Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4192/12 , Stran 2157
Ob-4192/12
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe TIB TRANSPORT, d.d., sklicuje
4. izredno sejo skupščine
delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica,
ki bo v četrtek, dne 25. 10. 2012, ob 11. uri, v sejni sobi družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine, na predlog nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Damijan Štefančič, imenuje se preštevalka volilnih glasov Vilma Mikuletič, skupščini prisostvuje notarka Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice. 2. Razrešitev članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: ugotovi se, da so člani nadzornega sveta Srečko Košir, Gorazd Sotošek (predstavnika delničarjev) in Marjan Tomažinčič (predstavnik delavcev) podali odstopno izjavo iz članstva v nadzornem svetu družbe in jim je na tej podlagi mandat prenehal z dnem 24. 10. 2012. 3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: 3.1. Skupščina imenuje za nova člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, Dragan Isajlović in Elvir Žilić, z mandatom 4 leta, od 25. 10. 2012 dalje. 3.2. Skupščina se seznani z novim članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev. 4. Razširitev dejavnosti družbe TIB TRANSPORT, d.d. Predlog sklepa: Skupščina sprejme razširitev dejavnosti družbe TIB TRANSPORT d.d., skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti in s tem sprejme spremembo 2. Točke statuta družbe. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno s sprejetimi sklepi skupščine izdela čistopis statuta. Prijava udeležbe na skupščini Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo skupščine. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 22. 10. 2012; prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali pa po faksu 05/70-40-159. V prijavi je obvezno navesti ime in priimek oziroma firmo delničarja, sedež oziroma naslov delničarja ter število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi je možno navesti tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh delničarjev z vsemi predhodno navedenimi podatki. Pisna potrdila o zastopanju morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe. Gradivo Vse gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe TIB TRANSPORT, d.d., v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v splošno upravni službi, in sicer vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Ponovno zasedanje Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili istega dne, ob 12. uri, na istem naslovu in z istim dnevnim redom.
TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica direktor Danilo Štemberger

AAA Zlata odličnost