Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4197/12 , Stran 2136
Ob-4197/12
Na podlagi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica, št. 478-665/2011-1, z dne 2. 2. 2012 in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Mestna občina Nova Gorica objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
A. Predmet javne dražbe: 1. Poslovni prostor, št. 79, v pritličju stavbe št. 901, na ulici Gradnikove brigade 33 v Novi Gorici, s tlorisno površino 63,02 m2, ležeč na parc. št. 463/2, k.o. Nova Gorica 2. Izklicna cena je 88.230,00 €. Najnižji znesek višanja je 100,00 €. B. Pogoji javne dražbe: 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastniki nepremičnine. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje. 2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno–kupljeno«. 3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca. 4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 9.000,00 €, do vključno 8. 10. 2012, do 12. ure, na TRR Mestne občine Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic na št. 11 75833-7200005. 5. Najugodnejši dražitelj mora skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh od zaključka javne dražbe in plačati kupnino v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana varščina ne vrne. 6. Vplačano varščino bo prodajalec najugodnejšemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh brez obresti. 7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba št. 28/4), na tel. 05/33-50-125 ali 041/391-900 (Janko Furlan). C. Javna dražba bo v ponedeljek, 8. 10. 2012, ob 13. uri, v stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost