Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2751. Sklep o začetku priprave delnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje VČ – 11 SSe v naselju Vače, stran 7195.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A)) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11) je župan Občine Litija dne 23. 8. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave delnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje VČ – 11 SSe v naselju Vače
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev
Na podlagi pisne pobude investitorja se za del ureditvenega območje VČ-11 SSe začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
V veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10, 34/11 – obvezna razlaga) je območje VČ-11 SSe opredeljeno v enoto urejanja prostora SSe – območje stanovanjske prosto stoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
Območje OPPN VČ-11 SSe predstavlja obstoječe nepozidano stavbno zemljišče v spodnjem delu naselja Vače locirano neposredno ob turistični cesti TR4306 in ob cestnem odcepu proti naselju Potok pri Vačah. Celotno območje obdelave OPPN-ja zajema zemljišča parcelne št. 162/1, 162/2, 162/3, 163 in del 2260/1 vse k.o. 1832 Vače in meri cca 1,2 ha zemljišča.
Investitor Andrej Vrhovec, Vače 27, 1252 Vače je kot delni lastnik obravnavanega območja posredoval na Občino Litija pobudo za začetek postopka izdelave občinskega prostorskega načrta skupaj z idejno urbanistično zasnovo pozidave dela območja, ki predvideva izgradnjo osmih individualnih stanovanjskih hiš na zemljišču parcelna številka 162/1, 162/2, 162/3 k.o. 1832 Vače, ki so v njegovi lasti.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo OPPN
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju in določbe Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10, 34/11 – obvezna razlaga).
Po OPN Litija je predmetna enota urejanja VČ-11 SSe po podrobnejši namenski rabi predvidena za območje SSe – območje stanovanjske prosto stoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
Določbe 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) omogočajo možnost izdelati podrobni načrt le za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora
Potrebno je smisleno upoštevati določbe 122. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija, predvsem vsebino 4. točke, ki določa, da je posamezna območja OPPN dovoljeno načrtovati po posameznih delih, vendar mora biti v tem primeru del sprejetega OPPN tudi celovita presoja celotnega območja OPPN, predvsem z vidika urejanja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture, družbene infrastrukture in potrebnih oskrbnih dejavnosti.
3. člen
Območje in vsebina OPPN
Predmet izdelave in sprejema je nov OPPN, ki bo opredelil način pozidave in urejanja na delu predvidenega OPPN-ja za območje VČ-11 SSe.
Obravnavano območje celotnega OPPN-ja meri cca 1,2 ha, investitor pa ima namen urediti in izdelati OPPN za gradnjo le na delu OPPN-ja in sicer le na zemljišču, ki je v lasti pobudnika in zajema parcelne št. 162/1, 162/2, 162/3 k.o. 1832 Vače, ki je veliko 6780 m².
Predmet izdelave OPPN-ja so:
– predvidena pozidava z individualnimi stanovanjskimi hišami dela območja, in sicer le na delu zemljišča parc. št. 162/1, 162/2, 162/3 vse k.o. 1832 Vače,
– proučitev in ureditev prometnega priključevanja na omrežje javnih cest za območje celotnega območja OPPN s preverbo zadostne širine in možnosti priključevanja na javne ceste,
– proučitev in ureditev komunalne infrastrukture za obravnavano območje pozidave in za območje celotnega območja OPPN s preverbo zadostne kapacitete za pozidavo celotnega območja OPPN,
– proučitev družbene infrastrukture in potrebnih oskrbnih dejavnosti za območje celotnega območja OPPN.
OPPN, potrebne strokovne podlage in program opremljanja območja morajo biti izdelane v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUDUDPP) ter v obliki in vsebini v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter drugih veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih.
Načrtovalec OPPN-ja mora predati pripravljavcu, to je Občini Litija, šest izvodov akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del in sicer v zapisu, ki ga uporablja pripravljavec (tekst v doc in pdf formatu; grafika pa v dwg, pdf ali jpg formatu).
4. člen
Način pridobitve strokovnih podlag in rešitev
Potrebne strokovne podlage se izdelajo ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na osnovi potrjenih strokovnih podlag in jih pripravi načrtovalec OPPN-ja, v skladu s podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih odnosov in obveznosti pri načrtovanju prostorskih ureditev in vodenju postopka za sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora VČ-11 SSe v naselju Vače, številka 350-3/2012-7, avgust 2012.
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora in povzetku in usmeritvah prostorskega planskega akta Občine Litija, to je veljavnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija, tekstualni in kartografski del (prikaza stanja prostora kot sestavni del OPN, Program opremljanja, kot sestavni del OPN-ja);
– idejne zasnove prostorske ureditve dela območja načrtovane prostorske ureditve na podlagi pobude investitorja in programskih izhodišč občine, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejne zasnove nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami navezave na obstoječe cestno omrežje in morebitno potrebno razširitvijo in rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste LC 208041 Vače–Podbukovje;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev znotraj območja izdelave OPPN-ja in navezava na obstoječe komunalno infrastrukturo;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo OPPN;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravicah;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage;
– smernic nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali iz drugih razlogov ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
Za območje OPPN oziroma dela obdelave mora pobudnik zagotoviti osnovi geodetski elaborat, v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po potrebi se za izdelavo dela OPPN izdelajo dodatne geodetske izmere, predvsem za potrebe načrtovanja komunalnih vodovod in naprav izven območja OPPN.
Izbrani izdelovalec oziroma načrtovalec OPPN izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN.
5. člen
Postopek in roki za pripravo OPPN
Postopek priprave OPPN teče na podlagi določb 57. in 61. člena ZPNačrt.
Pobudnik in investitor v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem, na podlagi pripravljene idejne zasnove ureditve dela območja, pripravi osnutek OPPN in le-tega posreduje občini v potrditev. Na podlagi osnutka OPPN se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebujejo tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihove pristojnosti. Osnutek prostorskega akta se uskladi s pridobljenimi smernicami in izdelanimi strokovnimi podlagami. Dopolnjen osnutek, ki vsebuje vse sestavne dele OPPN v skladu z veljavnimi predpisi, potrdi občinska uprava in župan Občine Litija in le-tega posreduje občinskemu svetu v sprejem in nato javno razgrnitev. Po javni razgrnitvi se dopolnjen osnutek popravi oziroma dopolni na podlagi sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve ter oblikuje kot predlog OPPN, ki se ga posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti OPPN s podanimi smernicami. Po pridobljenih pozitivnih mnenjih nosilcev urejanja prostora se izdela usklajeni predlog OPPN, ki se posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Litija.
Predvidene faze izdelave:
+--------------------------------+------------------------------+
|AKTIVNOST            |ROK IZDELAVE oziroma TRAJANJA |
+--------------------------------+------------------------------+
|Sklep o pričetku priprave,   |60 dni po sprejemu sklepa   |
|Osnutek OPPN          |župana o začetku priprave   |
|                |prostorskega akta       |
+--------------------------------+------------------------------+
|Priprava gradiva in pridobivanje|45 dni po potrditvi osnutka s |
|smernic pristojnih nosilcev   |strani občinske uprave in   |
|urejanja prostora ter odločitve |župana            |
|MOP o izdelavi CPVO       |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka  |30 dni po pridobitvi smernic |
|OPPN na podlagi pridobljenih  |pristojnih nosilcev urejanja |
|smernic nosilcev urejanja    |prostora           |
|prostora            |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|*Priprava okoljskega poročila (v|45 dni po prejemu smernic   |
|primeru postopka CPVO)     |nosilcev urejanja prostora  |
+--------------------------------+------------------------------+
|*Potrditev ustreznosti     |60 dni po pridobitvi smernic |
|okoljskega poročila s strani MOP|pristojnih nosilcev urejanja |
|                |prostora           |
+--------------------------------+------------------------------+
|Sprejem dopolnjenega osnutka  |Seznanitev na seji občinskega |
|OPPN              |sveta Občine Litija      |
+--------------------------------+------------------------------+
|Javna razgrnitev OPPN (in    |30 dni oziroma v skladu s   |
|okoljskega poročila v primeru  |sklepom občinskega sveta   |
|CPVO)              |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz |15 dni po zaključeni javni  |
|javne razgrnitev in javne    |obravnavi           |
|obravnave            |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Izdelava predloga OPPN     |30 dni po sprejemu stališč do |
|                |pripomb            |
+--------------------------------+------------------------------+
|* Izdelava predloga okoljskega |30 dni po sprejemu stališč do |
|poročila            |pripomb            |
|(v primeru postopka CPVO)    |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Pridobivanja mnenj pristojnih  |45 dni po pripravi predloga  |
|nosilcev urejanja prostora k  |OPPN             |
|predlogu OPPN          |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|*Pridobitev sklepa o      |60 dni po pripravi predloga  |
|sprejemljivosti vplivov OPPN (v |OPPN             |
|primeru postopka CPVO)     |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Izdelava programa komunalnega  |45 dni po pripravi predloga  |
|opremljanja           |OPPN             |
+--------------------------------+------------------------------+
|Izdelava usklajenega predloga  |30 dni po pridobitvi mnenj  |
|OPPN              |pristojnih nosilcev urejanja |
|                |prostora           |
+--------------------------------+------------------------------+
* Velja v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN, so:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana (v vednost);
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana, zrsvn.oelj@zrsvn.si (v vednost);
– Ministrstvo za kmetijsko in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za priključek na državno cesto);
– Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija;
– Krajevna skupnost Vače;
– Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška 15, Litija;
– Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana;
– Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, Ljubljana;
– drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje in pristojnost.
Kolikor se ugotovi, v postopku priprave, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-ta pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo nosilca v 30 dneh po prejemu podati smernice za pripravo sprememb in dopolnitev LN. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev LN morajo nosilci v roku 30 dni izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje izdano.
V sklopu priprave osnutka OPPN se bo zaprosilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovite presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana; za izdajo odločbe ali je za OPPN potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen
Obveznosti financiranja priprave OPPN
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, izdelavo OPPN in programa opremljanja ter stroške objav zagotavlja investitor oziroma pobudnik izdelave OPPN Vrhovec Andreja, Vače 27, 1252 Vače, v skladu s podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih odnosov in obveznosti pri načrtovanju prostorskih ureditev in vodenju postopka za sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora VČ-11 SSe v naselju Vače, številka 350-3/2012-7, avgust 2012. Naročnik v ta namen sklene pogodbo z izdelovalcem OPPN, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, na naslovu: http//www.litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Litija pošlje ta sklep tudi Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
Št. 350-3/2012-6
Litija, dne 23. avgusta 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost