Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4181/12 , Stran 2156
Ob-4181/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 19. člena Statuta delniške družbe CVS Mobile d.d. uprava družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d.,
ki bo na sedežu družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba), dne 25. 10. 2012, ob 10. uri. Dnevni red skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev njene sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Matija Jamnik, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca glasov se izvolita Ciril Čuk in Tatjana Regent. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič Tratnik za sestavo notarskega zapisnika. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem Revidiranem letnem poročilu za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem Revidiranem letnem poročilu za leto 2011. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto 2011 je prikazan v višini 556.920,05 EUR in se ga v višini 19.100,00 EUR nameni za izplačilo dividend, in sicer po stanju v delniški knjigi KDD na dan 31. 8. 2012 v višini 0,10 EUR bruto po delnici najkasneje do 30. 11. 2012. Bilančni dobiček tako po zmanjšanju za znesek za izplačilo dividend znaša 537.820,05 EUR in ostane nerazporejen. 4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter se jima podeli razrešnica. 5. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa: spremeni se statut družbe, in sicer v skladu s sklepom, sprejetem na podlagi 5. točke dnevnega reda. Besedilo predlaganih sprememb statuta družbe je delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, vsak delovnik, od 9. do 12. ure od dneva objave tega sklica dalje do vključno dneva zasedanja skupščine. 6. Sprememba organov družbe, razrešitev uprave in nadzornega sveta ter imenovanje upravnega odbora. Predlog sklepa: sistem upravljanja družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. se spremeni iz dvotirnega v enotirni sistem. V skladu s tem se z dnem vpisa v sodni register razrešijo vsi člani uprave družbe, in sicer Damijan Hvala in Aleš Likar, in z dnem vpisa v sodni register razrešijo vsi člani nadzornega sveta družbe, in sicer Ciril Mlakar, Andrej Lamovec in Dejan Buhovac, ter z dnem vpisa v sodni register imenuje upravni odbor družbe z naslednjimi člani: Damijan Hvala, Aleš Likar, Ciril Mlakar, Andrej Lamovec in Dejan Buhovac, in sicer vsi za dobo 5 let. 7. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina delničarjev daje poslovodstvu (upravnemu odboru) družbe pooblastilo za pridobitev 19.000 lastnih delnic družbe, kar predstavlja 9,5% osnovnega kapitala družbe, in za njihov vpis v register KDD. Pooblastilo velja 36 mesecev, najnižja nakupna cena delnic pri pridobivanju lastnih delnic je 4,00 EUR, najvišja nakupna cena pa 7,00 EUR. Družba pridobi delnice tako, da oblikuje rezerve za lastne delnice, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve, ki se ne smejo uporabljati za plačilo delničarjem. Pridobitev je dopustna le, če je za lastne delnice plačan celoten emisijski znesek. 8. Pravilnik o nagrajevanju upravnega odbora. Predlog sklepa: sprejme se Pravilnik o nagrajevanju upravnega odbora. Besedilo predlaganega Pravilnika o nagrajevanju upravnega odbora je delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave tega sklica dalje do vključno dneva zasedanja skupščine. 9. Imenovanje revizijske hiše za leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja družbe se za poslovno leto 2012 imenuje revizijska družba IN Revizija d.o.o. 10. Vprašanja in pobude delničarjev. Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je nadzorni svet družbe. Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, vsak delovnik, od 9. do 12. ure, od dneva objave tega sklica dalje, do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporablja prejšnji odstavek, pri čemer volilnega predloga ni potrebno utemeljiti. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na presečni dan, to je dne 21. 10. 2012 (konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine). Delničarji, ki se želijo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki delničarjev morajo svoja pooblastila shraniti na sedežu družbe najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine, v upravičenih razlogih pa najkasneje dve uri pred zasedanjem.
CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost