Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4180/12 , Stran 2156
Ob-4180/12
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena Statuta družbe HTG d.d. Sežana, upravni odbor družbe sklicuje
14. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v petek, 9. 11. 2012, ob 10. uri, na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 1, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa št. 1: skupščina izvoli predlagane organe skupščine. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2011 ter s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2011 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. 3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Predlog sklepa št. 3: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za delo v poslovnem letu 2011. 4. Seznanitev skupščine s poročilom o ukrepih za odpravo nelikvidnosti. Predlog sklepa št. 4: skupščina se seznani s poročilom uprave o ukrepih za odpravo nelikvidnosti. 5. Sprememba statuta družbe. Predlog sklepa št. 5.1: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta. Predlog sklepa št. 5.2: skupščina sprejme predlagani čistopis statuta. Udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovne pravice na njej morajo delničarji prijaviti najkasneje tri dni pred datumom določenim za izvedbo skupščine, in sicer s priporočenim pismom ali osebno v tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih pravic. Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki so na dan 6. 11. 2012 vpisani v KDD-ju. Pooblaščenci za zastopanje delničarjev se v enakem roku prijavijo s pooblastilom, ki mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu in števila glasov še firmo, sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Materiali za skupščino so na vpogled v tajništvu družbe »HTG« Hoteli, turizem in gostinstvo, d.d. Sežana vsak delovni dan, od 9. do 10. ure, od dneva objave sklica skupščine, do 6. 11. 2012.
HTG d.d. Sežana Uprava družbe

AAA Zlata odličnost