Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4178/12 , Stran 2155
Ob-4178/12
Upravni odbor družbe Motvoz d.d. Grosuplje, Taborska c. 34, Grosuplje, na podlagi točke 9.3. Statuta družbe Motvoz d.d. sklicuje
16. skupščino
družbe Motvoz d.d. Grosuplje,
ki bo dne 26. 10. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe, Taborska c. 34, Grosuplje, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine po predlogu predsednika upravnega odbora družbe. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Motvoz d.d. Grosuplje za leto 2011 in s poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila Motvoz d.d. za poslovno leto 2011, pozitivnim stališčem upravnega odbora do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2011, vključno s prejemki članov upravnega odbora. 3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube za poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice upravnemu odboru za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Skupščina ugotavlja, da znaša izguba iz poslovnega leta 2011 1.082.076 EUR. Izguba se v celoti pokrije iz zakonskih rezerv v znesku 346.464 EUR in iz kapitalskih rezerv v znesku 735.612 EUR. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku in članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2011. 4. Seznanitev skupščine s Programom ukrepov za izboljšanje poslovanja skupine Motvoz. Predlog sklepa: skupščina je seznanjena s Programom ukrepov za izboljšanje poslovanja skupine Motvoz in z njim soglaša tudi v delu, ki se nanaša na ukrepe v družbi Ultrapac d.d. 5. Imenovanje člana upravnega odbora. Predlog sklepa: skupščina za člana Upravnega odbora družbe s petletnim mandatom z dnem 26. 10. 2012 imenuje Stojana Žiberta. 6. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje za revizorja za leto 2012 pooblaščeno revizijsko družbo po predlogu upravnega odbora. Gradivo za skupščino in predlogi delničarjev Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom upravnega odbora skupščini in letnim poročilom je delničarjem na vpogled vse delovne dni v tednu od dneva objave sklica skupščine do vključno 25. 10. 2012 od 9. do 12. ure v tajništvu družbe. Predlogi sklepov delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda se objavijo le če so v pisni obliki in obrazloženi poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5% osnovnega kapitala lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti po 305/1. členu ZGD-1. Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so konec četrtega dne pred skupščino vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Motvoz d.d. Grosuplje predsednik upravnega odbora mag. Anton Lakner

AAA Zlata odličnost