Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2752. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 322 Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546, stran 7197.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 322 Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 322 Parmova – muzej – del za del enote urejanja BE-546 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje OPPN leži ob Parmovi ulici. Je degradirano, pozidano pretežno z nestanovanjskimi in slabo vzdrževanimi objekti. Prometno je preobremenjeno, mirujoči promet je neustrezno urejen.
Pobudo za preureditev območja so podali lastniki zemljišč. Predlagajo večstanovanjsko gradnjo in prenovo kompleksa zdravstvene dejavnosti. Pobuda je bila ocenjena kot sprejemljiva.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 53/12 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) je obravnavano območje namenjeno osrednjim centralnim dejavnostim, zanj je treba izdelati OPPN.
S sprejetjem OPPN bodo dani pogoji za urbano prenovo območja. Z odstranitvijo večine obstoječih objektov, gradnjo novih stanovanjskih objektov, razširitvijo zdravstvene dejavnosti, gradnjo novih cestnih povezav ter prometnih ureditev bo območje celovito urejeno.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine, ki jih omejuje Ulica bratov Židan na severu, Parmova ulica na vzhodu, na jugu trgovski center Mercator ter na zahodu enota urejanja prostora BE-79 (območje železničarskega muzeja).
Območje OPPN obsega zemljišča v katastrski občini (2636) Bežigrad, in sicer parcele številka: 2226/3, 2009/1, 2009/2, 2009/3, 2009/4, 2009/5, 2009/6, 2009/7, 2011/1 – del, 2011/6, 2011/7, 2011/8, 2011/9, 2011/10, 2011/13, 2011/14, 2011/15, 2011/16, 2011/17, 2011/18, 2011/19, 2011/20, 2011/21, 2011/22, 2011/23, 2011/24, 2011/25, 2011/29, 2011/30.
Površina območja meri cca 2 ha. Ob izdelavi OPPN se lahko velikost območja spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o.,
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
11. Telemach d.o.o.,
12. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
13. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo,
17. Plinovodi d.o.o..
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je dopolnjena variantna rešitev, ki je bila izbrana med tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-4/2009-16
Ljubljana, dne 12. septembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost