Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 5/12 Ob-4228/12 , Stran 2159
Št. 5/12 Ob-4228/12
V skladu z določili 28., 29. in 31. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na podlagi sklepov Nadzornega sveta družbe z dne 6. 9. 2012 in 18. 9. 2012 sklicuje Uprava družbe
39. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 10. 2012 ob 11. uri v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni sobi 607/VI, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov in ugotovi sklepčnost ter sprejme dnevni red, v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. 2. Imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: 1. Za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 se na predlog Nadzornega sveta družbe imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana. 2. S tem sklepom se nadomesti sklep (št. 5) o imenovanju revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2012, sprejet na 38. zasedanju skupščine Zavarovalnice Maribor d.d. dne 6. 7. 2012, ki se razveljavi. 3. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev. Pogoji udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan 18. 10. 2012 vpisani v delniško knjigo ZM d.d. Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najpozneje štiri dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d., tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507 Maribor. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele do 18. 10. 2012, oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko. Za udeležbo na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo naslovu družbe do 18. 10. 2012, oziroma ga tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko. Udeležence vabimo, da se ob prihodu na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Gradiva Gradivo, na katerem temeljijo predlogi sklepov za skupščino družbe, je na vpogled v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/VI, vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Uresničevanje glasovalne pravice Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Delničarji lahko glasujejo tudi pisno z redno pošto ali preko elektronske pošte ali s faksiranim sporočilom. V takem primeru mora biti za veljavnost glasovanja o predlaganih sklepih nedvoumno ugotovljena identiteta delničarja, pisno sporočilo o glasovanju pa mora dospeti v tajništvo najkasneje dan pred zasedanjem skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 28. 9. 2012. Predlogi delničarjev Morebitne predloge sklepov k točkam dnevnega reda, naj delničarji, kolikor želijo, da bodo ti objavljeni, sporočijo upravi družbe pisno, z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do 28. 9. 2012. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Ponovno zasedanje skupščine V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost