Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4208/12 , Stran 2158
Ob-4208/12
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe LAMETA, delniške družbe pooblaščenke, d.d., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, in na osnovi sklepa nadzornega sveta družbe, sklicuje uprava družbe
8. skupščino družbe
Skupščina bo dne 23. 10. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe Lameta, d.d., C. Borisa Kidriča 44, Jesenice, v sejni sobi družbe Acroni. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa št. 1: Za predsednika skupščine in preštevalca glasov se na predlog uprave imenuje Gorazd Podbevšek. Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka notarka mag. Karin Schöffmann. Obrazložitev: Za uspešno in zakonito vodenje skupščine je potrebo izvoliti delovne organe, ki pa na vsebinsko odločanje nimajo vpliva. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d. za poslovni leti 2010 in 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za omenjeno poslovno obdobje. Predlog sklepa št. 2: 2.a) Skupščina se seznani z letnim poročilom LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d. za leto 2010. 2.b) Skupščina se seznani z letnim poročilom LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d. za leto 2011. 2.c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za njihovo delo v poslovnih letih 2010 in 2011. 2.d) Celotni čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 21.587,75 EUR se nameni pokrivanju prenesene izgube iz preteklih let. 2.e) Celotna izguba poslovnega leta 2011 v višini 14.392,25 EUR se saldira z izgubo, ki je nastala ob prodaji deleža v družbi SIJ. Obrazložitev: Na podlagi preveritve letnega poročila za leto 2010 in računovodskih izkazov s pojasnili je Nadzorni svet na seji dne 8. 6. 2011 soglasno potrdil letno poročilo družbe o poslovanju v letu 2010 in predlagano razporeditev dobička. Na enak način je nadzorni svet na seji dne 13. 6. 2012 obravnaval in potrdil tudi poslovno poročilo za leto 2011. 3. Določitev višine nagrade za člane nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 3: 3.a) Skupščina družbe se strinja, da se osmim članom nadzornega sveta izplača nagrada v skupnem neto znesku 3.350,00 EUR za poslovno leto 2010 (bruto 4.467,00 EUR). Nagrada članom nadzornega sveta in predsedniku nadzornega sveta se deli v razmerju 1:1,375. 3.b) Skupščina družbe se strinja, da se devetim članom nadzornega sveta izplača nagrada v skupnem neto znesku 4.650,00 EUR za poslovno leto 2011 (bruto 6.200,00 EUR). Nagrada članom nadzornega sveta in predsedniku nadzornega sveta se deli v razmerju 1:1,3. Obrazložitev: Poslovni rezultat družbe za leto 2010, kljub splošni krizi in padanju delniških tečajev, izkazuje dobiček, poleg tega pa so člani NS za svoje delo kazensko odgovorni in za povzročeno škodo odgovarjajo tudi s svojim premoženjem, zato je predlog za nagrado, ki je po višini enaka nagradam iz preteklih let, utemeljen. Povečanje zneska nagrade članom NS za leti 2011 gre tudi na račun povečanega števila (dopolnjenega) članov. Gradiva, o katerih bo odločala skupščina družbe, vključno z letnim poročilom za leti 2010 in 2011, so delničarjem na razpolago in vpogled na naslovu Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice, od 23. 9. 2012 dalje, vsak delovni dan, od 11. do 12. ure, v pisarni sindikata SKEI, ki se nahaja ob glavnem vhodu družbe Acroni. Pogoji za udeležbo Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vsaj 3 (delovne) dni pred napovedano skupščino pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniški knjigi po stanju na zadnji dan prijave. Delničarje pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni po objavi sklica skupščine upravi družbe podajo morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi. Kolikor skupščina družbe ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
LAMETA, d.d. Ludvik Bergles, direktor

AAA Zlata odličnost