Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 3528-22/2012 Ob-4157/12 , Stran 2142
Št. 3528-22/2012 Ob-4157/12
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012, ki je priloga k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 (Uradni list RS, št. 53/12), sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec št. 16.1 – 289 z dne 11. 9. 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo garaž na Gubčevi ulici v Slovenj Gradcu
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 5883903, davčna številka: SI92076912. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena Predmet prodaje je deset delov stavbe – garaž v stavbi ID znak 850-2165, na Gubčevi ulici, Slovenj Gradec, parc. št. 244/59, k.o. Slovenj Gradec: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet nepremičnin. 3. Upravičenci do nakupa garaž so fizične osebe, državljani RS, ki so lastniki ali solastniki stanovanj v stanovanjskih blokih Gubčeva ul. 5, 6, 7 in 8, s stalnim prebivališčem na istem naslovu. 4. Pogoji prodaje: Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Ponudba za nakup garaže se glasi na tri določene garaže po vrstnem redu zaželenosti s ponujeno ceno. Določena garaža bo prodana ponudniku, ki bo zanjo ponudil najvišjo ceno. Če je ponudnik na več enotah na prvem mestu, mu bo prodana garaža, ki je bila na višjem mestu na ponudbi. V primeru več enakovrednih ponudb za isto garažo, bo komisija s temi ponudniki opravila dodatna pogajanja. Ponujena cena se šteje kot prodajna cena v kupoprodajni pogodbi. Lastnik ali solastniki enega stanovanja lahko kupijo sam eno garažo. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, so dolžni plačati varščino za resnost ponudbe v višini 255,00 EUR. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 00 2001–vaša davčna številka. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končani izbiri. Davek na promet nepremičnin ter vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (stroške overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in svojo korist v zemljiški knjigi) plača kupec. Pri vzdrževanju je zunanjost objekta (stavba ID znak 850-2165) podvržena enotnemu oblikovanju pri vrsti in barvi strešne kritine, fasade ter garažnih vrat, kar pomeni, da bodo lastniki zavezani upoštevati določilo glede enotnega zunanjega videza objekta. Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup garaž na Gubčevi ulici – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je 8. 10. 2012, do 9. ure. Pisna ponudba na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo varščine), – ponudbo za nakup garaže, ki se lahko glasi na tri določene garaže po vrstnem redu zaželenosti s ponujeno ceno, – izjavo o sprejemanju vseh razpisnih pogojev, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču, – dokazilo o lastništvu stanovanja v večstanovanjskem objektu, – potrdilo o plačilu varščine v višini 255,00 EUR. 6. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Izbrani ponudnikom bo moral skleniti prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 7. Način in rok plačila kupnine Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb ter postopek za izbor najugodnejšega ponudnika in določitev posameznega dela stavbe, ki je predmet prodaje, bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 8. 10. 2012, ob 12. uri, na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje ponudb je javno. Na odpiranju ponudb se bodo ugotavljale ponujene cene posameznega ponudnika. Ugotavljanje vsebinske popolnosti vlog se bo opravilo v nadaljnjem postopku ocenjevanja. Vsi ponudniki bodo o izboru naknadno pisno obveščeni. Prav tako bodo obveščeni v primeru dodatni pogajanj. Pri odpiranju ponudb bodo upoštevane samo popolne ponudbe, ki bodo do roka iz 5. točke prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. 9. Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 10. Osnutek prodajne pogodbe, ki je sestavni del besedila javnega zbiranja ponudb, je objavljeno samo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, http://www.slovenj-gradec.si/mestnaobcina/razpisiinobjave/javni_pozivi.aspx. 11. Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Mestni občini Slovenj Gradec, Referat za gospodarjenje z občinskim premoženjem, pri kontaktni osebi Editi Dolinšek, tel. 02/881-21-47, 051/320-956, elektronska pošta: edita.dolinsek@slovenjgradec.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost