Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 466-20/2011-013 Ob-4149/12 , Stran 2130
Št. 466-20/2011-013 Ob-4149/12
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 in sklepa 13. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 19. 4. 2012, objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora v Šmartnem pri Litiji
1. a) Predmet prodaje je poslovni prostor v Šmartnem pri Litiji, v skupni izmeri 53,23 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta na Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji, stoječega na parceli št. 33/1, k.o. Šmartno (ID 1847), št. stavbe 474, št. dela stavbe 15. E. Etažna lastnina za zgoraj naveden večstanovanjski objekt je urejena. Poslovni prostor je v katastru stavb, vpisan z ID 5549308. b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja. c) Izklicna cena za poslovni prostor je 55.700,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je 500,00 EUR. d) Varščina je: 5.570,00 EUR. e) V elektronski zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pri tem poslovnem prostoru niso vpisane stvarne služnosti ali druga bremena. Poslovni prostor je v najemu za določen čas in je zaseden. Najemnik je z lastnikom poslovnega prostora dne 1. 1. 2012 sklenil najemno pogodbo za določen čas 5 let. Pri nakupu ima dosedanji najemnik pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom. 2. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 8. 10. 2012, in sicer ob 10. uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 3. Udeležba na javni dražbi in pogoji Na javni dražbi poslovnega prostora lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti) in, ki najpozneje do začetka postopka javne dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo in predložijo: a) dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za poslovni prostor in priloženo številko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine, b) fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb, oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe), c) davčno številko oziroma ID številko za DDV, d) matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in e) notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec. Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 4. V izhodiščni vrednosti poslovnega prostora niso vključeni stroški cenitev in davek na promet nepremičnin po stopnji 2%, ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma pred vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo. 5. Poslovni prostor bo prodan najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno. 6. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje 5. 10. 2012 do 12. ure za poslovni prostor plačati varščino, navedeno v tem razpisu, na TRR občine, št. 0139401 00000 193. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani dražbi. 7. Plačilni pogoji Kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zadržana. 8. Dodatni pogoji: a) Nakup poslovnega prostora se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake. b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe. c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Šmartno pri Litiji. d) Prodajalec bo izročil poslovni prostor v last in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev in stroškov. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec. 9. Pravila dražbe: a) Dražbo vodi Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine, dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki je najkasneje dne 5. 10. 2012 plačal varščino za poslovni prostor in to dokazal s pisnim potrdilom. b) Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo. c) Izklicna vrednost poslovnega prostora oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno. f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je poslovni prostor prodan za izklicno ceno. g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, poslovni prostor ni prodan, če eden ne zviša cene. h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe. i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). 10. Župan Občine Šmartno pri Litiji oziroma pooblaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s soglasjem župana, lahko ustavi postopek prodaje poslovnega prostora do sklenitve pravnega posla. V tem primeru Občina Šmartno pri Litiji povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prihod ter morebitno vplačano varščino, brez obresti. 11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, na tel. 01/89-62-802 (Jurij Klepec), lahko tudi po elektronski pošti: jurij.klepec@smartno-litija.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šmartno pri Litiji

AAA Zlata odličnost