Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4179/12 , Stran 2155
Ob-4179/12
Upravni odbor družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, Volčja Draga, na podlagi točke 9.3. Statuta Ultrapac d.d., sklicuje
7. skupščino
družbe Ultrapac, Predelava plastičnih mas d.d.,
ki bo dne 26. 10. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine po predlogu Predsednika upravnega odbora družbe. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ultrapac d.d. za leto 2011 in s poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila Ultrapac d.d. za poslovno leto 2011, pozitivnim stališčem upravnega odbora do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2011, vključno s prejemki članov upravnega odbora. 3. Podelitev razrešnice upravnemu odboru za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: bilančna izguba po stanju na dan 31. 12. 2011 za poslovno leto 2011 ostane v celoti nepokrita. Skupščina podeljuje razrešnico izvršnemu direktorju, ter predsedniku in članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2011. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje za revizorja za leto 2012 pooblaščeno revizijsko družbo po predlogu upravnega odbora. 5. Soglasje k Programu ukrepov za izboljšanje poslovanja skupine Motvoz. Predlog sklepa: skupščina je seznanjena s Programom ukrepov za izboljšanje poslovanja skupine Motvoz in z njim soglaša. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom upravnega odbora skupščini in letnim poročilom, je delničarjem na vpogled vse delovne dni v tednu od dneva objave sklica skupščine do vključno 25. 10. 2012 od 9. do 12. ure, v tajništvu družbe. Predlogi sklepov delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda se objavijo le, če so v pisni obliki in obrazloženi poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5% osnovnega kapitala, lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti po 305/1. členu ZGD-1. Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so konec četrtega dne pred skupščino vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Ultrapac, Predelava plastičnih mas d.d. predsednik upravnega odbora mag. Anton Lakner

AAA Zlata odličnost