce (upravičeni stroški). Priznane stroške lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki jih prijaviteljica ali prijavitelj lahko izkaže z dokazili o finančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma podjemnih pogodb itd.). Ministrstvo sofinancira delo na projektu največ do višine 20 EUR bruto/uro za projektno uro in največ do višine 70 EUR bruto/uro za predavateljsko uro (predavanje, vodenje delavnice). Ministrstvo ne bo sofinanciralo stroškov investicij. VIII. Predložitev prijav Prijave se oddajo osebno ali kot priporočena pošiljka po pošti. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici in na sprednji strani opremljene s tabelo na obrazcu NVO2013/Ovojnica. Oddaja prijave pomeni, da se prijaviteljica ali prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. IX. Rok za predložitev prijave Rok za oddajo prijav je 5. 3. 2013. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka do 14. ure oddana v vložišču (soba 11) Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljicam ali prijaviteljem neodprte. X. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (O ministrstvu/Javne objave/Javni razpisi in javna naročila). Celotna razpisna dokumentacija obsega: – razpisno besedilo, – obrazec NVO2013/Ovojnica, – pojasnilo o upravičenih stroških, – obrazec Projekt/2013 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2013«, – vzorec pogodbe, – obrazec za zaključno poročilo, – obrazec za beleženje opravljenega dela (Poročilo Delo/2013), – obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na dogodkih (Poročilo Prisotnost/2013). XI. Obvezna oblika in vsebina prijave Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je treba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec Projekt/2013 in njegove priloge je potrebno dostaviti v enem izvirniku (z oznako »Original«) in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostransko tiskanje (fotokopiranje), vloge ne smejo biti vezane s spiralo. Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu Projekt/2013 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2013«. Popolna prijava vsebuje: – izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2013« (Obrazec Projekt/2013) z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik), – ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica/zastopnik, – pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka F obrazca Projekt/2013), če izjave ne podpiše oseba, pooblaščena za zastopanje (pri zavodih) oziroma zastopnica/zastopnik (pri društvih), ki je kot takšna navedena v evidenci AJPES. Odgovornost za popolnost poslanega obrazca Projekt/2013 leži v celoti na prijaviteljici oziroma prijavitelju. Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu Projekt/2013, ali prijave, ki bodo oddane na predrugačenem obrazcu, bodo zavržene. XII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministrstva. Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 7. 3. 2013. Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija bo na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih prijav. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna, bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja prijav predlagateljice/predlagatelje pozvala, da v roku 5 dni dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava zavržena. V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa. XIII. Ocenjevanje prijav Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v točki II. Če bo ugotovljeno, da prijaviteljica ali prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo vloga zavrnjena. V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javni razpis. XIV. Merila za izbor projektov Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! XV. Razdelitev sredstev Pri ocenjevanju projektov bo komisija upoštevala Merila za izbor projektov iz XIV. točke tega razpisa in projekte razvrstila glede na doseženo število točk. Projekti bodo nato sofinancirani do porabe sredstev glede na vrstni red doseženega števila točk, in sicer po naslednjem ključu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Minister bo na predlog komisije sprejel sklep o sofinanciranju posameznih projektov, ki jih bo možno v celoti sofinancirati do višine odobrenih sredstev, ter tudi glede zneska (preostanek sredstev) za delno sofinanciranje naslednjega projekta glede na vrstni red doseženega števila točk. V primeru, da bo glede na vrsti red doseženega števila točk dva ali več projektov doseglo enako število točk, bo imel pri dodelitvi preostanka sredstev prednost projekt, ki je pri točki XIV. Merila za izbor projektov pri merilu 9. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških dosegel večje število točk. Zoper sklep o sofinanciranju je dopustna pritožba na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadev, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe. Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter nadzor nad izvedbo dejavnosti, opredeljenih v obrazcu Projekt/2013 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2013«. XVI. Informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite od ponedeljka do četrtka, od 9. do 11. ure, na tel. 01/369-76-00 (Sonja Robnik) ali po e-pošti: sonja.robnik@gov.si. Zadnji dan za pojasnila je 28. 2. 2013. XVII. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja prijav. XVIII. Sklenitev pogodbe: ministrstvo bo z nevladnimi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju. Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost