Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 40/2013 Ob-1530/13 , Stran 630
Št. 40/2013 Ob-1530/13
Na podlagi sklepa št. 10/2013 seje sveta zavoda Študentski dom Ljubljana, z dne 12. 2. 2013, objavljamo razpis za delovno mesto direktorja zavoda. 1. Za direktorja javnega zavoda bo lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje: – je državljan EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, – ima organizacijske in vodstvene sposobnosti. 2. Kandidati morajo k vlogi predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. 3. Kandidati naj k vlogi priložijo svoj življenjepis. Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda po predhodni pridobitvi soglasja ustanovitelja. Mandat direktorja je 5 let, po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom dela in življenjepisom naj kandidati v zaprti zapečateni ovojnici s priporočeno pošto pošljejo na naslov: Študentski dom Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana, s pripisom »javni razpis za direktorja zavoda« v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo na navedeni naslov odposlane s priporočeno pošto najkasneje do 25. 2. 2013 do 24. ure. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri kandidata obveščeni v 8 dneh po sprejemu sklepa o imenovanju. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške kandidate.
Svet zavoda Študentski dom Ljubljana

AAA Zlata odličnost