Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 430-244/2012/2 Ob-4190/12 , Stran 2111
Št. 430-244/2012/2 Ob-4190/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi: – Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11; v nadaljnjem besedilu: Uredba), – Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L, št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za Ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2012
l. Osnovni podatki o javnem razpisu Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju. Razpisana sredstva: okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do 142.500 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO). Vrsta javnega razpisa: odprti. Objava in zaključek razpisa: rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO. Cilj ukrepa: finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Informacije o razpisu: INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. II. Predmet javnega razpisa: 1. Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju. 2. Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. 3. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do 142.500 EUR. 4. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na MKO. III. Vlagatelji: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter kandidirajo za pridobitev sredstev. IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev: Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev na tem ukrepu izpolnjevati naslednje pogoje: – na dan oddaje vloge morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev; – oddati zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta; – škodni dogodek pri ukrepu II je prizadel nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova primarne kmetijske dejavnosti. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo. V primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, se kot član kmetijskega gospodarstva šteje član, ki ima oziroma je ob smrti imel, prijavljeno stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, in sicer: namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva, njegovi potomci ali njegovi posvojenci in njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, njegovi vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, njegov zakonec ali zunajzakonski partner, njegovi bratje in sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi potomci, njegovi starši, njegovi stari starši in posvojitelj; – do pomoči so glede na vrsto zavarovanj upravičeni vlagatelji, ki imajo upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje; – škodni dogodek je nastal največ 12 mesecev pred oddajo vloge za ukrep II; – dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nesposobnosti za delo pa datum zadnje začasne zadržanosti od dela, ki je razviden iz odločbe o začasni nezmožnosti za delo; – na dan vložitve vloge ni kmetijsko gospodarstvo v težavah, kot to določajo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2); – dohodek nosilca ali člana kmetijskega gospodinjstva, ki se mu je pripetil škodni dogodek, po zadnjih razpoložljivih podatkih ni presegal minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo. V. Splošne določbe: Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. VI. Omejitve: 1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije. 3. Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat v treh letih. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev: 1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. 2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz tretje točke tega poglavja v skladu z ugotovljeno kategorijo invalidnosti, trajanjem nesposobnosti za delo oziroma primerom smrti. 3. Ob smrti, invalidnosti ali delovni nezmožnosti znaša višina nepovratnih sredstev – 7.500 EUR: smrt; – 7.500 EUR: l. kategorija invalidnosti; – 5.200 EUR: ll. kategorija invalidnosti; – 3.750 EUR: lll. kategorija invalidnosti; – 7.500 EUR:12-mesečna nesposobnost; – 6.875 EUR: enajstmesečna nesposobnost; – 6.250 EUR: desetmesečna nesposobnost; – 5.625 EUR: devetmesečna nesposobnost; – 5.000 EUR: osemmesečna nesposobnost; – 4.375 EUR: sedemmesečna nesposobnost; – 3.750 EUR: šestmesečna nesposobnost. 4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7.500 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje. 5. Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti. 6. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji. VIII. Vsebina vloge: 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKO. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP se v skladu z 30. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, zavrže. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami obrazca in javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah. Na kuverti vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo«. 2. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih kuvertah. 3. Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30. do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. 4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca. XI. Rok in način prijave: 1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. 2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. 3. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. X. Obravnava vlog in postopek odobritve: 1. Vlogo za javni razpis je potrebno vložiti v pisni obliki, na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani, v mapah ter mora biti priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. 2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. V primeru, da ima dvoje ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje vloge, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih popolnih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O datumu in času žrebanja ARSKTRP obvesti vlagatelje vlog, ki so predmet žrebanja (vabljeni vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo, ki opravi žrebanje, in predsednika komisije, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed oseb, zaposlenih na ARSKTRP. 3. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se overijo z žigom ARSKTRP. Listki z evidenčnimi številkami vlog se zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vabljenih vlagateljev in komisije. Žrebanje poteka tako, da predsednik komisije zaporedoma vleče listke iz škatle, in za vsak izžrebani listek glasno prebere evidenčno številko izžrebane vloge, ter jo pokaže na žrebanju prisotnim osebam. Navedeno ponavlja dokler ne izžreba vseh listkov. 4. Če je na ovojnici označen samo datum, ni pa označen čas (ura, minuta) oddaje, se za to vlogo smatra, da je bila oddana zadnjo minuto na označen datum (23 ura in 59 minut). 5. Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega zneska in po listi prejetih vlog. 6. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo na žrebanju prisotne osebe. 7. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP. 8. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. 9. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog v skladu z 29. členom Uredbe, ki ureja vrstni red. 10. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih vlog. 11. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo prejetih vlog. 12. O izpolnjevanju pogojev odloči ARSKTRP z odločbo o pravici do sredstev. 13. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne. 14. ARSKTRP mora še pred odobritvijo pomoči predhodno preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo. 15. ARSKTRP mora v roku petnajst dni po dodelitvi pomoči de minimis poročati o izplačilu pomoči ministrstvu na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh. 16. Vloge oddane pred rokom za oddajo vlog, se s sklepom zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost