Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2740. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2012, stran 7119.

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2012
1. člen
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2012 prevzemajo obveznosti do vključno ponedeljka, 24. septembra 2012.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
3. za plačila iz 27. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C in 37/12; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1112),
4. iz naslova namenskih prejemkov, namenskih sredstev EU ter pripadajočih sredstev slovenske udeležbe, po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) ter ZIPRS1112,
5. za stroške, povezane s tistimi službenimi potovanji, pri katerih je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca,
6. za naročilnice v okviru že potrjenih finančno ovrednotenih programov, če skupna vrednost naročilnic posameznega neposrednega uporabnika, izdanih po uveljavitvi tega pravilnika, ne presega 5.000 eurov,
7. ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna.
2. člen
(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) so neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do torka, 25. septembra 2012, do 16. ure za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo do vključno ponedeljka, 3. decembra 2012, najkasneje do 17. ure,
2. zahtevke za izplačilo do vključno četrtka, 6. decembra 2012, najkasneje do 16. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno torka, 11. decembra 2012,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke najkasneje do ponedeljka, 24. decembra 2012.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, do vključno ponedeljka, 17. decembra 2012, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
3. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo, v skladu s 23. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), najkasneje do ponedeljka, 3. decembra 2012, predložiti organu za potrjevanje zahtevke za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 za vsa sredstva, ki so za ta namen izplačana iz državnega proračuna do ponedeljka, 29. oktobra 2012.
(2) Izplačila iz postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 16. in 17. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS1112 so mogoča do ponedeljka, 31. decembra 2012, pod pogojem, da so neposredni uporabniki predložili organu za potrjevanje zahtevke za povračilo EU sredstev za vsa upravičena izplačila iz proračuna države, izplačana do 29. oktobra 2012 in pod pogojem, da so predložili odredbe za izplačilo novih obveznosti najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.
(3) V primeru, da neposredni uporabnik ne posreduje zahtevka v skladu s prvim odstavkom tega člena, Ministrstvo za finance, selektivno glede na likvidnostni položaj proračuna ob koncu leta, zadrži izvrševanje proračuna na integralnih postavkah neposrednih uporabnikov v višini nečrpanih namenskih sredstev EU.
4. člen
(1) Med prejemke proračuna leta 2012 se vključujejo vsi prejemki, vplačani na podračun proračuna do vključno ponedeljka, 31. decembra 2012.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2012, izplačani do vključno ponedeljka, 31. decembra 2012.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2012 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2013. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo dejanski datum predvidenega plačila.
5. člen
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2012 na način, kot ga določi Ministrstvo za finance.
6. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2012, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-715/2012/10
Ljubljana, dne 19. septembra 2012
EVA 2012-1611-0011
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost