Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2759. Sklep – dopolnitev o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center na parceli 290/2, 290/3, 1016, 290/4, 310/6, 308/2, 292/1, 291/2, 291/1, 255/1, 293, 292/2, *54, 319, 317, 310/4 k.o. Brezje pri Oplotnici ob potoku Breznica, stran 7205.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je župan Občine Oplotnica dne 23. 8. 2012 sprejel
S K L E P
– dopolnitev o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center na parceli 290/2, 290/3, 1016, 290/4, 310/6, 308/2, 292/1, 291/2, 291/1, 255/1, 293, 292/2, *54, 319, 317, 310/4 k.o. Brezje pri Oplotnici ob potoku Breznica
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center na parceli 290/2, 290/3, 1016, 290/4, 310/6, 308/2, 292/1, 291/2, 291/1, 255/1, 293, 292/2, *54, 319, 317, 310/4 k.o. Brezje pri Oplotnici ob potoku Breznica (v nadaljevanju: OPPN).
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Na pobudo Občine Oplotnica je za obravnavano področje Občina Oplotnica pristopila k pripravi in sprejemu OPPN, ki bo osnova za ureditev celotnega ribiškega centra in turistično rekreacijskega območja ter izdajo potrebnih gradbenih dovoljenj. Komisija za okolje in prostor je podala predlog, da se pristopi k izdelavi prostorskega akta. Župan Občine Oplotnica je pobudo podprl in sprejel.
Namenska raba prostora obravnavanega območja je v veljavnih planskih dokumentih opredeljeno kot vodna površina. V podrobnejši namenski rabi je opredelitev vodna površina/spremljajoči objekti, ki služijo vodni površini.
Občina Oplotnica je pričela s pripravo občinskega prostorskega načrta OPN kamor je umeščen tudi ribiški center ob potoku Breznica. Po pregledu dokumentacije je prišlo do odločitve, da se pripravi OPPN na osnovi obstoječe prostorsko planske dokumentacije in v skladu z določili OPN, ki je v izdelavi.
1.1. Ocena stanja
Območje obravnavanega podrobnega načrta sovpada z delom območja enote urejanja prostora iz občinskega prostorskega akta, in sicer z Dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 za območje Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 91/99), dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 26/04), dopolnitev 2002 – dodatek (Uradni list RS, št. 83/04) vodna površina/spremljajoči objekti, ki služijo vodni površini.
S sklepom se opredeli programska izhodišča OPPN, okvirno ureditveno območje, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti, roki za pripravo ter obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN.
1.2. Razlog za pripravo OPPN
Razlog za pripravo OPPN je podati pogoje za razvoj sonaravnega turizma v tem delu občine, ki bo podkrepljen z gospodarsko dejavnostjo (ribogojnica) in ustvariti pogoje za razvoj obvodnega športa – ribolov.
Obravnavano območje urejanja ribiškega centra obsega zemljišče na parcelah 290/2, 290/3, 1016, 290/4, 310/6, 308/2, 292/1, 291/2, 291/1, 255/1, 293, 292/2, *54, 319, 317, 310/4 vse k.o. Brezje pri Oplotnici. Velikost območja je 36.207,00 m2. Celotno zemljišče bo parkovno urejeno in bo služilo druženju in na tej osnovi sonaravnemu turizmu.
2. Območje spremembe in predvidene dejavnosti
2.1. Območje prostorskega načrta
Območje OPPN obsega površino, ki jo tvori zemljišče s parcelnimi številkami 290/2, 290/3, 1016, 290/4, 310/6, 308/2, 292/1, 291/2, 291/1, 255/1, 293, 292/2, *54, 319, 317, 310/4 vse k.o. Brezje pri Oplotnici.
2.2. Predvidene dejavnosti
Na zemljišču nameravajo ribiči urediti:
– dostop na območje,
– parkirne površine za obiskovalce,
– ribogojnico,
– igrišče,
– manjši objekt s sanitarijami,
– ribnik,
– parkovno ureditev celotnega razpoložljivega zemljišča,
– potrebno infrastrukturo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev v obliki idejne zasnove izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.
Na pobudo Občine Oplotnica so za obravnavano področje bile izdelane strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP Občine Oplotnica (turistično rekreacijsko jezero). Strokovne podlage je izdelal BIRO 2001 Maksimiljana Ozimič Zorič s.p., Titova 34, 2310 Slovenska Bistrica pod št.: 01/01-SP.
Datum izdelave: junij 2001. Strokovna podlaga je izdelana za poseg na parcelah 290, 310)1, 292/1 k.o Brezje. V sklopu priprave strokovnih podlag je bila opravljena tudi prevera možnosti izgradnje Turistično rekreacijskega jezera, ki jo je izdelalo Vodno gospodarsko podjetje Ptuj d.d. Pod št.:890-2/1-FV dne 31. 5. 2001. Zaključek prevere: Na osnovi zbranih podatkov je možno ugotoviti, da s strani vodnega gospodarstva na izbrani lokaciji ni zadržkov za ureditev rekreacivskega območja s športnim ribnikom.
Opomba: območje obravnave v strokovnih podlagah je večje od območja obdelave v OPPN.
Klub ribičev Oplotnica je že pridobil geodetski načrt, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, občinski prostorski načrt, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora.
Druga gradiva, relevantna za izdelavo, so:
– obstoječa dokumentacija in dejansko stanje komunalnih vodov in naprav v širšem območju (s podatki razpolagajo upravljavci posameznih infrastrukturnih objektov in jih bodo posredovali v obliki smernic);
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geo informacijski sistem (GIS) občine.
4. Roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo so določeni skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09).
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve in njihove pristojnosti:
5.1. Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo OPPN za ribiški center so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za porečje reke Drave, Krekova ulica 17, Maribor (za področje voda);
2. Zavod RS za varstvo narave,Območna enota Maribor Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje varstva narave);
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor (za področje varstva kulturne dediščine);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana (za področje obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);
5. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 23, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);
6. Komunalno podjetje Komunala d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica (za področje oskrbe z vodo in odvajanja odplak, javne razsvetljave in zimskega vzdrževanja cest);
7. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Titova cesta 38, Maribor (za področje fiksne telefonije);
8. Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica (za področje prometa, za občinske ceste);
10. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, Ljubljana.
5.2. Pristojnosti
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje. Nosilci urejanja prostora v skladu z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN
Pripravo in izdelavo OPPN financira Občina Oplotnica; v te namene sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje in bo izbran z načinom zbiranja ponudb.
Finančna sredstva za pripravo OPPN in pripravo strokovnih podlag (idejna zasnova) so zagotovljena v proračunu Občine Oplotnica.
7. Objava in veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-113/2011-23
Oplotnica, dne 23. avgusta 2012
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost