Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4184/12 , Stran 2136
Ob-4184/12
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
javno dražbo
za oddajo nepremičnin v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. 2. Predmet oddaje v najem: a) Stanovanje št. 28 v IV. nadstropju stanovanjskega bloka, z naslovom Prijateljev trg 4, Ribnica, neto tlorisna površina 31,25 m2. b) Stanovanje št. 13 v III. nadstropju stanovanjskega bloka, z naslovom Prijateljev trg 12, Ribnica, neto tlorisna površina 58,20 m2. c) Stanovanje št. 12 v III. nadstropju stanovanjskega bloka, z naslovom Knafljev trg 8, Ribnica, neto tlorisna površina 61,81 m2. Nepremičnina pod točko 2.a) je profitno stanovanje – garsonjera št. 28 v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na Prijateljevem trgu 4, Ribnica, ki stoji na parc. št. 43/2, k.o. 1625 Ribnica, ID znak posameznega dela 1625-296-28. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1984. Stanovanje sestavljajo naslednji prostori: soba, kopalnica, predsoba in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Nepremičnina pod točko 2.b) je profitno dvosobno stanovanje št. 13 v III. nadstropju stanovanjskega bloka na Prijateljevem trgu 12, Ribnica, ki stoji na parc. št. 1916, k.o. 1625 – Ribnica, ID znak posameznega dela 1625-304-32. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1963. Stanovanje sestavljajo naslednji prostori: dve sobi, kuhinja, kopalnica, predsoba, drvarnica, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Nepremičnina pod točko 2.c) je profitno dvosobno stanovanje št. 12 v III. nadstropju stanovanjskega bloka z naslovom Knafljev trg 8, Ribnica, ki stoji na parc. št. 119/83 in 119/100, obe k.o. 1625 – Ribnica, ID znak posameznega dela 1625-449-12. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1981. Stanovanje sestavljajo naslednji prostori: dve sobi, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. Stanovanje je bilo obnovljeno v letu 2012. V najem se oddaja neopremljeno. V stanovanjih ni dovoljeno imeti domačih živali. 3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: najemna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a) 94,60 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR, – izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.b) 142,70 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR, – izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.c) 173,70 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino. Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov. 5. Način in rok plačila kupnine Najemnino za stanovanje bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti…), stroške rednega vzdrževanje, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25% v roku 8 dni po predložitvi dokazil o poravnanih obveznostih do najemodajalca in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, 9. oktobra 2012, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer za predmete: – pod 2.a) ob 11.30, – pod 2.b) ob 12.30, – pod 2.c) ob 13.30. 7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 72210 (DŠ – davčna številka dražitelja). 8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 9. Ogled predmetnih stanovanj bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodane informacije o nepremičninah. 10. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih štirih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v obliki notarskega zapisa za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 5 let, v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži plačano varščino. 12. Pravila javne dražbe: – javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 13. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica

AAA Zlata odličnost