Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 478-8/2012 Ob-4225/12 , Stran 2137
Št. 478-8/2012 Ob-4225/12
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, in 42/12) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Uradni list RS, št. 24/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, ID za DDV SI48768111. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja 2.1. Nepremična v k.o. Brusnice (1479): Predmet prodaje je: 2.2.1. parc. št. 3685/0, k.o. 1479- Brusnice (ID 3435165), gozd, v izmeri 41.708 m2, izklicna cena zemljišča znaša 41.708,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 2% (davek na promet nepremičnin). Navedena nepremičnina se nahaja delno v območju kmetijskih zemljišč, delno pa v območju gozdnih zemljišč. 2.2. Nepremičnine v k.o. Bršljin (1455) Predmet prodaje so: 2.2.1. parc. št. 894/4, k.o. 1455- Bršljin (ID 5071123), pot, v izmeri 102 m2, parc. št. 872/15, k.o. 1455- Bršljin (ID 3896177), pot, v izmeri 8 m2, parc. št. 872/8, k.o. 1455- Bršljin (ID 2888023), pot, v izmeri 674 m2, parc. št. 872/14, k.o. 1455- Bršljin (ID 1040636), pot, v izmeri 89 m2, parc. št. 889/21, k.o. 1455- Bršljin (ID 872545), pot, v izmeri 71 m2 in parc. št. 889/17, k.o. 1455- Bršljin (ID 1544050), pot, v izmeri 338 m2. Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša 76.920,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. Navedene nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč (PC – površine cest). 2.2.2. parc. št. 587/33, k.o. 1455 – Bršljin (ID 5873343), travnik, v izmeri 1.129 m2, izklicna cena zemljišča znaša 48.300,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. 2.2.3. parc. št. 25/2, k.o. 1455 – Bršljin (ID 334167), travnik, v izmeri 1.005 m2, izklicna cena zemljišča znaša 57.300,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. 2.3. Del nepremičnine v k.o. Šmihel pri Novem mestu (1484) Predmet prodaje je del nepremičnega premoženja – del stavbe na parc. št. 1381/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu (ID 362790) in sicer poslovni prostor-gostinski lokal ID 1484-10225-2 in del pomožnih prostorov ID 1484-10225-4. Skupna neto površina gostinskega lokala je 92,80 m2. Izklicna cena je 120.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV 2.4. Nepremičnina v k.o. Novo mesto (1456) Predmet prodaje je poslovni objekt s pripadajočim komunalno opremljenim zemljiščem, (Rozmanova ulica 30), parc. št. 1266, k.o. 1456-Novo mesto (ID 1647463). Skupna neto površina poslovnega objekta je 569,40 m2. Izklicna cena je 350.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojno zemljiško knjigo. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 8. 10. 2012 in sicer: – za parc. št. 3685/0, k.o. Brusnice, ob 9. uri, – za parc. št. 894/4, 872/15, 872/8, 872/14, 889/21 in 889/17, vse k.o. Bršljin, ob 9.10, – za parc. št. 587/33, k.o. Bršljin, ob 9.20, – za parc. št. 25/2, k.o. Bršljin, ob 9.30, – za parc. št. 1381/6, k.o. Šmihel pri Novem mestu (gostinski lokal), ob 9.40, – za parc. št. 1266, k.o. Novo mesto (poslovni objekt), ob 9.50. Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici: – 47820-6-2011 za nepremičnino parc.št. 3685/0, k.o. Brusnice, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Brusnice; – 47820-40-2012 za nepremičnine parc. št. 894/4, 872/15, 872/8, 872/14, 889/21 in 889/17 vse k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bršljin; – 47820-108-2012 za nepremičnino parc. št. 587/33, k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bršljin; – 47820-109-2012 za nepremičnino parc. št. 25/2, k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bršljin; – 47820-111-2012 za parc. št. 1381/6, k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šmihel pri Novem mestu; – 47820-112-2012 za nepremičnino parc. št. 1266, k.o. Novo mesto, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Novo mesto; 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo, tel. št. 07/39 39 230, kontaktna oseba je Vera Ocvirk. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12). Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost