Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2742. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 7122.

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 13. točko prvega odstavka 195. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11 in 48/12; v nadaljevanju ZBan-1) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09, 85/10, 62/11, 105/11 in 17/12) se besedilo 14.a člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka letno poroča Banki Slovenije o prejemkih in številu zaposlenih po področjih dela z:
(a) obrazcem POR-195/3a (informacija o prejemkih vseh zaposlenih);
(b) obrazcem POR-195/3b (informacija o prejemkih zaposlenih s posebno naravo dela);
(c) obrazcem POR-195/3c (informacija o prejemkih zaposlenih z letnimi prejemki najmanj en milijon eurov).
Obrazci POR-195/3a, POR-195/3b in POR-195/3c so sestavni del tega sklepa.
(2) Banka izpolni obrazca POR-195/3a in POR-195/3b iz točke (a) in (b) prvega odstavka tega člena na posamični podlagi. Banka, ki ima položaj EU nadrejene banke iz tretjega odstavka 26. člena ZBan-1, izpolni obrazca POR-195/3a in POR-195/3b tudi na konsolidirani podlagi. V tem primeru se naslov poročil dopolni z besedo konsolidirano.
(3) Banka izpolni obrazec POR-195/3c iz točke (c) prvega odstavka tega člena na posamični podlagi, pri čemer ne upošteva podružnic v tretjih državah. Banka, ki ima položaj EU nadrejene banke, izpolni obrazec POR-195/3c na konsolidirani podlagi, pri čimer ne upošteva podrejenih družb s sedežem v tretjih državah in podružnic v tretjih državah. V tem primeru se naslov poročil dopolni z besedo konsolidirano.
(4) Banka, ki izpolnjuje obrazec POR-195/3c na konsolidirani podlagi, le-tega izpolni posebej za vsako državo članico, kjer posluje prek podrejene družbe ali podružnice pod pogojem, da ima tam vsaj enega zaposlenega z letnimi prejemki najmanj en milijon eurov. Banka izpolni obrazec POR-195/3c za posamezno državo članico le enkrat, tudi če ima v tej državi članici več podrejenih družb ali podružnic. Podatke o prejemkih zadevnega zaposlenega banka v obrazec POR-195/3c vnese za državo članico, kjer je zaposlen (geografski pristop). Če tak zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe izvaja poklicno dejavnost v več osebah bančne skupine v različnih državah članicah, ga banka v obrazcu POR-195/3c vnese za tisto državo članico, kjer opravlja največji delež te dejavnosti. Če so prejemki zadevnega zaposlenega denominirani v valuti, ki ni euro, banka za namen izpolnitve obrazca POR-195/3c pri preračunu zneskov v euro uporabi tečajno listo, ki jo na letni ravni objavlja Evropski bančni organ iz tretjega odstavka 22. člena ZBan-1.
(5) Banka izdela poročila iz prvega odstavka tega člena po stanju na zadnji dan preteklega leta.
(6) Banka, ki nima nobenega zaposlenega z letnimi prejemki najmanj en milijon eurov, obrazca POR-195/3c ne izpolnjuje, temveč Banko Slovenije o tem pisno obvesti.
(7) Rok za predložitev poročil iz prvega odstavka tega člena oziroma obvestila iz šestega odstavka tega člena za preteklo leto je 30. junij tekočega leta.«.
2. člen
Vsebina in oblika obrazcev POR-195/3a, POR-195/3b, POR-195/3c je razvidna iz prilog, ki so sestavni del tega sklepa.
3. člen
Banka prvič predloži obrazce POR-195/3a, POR-195/3b in POR-195/3c, oziroma obvestilo, da banka nima nobenega zaposlenega z letnimi prejemki najmanj en milijon eurov, za leto 2012.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. septembra 2012
mag. Janez Fabijan l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost