Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4209/12 , Stran 2159
Ob-4209/12
Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje
19. sejo skupščine
družbe MDS IT d.d.,
ki bo dne 22. 10. 2012 ob 9. uri, na sedežu Notarke Marine Ružič Tratnik, na naslovu Šmartinska cesta 111 v Ljubljani. Za sejo skupščine predlaga uprava naslednji dnevni red in predloge sklepov: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov: Predlog sklepa: Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine: a. Predsednik skupščine: Gregor Kampjut. b. Preštevalka glasov: Bernarda Vrbnjak. c. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke. 2. Sprememba statuta družbe Predlog sklepa: Pod točko 4.3. Statuta družbe se spremeni celotno besedilo in se po novem glasi: Upravo družbe sestavljata do dva člana. Vsak od njiju zastopa družbo samostojno. Mandat članov uprave traja 3 (tri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je uprava. Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 18. 10. 2012 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred skupščino.
Uprava MDS IT d.d. direktor Matjaž Bavdek

AAA Zlata odličnost