Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2776. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci, stran 7223.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11) 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10, 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 16. redni seji dne 13. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
1. člen
Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 358,74 EUR.
2. člen
Kot osnova za določitev plačila staršev v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih se določi cena v višini 321,79 EUR. Razlika cene v višini 36,95 EUR do polne ekonomske cene 358,74, se krije iz Proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otroke, katerih sredstva v višini z odločbo določenega plačila za starše financira oziroma sofinancira država iz svojega proračuna.
3. člen
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Občina Puconci v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Puconci,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka pripada staršem, ki imajo v vrtcu vključenega samo enega otroka iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje pripada samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
5. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Puconci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
6. člen
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list RS, št. 65/11, 24/12).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.
Št. 602-0011/2012
Puconci, dne 13. septembra 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost