Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 214/12 Ob-4164/12 , Stran 2132
Št. 214/12 Ob-4164/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in št. 42/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet prodaje so poslovni prostori v poslovno-stanovanjskem objektu, na naslovu Šaleška 19, v Velenju. Poslovni prostori, v skupni izmeri 399,69 m2, so locirani v pritličju (33,11 m2), prvem nadstropju (311,02 m2) in v kleti (55,56 m2), s samostojnim vhodom v objekt. Prostori so v uporabi, v solidnem stanju in tekoče vzdrževani. Uporabnik prostorov je Okrajno sodišče v Velenju, ki bo prostore izpraznilo do konca tega koledarskega leta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Poslovni prostori so v zemljiško knjigo vpisani kot poslovni prostor E št. 964-3504-82, pri katerem je kot lastnik vknjižena Republika Slovenija do celote. Nepremičnine so proste vseh bremen. Izklicna cena: 312.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1. Nepremičnina bo prodajna dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.2. V roku 15 dni po izvedeni javni dražbi, bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati varščino. 4.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 4.5. Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. 4.6. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarke overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime kupca. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na prodajalčev TRR št: 01100-06300109972, sklic na številko 18-20303-7200005-79861012 – za leto 2012, z navedbo namena nakazila: plačilo kupnine-Velenje, v 30 dneh po prejetju računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 15. 10. 2012, na sedežu Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino za nepremičnino, ki jo draži in predloži potrdilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). 7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3. Komisija, ki bo vodila javno dražbo, bo potrdila vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 7.5. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1. Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene (31.200 EUR), na račun št. TRR 01100-06300109972, sklic na številko 18-20303-7200005-79861012 – za leto 2012, z navedbo namena nakazila: plačilo varščine – Javna dražba–Velenje. 8.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. 8.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 8.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 9. Dodatne informacije Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-77, faks 01/478-16-87, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, telefon 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_javne_uprave/investicije_in_nepremicnine/sektor_za_stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 10.2. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5. Javno dražbo bo izvedla komisija za vodenje postopkov javnih dražb in javnega zbiranja ponudb pri ravnanju s stvarnim premoženjem države v upravljanju Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Direktorata za investicije in nepremičnine, ki je bila imenovana s sklepom ministra št. 024-467/2012/2 z dne 11. 6. 2012. 10.6. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

AAA Zlata odličnost