Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

401. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija, stran 1901.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04 (58/04 popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12) je Občinski svet Občine Idrija na 17. seji dne 31. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Idrija (v nadaljevanju: občinska uprava) in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti Občine Idrija na delovnih področjih, določenih z zakoni, Statutom Občine Idrija, drugimi splošnimi akti in tem odlokom.
3. člen
Občinska uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:
– splošne zadeve;
– normativno pravne zadeve;
– upravne zadeve;
– javne finance;
– gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in turizem;
– družbene dejavnosti;
– varstvo okolja in urejanje prostora;
– gospodarske javne službe in infrastruktura;
– inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo;
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
– gospodarjenje s premoženjem občine Idrija;
– delovanje krajevnih skupnosti.
4. člen
Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– izvajanje strokovnih, administrativno-tehničnih in organizacijskih nalog ter priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa, župana, nadzorni odbor in druge organe občine;
– izvrševanje odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejmejo občinski svet, župan in drugi organi občine v okviru opredeljenih pristojnosti;
– izvrševanje zakonov in podzakonskih aktov v okviru izvirne pristojnosti občine oziroma pristojnosti, prenesenih z države na občino;
– vodenje upravnih postopkov in izdajanje posamičnih upravnih aktov v skladu z zakonom;
– izvrševanje nadzora nad izvajanjem predpisov;
– uresničevanje splošnih potreb in interesov občank in občanov;
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami;
– spremljanje gospodarskih gibanj;
– spremljanje stanja in oblikovanje razvojnih pobud na posameznih področjih družbenega življenja;
– pripravljanje vlog, prijavljanje, spremljanje, poročanje, vodenje ali partnersko sodelovanje v projektih, sofinanciranih iz evropskih in državnih sredstev;
– vodenje aktivnosti v zvezi s pobratenjem z drugimi mesti in občinami;
– vodenje aktivnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem občine;
– opravljanje nalog za krajevne skupnosti;
– izvajanje drugih nalog iz pristojnosti občine.
5. člen
Poslovni procesi znotraj občinske uprave se izvajajo tako, da se zagotavlja:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno opravljanje nalog občinske uprave ter organov občine;
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev;
– transparentnost postopkov;
– gospodarno rabo javnih sredstev;
– javnost dela;
– spodbujanje iniciativ občank in občanov in njihovo vključevanje v postopke priprave dokumentov;
– učinkovito izvajanje projektnih nalog;
– sodelovanje in usklajeno delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti;
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog.
6. člen
Za krajevne skupnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– organizira in izvaja zahtevnejša strokovna opravila v okviru občinske uprave;
– koordinira delo krajevnih skupnosti na področju urejanja infrastrukture;
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti;
– zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti;
– spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
7. člen
Občinska uprava Občine Idrija je organizirana kot enovita občinska uprava.
Za izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora se kot zunanja organizacijska enota ustanovi organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.
III. POOBLASTILA IN VODENJE
8. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino, nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
9. člen
Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, ki ga v skladu z zakonom imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– razporeja delovne naloge zaposlenim;
– koordinira delo znotraj občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi v občini;
– skrbi za sodelovanje z drugimi pravnimi subjekti v občini;
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja zaposlenih, če ga župan za to pooblasti.
Direktor lahko izvajanje nalog iz svoje pristojnosti s pooblastilom prenese na zaposlene v občinski upravi.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z zakonom.
10. člen
Zaposleni v občinski upravi (v nadaljevanju: zaposleni) so javni uslužbenci, ki so sklenili delovno razmerje v občinski upravi.
Zaposleni opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, s Statutom Občine Idrija in z Aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Idrija, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih direktorja občinske uprave.
Zaposleni so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
Zaposleni opravljajo delo pravočasno, strokovno in do uporabnikov prijazno, v okviru pooblastil in pristojnosti delovnega mesta.
Zaposleni se stalno usposabljajo ter izpopolnjujejo, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
11. člen
Naloge občinskega redarstva opravljajo občinski redarji.
Občinski redarji skrbijo v skladu z občinskimi predpisi in drugimi akti, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti ter z občinskim programom varnosti, za javno varnost in javni red na območju občine in so pristojni:
– nadzorovati varnost cestnega prometa v naseljih;
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
– vzdrževati javni red in mir.
Občinski redarji so občinski prekrškovni organ, pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega področja občinskega redarstva.
12. člen
Župan lahko imenuje posvetovalno telo (kolegij), ki obravnava pomembnejša vprašanja iz delovnega področja občinske uprave.
13. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več zaposlenih oziroma sodelovanje zaposlenih različnih strok in stopenj znanja ter na različnih področjih, lahko direktor občinske uprave ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja.
Z aktom o ustanovitvi delovne skupine direktor občinske uprave tudi določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
IV. ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH
14. člen
Če zakon izrecno ne določa drugače, je za odločanje v upravnih zadevah pristojna na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
Za opravljanje posameznih nalog ali vodenje upravnega postopka ter odločanje v upravnih zadevah lahko župan in direktor občinske uprave, v okviru svojih pristojnosti, pooblastita zaposlenega, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi uradne osebe na prvi stopnji odloča direktor občinske uprave, na drugi stopnji pa župan. O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet občine. V primeru izločitve župana ali direktorja je občinski svet pristojen tudi za sprejem vsebinske odločitve v upravni zadevi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Župan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka izda Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Idrija, ki je podlaga za razporeditev zaposlenih na ustrezna delovna mesta.
Drugi odstavek 7. člena tega odloka se začne uporabljati z dnem ustanovitve organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija (Uradni list RS, št. 33/01, 131/03, 5/08, 15/09).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012
Idrija, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost