Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2737. Ukaz o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2738. Odločba o imenovanju Renate Inkret na mesto okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2739. Odločba o imenovanju Simona Grahornika na mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

2740. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2012

USTAVNO SODIŠČE

2741. Odločba o ugotovitvi, da prvi stavek prvega odstavka 120. člena Zakona o dohodnini ni v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

2742. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

SODNI SVET

2743. Akt o sistemizaciji sodniških mest za specializirane oddelke sodišč, ki opravljajo preiskavo in sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2744. Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2745. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2768. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica
2769. Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta

Bled

2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
2747. Sklep o izvzemu zemljišč parc. št. 1382/2, 1382/4, 1382/5, k.o. Ribno, iz javne rabe

Celje

2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
2749. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Zupanc)

Dolenjske Toplice

2770. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice

Grosuplje

2750. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1021/6 in 1021/7, v k.o. Stranska vas

Litija

2751. Sklep o začetku priprave delnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje VČ – 11 SSe v naselju Vače

Ljubljana

2752. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 322 Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546

Log-Dragomer

2753. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za delitev zemljiških parcel št. 109/30, 109/8 in 78/1, vse k. o. Log, za potrebe izgradnje vodohrana Lukovica in prečrpališča (Visoka cona Lukovica)

Miren-Kostanjevica

2754. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o računovodstvu Občine Miren - Kostanjevica

Mokronog-Trebelno

2771. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Naklo

2772. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
2773. Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo
2774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Naklo
2775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora

Novo mesto

2755. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Revoz (NM/21-OPPN)
2756. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1 (OPPN Bučna vas – vzhod/1)
2757. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-2)
2758. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za brezplačno plakatiranje za volilno kampanjo za predsednika Republike Slovenije

Oplotnica

2759. Sklep – dopolnitev o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center na parceli 290/2, 290/3, 1016, 290/4, 310/6, 308/2, 292/1, 291/2, 291/1, 255/1, 293, 292/2, *54, 319, 317, 310/4 k.o. Brezje pri Oplotnici ob potoku Breznica

Poljčane

2760. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah

Puconci

2776. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Sevnica

2761. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Dolnje Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo kot samostojno pravne osebe

Slovenske Konjice

2762. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah

Tišina

2763. Tehnični pravilnik javnega vodovoda na območju Občine Tišina
2764. Pravilnik o obračunavanju storitev javnega vodovoda

Zagorje ob Savi

2765. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije o prehodu mandata člana sveta Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice, na naslednjega kandidata

Žalec

2766. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

Železniki

2767. Sprememba Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Železniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti