Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4242/12 , Stran 2114
Ob-4242/12
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb
1. Naziv in sedež posredniškega telesa ter izvajalca javnega razpisa Posredniško telo ter izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39 (v nadaljevanju: MzIP). 2. Pravne in programske podlage za izvedbo javnega razpisa – Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES); – Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1084/2006/ES); – Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006); – Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Uradni list RS, št., 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11); – Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10); – Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 45/11 Odl. US: U-I-1/11-15, 22/12 – ZUKN-C in 37/12); – Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12); – Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2); – Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 Odl. US: U-I-211/11-26); – Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 48/12); – Energetski zakon (EZ) (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22 in 10/12); – Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10); – Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11); – Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12); – Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10); – Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št. 37/09); – Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12); – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011); – Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08); – Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (DP2012) (Uradni list RS, št. 96/10 in 37/12); – Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013; – Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (OP ROPI, Odločba Evropske Komisije z dne 27. 8. 2007); – Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« št.: KS OP ROPI/ 6/1/005-0-MzIP. 3. Predmet, namen razpisa in predvidene dejavnosti 3.1 Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«. Predmet sofinanciranja so projekti (v nadaljevanju: operacije) energetske sanacije obstoječih stavb ali nadomestne gradnje (v nadaljevanju: nadomestna gradnja), v naslednji vsebini: – energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken); – sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije; – samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov operacije. Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/. Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega razpisa še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. 3.2 Namen razpisa Razpisana sredstva so namenjena energetski sanaciji stavb ali izvedenim ukrepom pri nadomestni gradnji, kar zajema: – pri obstoječih stavbah izboljšanje toplotnih karakteristik, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite oziroma je ta nezadostna ali pri nadomestnih gradnjah izvedeni energetski ukrepi na ovoju stavb; – izboljšanje ali vgradnja sistemov za ogrevanje, in sicer: · spodbujanje nakupa kotlov na lesno biomaso in optimizacija ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov; · spodbujanje uporabe solarnih sistemov, ki je namenjeno povečanju uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb in sanitarno toplo vodo; · spodbujanje uporabe toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode, ki predstavljajo energetsko učinkovit in do okolja prijazen način ogrevanja; – izboljšanje ali vgradnja sistemov za soproizvodnjo toplote in električne energije (kogeneracijski sistem); – naložbe v samodejno spremljanje porabe energije. 3.3 Predvidene dejavnosti Področje energetske sanacije v javnem sektorju sestavljajo obstoječe stavbe ali izvedeni ukrepi pri nadomestni gradnji: – toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken in vrat na ovoju stavbe, toplotna izolacija tal; – sanacija ali vgradnja ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov (zamenjava ali vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava toplotnih postaj, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih); – zamenjava ali vgradnja kotlov na lesno biomaso, kogeneracijskih sistemov, toplotnih črpalk ter solarnih sistemov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter toplote za tehnologijo; – spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov uspešnosti investicije. 4. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in obdobje za porabo sredstev 4.1 Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 52.000.000,00 EUR, in sicer: – v letu 2013: 30.000.000,00 EUR – v letu 2014: 15.000.000,00 EUR – v letu 2015: 7.000.000,00 EUR Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in sredstva slovenske udeležbe za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah MzIP: – PP 962210 Trajnostna energija-07-13-EU, – PP 962410 Trajnostna energija-07-13-slovenska udeležba. S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100% javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85-odstotni delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15-odstotni delež. Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. Sredstva za neupravičene stroške in morebitne stroške primanjkljaja (neto prihodke) mora zagotavljati upravičenec. Znesek sofinanciranja s sredstvi kohezijske politike se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo diskontirane neto prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi). To znižanje se financira iz lastnih virov prijavitelja. V primeru, da v posameznem proračunskem letu sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini oziroma dinamika porabe sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca leta 2014. Višina razpisanih sredstev, oziroma druga določila, se lahko spremenijo z objavo spremembe javnega razpisa. Upravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike so opredeljeni v javnem razpisu (poglavje 5) in v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike. V primeru, da je vrednost operacije enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, najvišji znesek dodeljenih sredstev izhaja iz predložene investicijske dokumentacije oziroma izračuna finančne vrzeli, izdelane v skladu z delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, in se opredeli v pogodbi o sofinanciranju. 4.2 Obdobje za porabo sredstev Sredstva se upravičencu nakazujejo na podlagi vsakega posameznega pravilnega zahtevka za izplačilo, s priloženimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca, ter z dokumentacijo o izvedenih postopkih javnega naročila. Rok za izplačilo je največ 30 dni in začne teči z dnem prejema pravilnega zahtevka za izplačilo. Pravilnost zahtevka za izplačilo potrdi skrbnik pogodbe MzIP, ki opravi kontrolo pred izplačilom. Zahtevek za izplačilo vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane, datirane in žigosane dokumente: – zahtevek za izplačilo (ZzI) iz informacijskega sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov (ISARR), preko Modula za vnos podatkov (MVP). ZzI vključuje sledeče obvezne priloge informacijskega sistema ISARR: – vsebinsko poročilo o izvajanju operacije, – finančno poročilo o izvajanju operacije in – zbirni obrazec; – fotokopije dokazil (računov, situacij in drugih verodostojnih knjigovodskih listin), ki jih je potrebno označiti s pečatom »kopija je enaka originalu« ali s pečatom »kopija je enaka računu« ali s podpisom odgovorne osebe in pečatom upravičenca; – dokumentacijo za vse faze izvedenega javnega naročila (predhodno informativno obvestilo, sklep o začetku postopka, objava obvestila o javnem naročilu, razpisna dokumentacija, javno odpiranje ponudb, odločitev o oddaji, objava obvestila o oddaji, končno poročilo o postopku javnega naročila, pogodbe ipd.). Upravičenec je dolžan najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani proračuna RS nakazati sredstva izvajalcu del, ki je izstavil račun oziroma situacijo, in MzIP predložiti v roku 3 delovnih dni dokazilo o plačilu obveznosti (npr. fotokopija bančnega izpiska). Upravičenec mora zagotoviti, da bo posamezna operacija zaključena najkasneje do 31. 5. 2015. Do navedenega datuma mora biti operacija fizično in finančno končana, kar pomeni, da morajo biti opravljene vse predvidene aktivnosti ter izvršena vsa plačila. Zadnji zahtevki za izplačilo s strani upravičencev morajo biti prejeti na MzIP-u najkasneje do 15. 4. 2015. Rok za dokončanje del se lahko podaljša samo v izrednih okoliščinah in ob predhodnem soglasju MzIP, vendar ne več kot je rok za prejem zadnjega zahtevka na MzIP, t.j. 15. 4. 2015. Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju do 15. 4. 2015. Datum nastanka stroška je datum opravljene storitve ali dobave blaga. Kazalniki operacije morajo biti v celoti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancirana sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. Prejemnik sredstev po tem javnem razpisu je dolžan še 5 let po zaključku operacije spremljati doseganje zastavljenih kazalnikov ter ministrstvu, pristojnemu za infrastrukturo in prostor, letno, do 31. januarja, poročati o doseganju zastavljenih ciljev. S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letih 2013, 2014 in 2015. Upravičenec bo v skladu s terminskim in finančnim načrtom izvajanja operacije posredoval zahtevke za izplačilo na MzIP. Upravičenec skladno z določili pogodbe poroča o izvajanju operacije v informacijskem sistemu ISARR preko modula za vnos podatkov – MVP. Podrobnejši opis se nahaja v Navodilih za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR). 5. Upravičeni nameni in upravičeni stroški za sofinanciranje s strani sredstev kohezijske politike Upravičeni nameni so, tako za energetsko sanacijo obstoječih stavb kot za nadomestno gradnjo: – izvedba ovoja stavb, ki zajema zamenjavo ali vgradnjo stavbnega pohištva ter izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanemu podstrešju,...) objektov z gradbenimi konstrukcijami, katerih največje dovoljene toplotne prehodnosti Umax (W/m2K) za posamezne gradbene konstrukcije ne presegajo sledečih vrednosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Priporočena vrednost: 0,21 (16 cm s toplotno izolacijo katere λ=0.035) – energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni in prezračevalni sistemi, ki vključujejo vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode in toplote za tehnologijo (optimizacija sistemov, vgradnja prenosnikov toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih, vgradnja frekvenčne regulacije črpalk, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov, vgradnja energijsko varčnih kompresorjev za komprimiran zrak in izraba odpadne toplote, ki nastane pri komprimiranju zraka, vgradnja meritev porabe toplotne energije po objektih in večjih porabnikih, vgradnja hranilnikov toplote); – raba obnovljivih virov, ki vključuje vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso, ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in tehnologijo; – vgradnja kogeneracijskih sistemov; – uvajanje energetskega upravljanja. Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Upravičeni stroški za te vsebine so: – stroški gradnje; – stroški nakupa in vgradnje opreme; – stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora. Stroški projektantskega in gradbenega nadzora so po tem razpisu upravičeni v skupni višini do največ 3% celotne investicije v energetsko sanacijo. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije; – so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene; – so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja; – nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi. Davek na dodano vrednost, investicijska in projektna dokumentacija ter sanacija obstoječih elektroinstalacij so po tem javnem razpisu neupravičeni strošek. Neupravičene stroške operacije zagotavlja prijavitelj/upravičenec iz lastnih sredstev. 6 Pogoji za dodelitev sredstev 6.1 Upravičenci in prijavitelji Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo sprejet lokalni energetski koncept (LEK). Izjemoma lahko za nepovratna sredstva po tem razpisu kandidirajo tudi lokalne skupnosti, ki LEK-a nimajo sprejetega. Tem bo lahko finančna spodbuda dodeljena le, če bo lokalna skupnost do datuma, ko mora biti predložena dokumentacija iz Obrazca št. 2a, LEK sprejela oziroma obveznost LEK-a ne bo več predpisana v Energetskem zakonu. Sredstva sofinanciranja se lahko dodelijo za namene tega razpisa za stavbe ali za tiste dele stavb, ki so v celoti v lasti lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti in kjer se ne izvaja gospodarska dejavnost ter za isti namen vsebine niso sofinancirane s strani OP RR (4. razvojna prioriteta Razvoj regij). Kolikor je samo del stavbe v lasti lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti, je odgovornost za razmejitev za energetsko sanacijo stavbe na strani prijavitelja. Operacije za stavbe, kjer razmejitev ni jasno določena, niso upravičene do sofinanciranja po tem razpisu. Prijavitelj lahko prijavi več operacij, če posamezna operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, opredeljeno v 1. točki podpoglavja »Splošni pogoji«. Prijavitelj postane upravičenec z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju. 6.2 Splošni pogoji 1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom in z namenom tega javnega razpisa in z določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. V primeru, da le del operacije ni skladen s predmetom tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, morajo biti stroški neskladnega dela operacije opredeljeni kot neupravičeni. Cilji in kazalniki operacije morajo biti jasno opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. 2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in vse priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo identične podatke za operacijo, ki je predmet prijave na razpis. Vlogi se priložijo dokumenti po vrstnem redu določenem v razpisni dokumentaciji. Če dokument ni potreben, se na navedenem mestu priloži izjava, da uporaba ni predvidena, podpisana s strani odgovorne osebe. 3. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. 4. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. Rok za dokončanje del sme biti največ do 15. 4. 2015, ko mora MzIP prejeti zadnji zahtevek za izplačilo. 5. Pri vseh operacijah morajo sredstva za plačilo neupravičenih stroškov, morebitnih stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) in morebitnih ostalih stroškov, ki ne bodo financirani s strani sredstev kohezijske politike, zagotavljati upravičenci iz lastnih virov. 6. Operacije, ki so predmet sofinanciranja, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju in zelenem javnem naročanju. Stavbe, naprav in opreme, ki je bila predmet sofinanciranja, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu sredstev sofinanciranja. Sredstev ni mogoče pridobiti za nabavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. 7. Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od 200.000,00 EUR in višja od 3.000.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah. 8. Pri operacijah mora biti iz investicijskega dokumenta razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin); – okoljska učinkovitost (uporaba razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov); – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza) ter – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 9. Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega razpisa še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. 10. Pri izvedbi operacij morata biti dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter pravila izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji. Prejemniki sredstev tega javnega razpisa morajo pri porabi teh sredstev upoštevati določbe zakona, ki ureja javno naročanje in zeleno javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenih zakonih. 11. Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije morajo biti dimenzionirane tako, da je vsa električna energija proizvedena z visokim izkoristkom, skladno z zahtevami Uredbe o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št. 37/09). 12. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12) sofinanciranje za operacije iz tega javnega razpisa ne sme presegati vrednosti upravičenih izdatkov operacije. 13. Prijavitelj mora upoštevati Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 14. Objekti, kjer je specifična raba energije (ogrevanje in električna energija) < 80 kWh/m2/leto, niso upravičeni do prijave na razpis. 15. Stavbe, ki so namenjene bivanju ter stavbe, ki so namenjene izvajanju tržne dejavnosti, niso upravičene do prijave na razpis 6.3 Posebni pogoji Za operacijo mora biti izdelana naslednja dokumentacija: 1. Investicijska dokumentacija, izdelana in potrjena s strani pristojnega organa prijavitelja v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06 in 54/10), ki v izračunu upošteva 7% diskontno stopnjo. 2. V primeru, da je vrednost operacije enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora biti sestavni del tudi izračun finančne vrzeli, izdelan v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Pri tem je potrebno upoštevati, da se prihrankov pri stroških za energijo in energente v finančni analizi ne izkazuje kot prihodke, temveč se jih ustrezno upošteva kot eksternalije oziroma družbene koristi v ekonomski analizi. Pri operacijah, kjer je finančna vrzel pod 100%, se znesek, ki je osnova za izračun prispevka Skupnosti, zmanjša za finančno vrzel. Vse operacije, ki imajo ocenjeno vrednost pod 1.000.000,00 EUR in bi med izvajanjem operacije dosegle ali presegle to mejno vrednost, morajo naknadno zagotoviti izračun finančne vrzeli. 3. Okvirni projektantski popis del s tehnološko shemo in projektantskim predračunom in rekapitulacijo. Iz projektantskega popisa mora biti razvidna vrednost posameznih postavk ukrepov na enoto mere in projektantske ocene vrednosti na enoto mere. V primeru nadomestne gradnje je potrebna projektna dokumentacija ali vsaj idejna rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter tehnični opis. 4. Izjave projektantov o ustreznosti rešitve: I. za zagotovitev mehanske odpornosti in stabilnosti: izjava odgovornega projektanta ustrezne stroke o ustreznosti projektne rešitve (popisa del) glede na statično stabilnost in vplive, ki jih bodo posegi imeli na statično stabilnost (npr. to zajema izjavo, da dodatna obremenitev ne bo poslabšala statične stabilnosti, da ne bo negativnih vplivov zaradi posegov, ki bi izhajali iz kapilarne vlage …); II. za zagotovitev varnosti pred požarom: izjava odgovornega projektanta ustrezne stroke za požarno varnost o ustreznosti projektne rešitve z vidika požarne varnosti (npr. da uporabljeni materiali ustrezajo zahtevam glede požarne varnosti, da so upoštevani potrebni odmiki …); III. za zagotovitev zaščite pred hrupom: izjava odgovornega projektanta ustrezne stroke, da posegi (elementi) izpolnjujejo pogoje glede zaščite pred hrupom; IV. za zagotovitev varčevanja z energijo in ohranjanja toplote (izjave so potrebne le za tiste ukrepe, ki so predmet operacije): a. izjava projektanta ustrezne stroke, da izračuni gradbene fizike ustrezajo zahtevani izolativnosti in da predvidene sestave zadoščajo predpisom s področja gradbene fizike (npr. glede difuzije vodne pare, …); b. izjava odgovornega projektanta strojne stroke o ustreznosti projektne rešitve strojnih instalacij z (npr. da uporabljeni materiali in naprave ustrezajo zahtevam glede predpisov s področja strojnih instalacij in zahtev glede varčnosti). 5. Zemljiško knjižni izpis ali drug verodostojen dokument, ki v celoti izkazuje lastništvo lokalne skupnosti za stavbo, del stavbe ali več stavb, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 6. Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije; lastni viri občine obsegajo sredstva proračuna in kredite občine). 7. Odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta občine (kolikor je v skladu z Energetskim zakonikom potreben lokalni energetski koncept). 8. Glede na vrsto posegov, upoštevajoč področno zakonodajo, je po potrebi potrebno priložiti še: – analizo presoje vplivov na okolje, ki jo mora izdelati za to pooblaščena institucija; – soglasja nosilcev urejanja prostora, kolikor je poseg na področju varovalnih pasov in ostalih omejitev (npr. kulturnovarstveno soglasje na območjih varovanja kulturne dediščine, soglasje upravljavca energetskih vodov, kolikor je za poseg potrebno soglasje upravljavca, …). Če soglasja iz 8. točke niso potrebna, mora projektant podati izjavo, da ostala soglasja niso potrebna. 9. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 4): – vzorec pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran s strani prijavitelja; – s svojo parafo prijavitelj izrazi strinjanje z vsemi določili vzorca pogodbe; – dejanska pogodba lahko od vzorca odstopa le zaradi objektivnih okoliščin; 10. Izjave o višini načrtovanih zahtevkov za izplačilo za upravičene stroške operacije po obdobjih (obrazec št. 5) – v obrazec se vpišejo zahtevani podatki; – obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja; – obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja; Za vso navedeno dokumentacijo iz podpoglavja 6.3 Posebni pogoji velja, da jo mora upravičenec v fizični obliki v roku 14 dni od dneva objave izbranih projektov na portalu MzIP, naknadno dostaviti na ministrstvo. V nasprotnem primeru MzIP projekta ne bo odobrilo. 6.4 Ostali pogoji Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa; – da bo v primeru, da je za izvedbo operacije potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, le tega pridobil; – da bo v primeru nadomestne gradnje obstoječ objekt porušen najkasneje do zaključka operacije; – da je bil opravljen razširjeni energetski pregled javnih objektov z gradbeno fiziko, izdelan po Metodologiji izvedbe energetskega pregleda, z dne april 2007, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in je objavljen na spletni strani: http://www.aure.gov.si/eknjiznica/MetodologijaEP.pdf. Razširjeni energetski pregled ne sme biti starejši od 5 let od datuma objave javnega razpisa (MzIP lahko v naslednjih fazah zahteva njegovo predložitev); – da bo najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani MzIP nakazal sredstva izvajalcu del, ki je izstavil račun oziroma situacijo in MzIP v roku 3 delovnih dni predložil dokazilo o plačilu obveznosti (npr. fotokopijo bančnega izpiska); – da je stavba, del stavbe ali več stavb, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, v celoti last lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti; – da bo oprema, ki je predmet investicije, predstavljala osnovno sredstvo prijavitelja in ne bo predmet razpolaganja; – o označevanju operacije ter informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v obdobju 2007–2013; – o hranjenju dokumentacije na operaciji v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko MzIP ta rok podaljša; – o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom; – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo; – o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na operaciji; – o seznanitvi o vključenosti v seznam upravičencev, ki bo javno objavljen in bo vseboval naziv upravičenca in operacije ter znesek javnih virov operacije; – o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in s 16. členom Uredbe 1083/2006/ES; – o upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2); – o upoštevanju zakonodaje s področja javnega naročanja (Zakon o javnem naročanju; Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) ter zelenega javnega naročanja (Uredba o zelenem javnem naročanju; Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12); – o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči in da bo v primeru nastopa elementov državne pomoči ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja državne pomoči, ter o tem obvestil sofinancerja; – da operacija ni bila začeta pred 1. 4. 2011 in na dan objave tega razpisa še ni zaključena; – da ni zadržkov iz razlogov navedenih v naslednjih dveh odstavkih: · sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih Ministrstva za infrastrukturo in prostor ali njenih izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena; · na razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji, ki prijavijo operacijo oziroma projekt za isti namen, ki je že sofinanciran iz EU proračuna in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom; – da stavbe, ki so predmet operacije, ne bodo namenjene bivanju in izvajanju tržne dejavnosti. Za vse navedbe v izjavi velja, da lahko MzIP, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. 7. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo skladne s predmetom in namenom razpisa in ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje in ostale zahteve, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: 7.1 Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija) v kWh/m2/leto -do 40 točk (točke se bodo zaokroževale na dve decimalki) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Slika 1: Točke za specifične prihranke pri rabi energije (ogrevanje in električna energija). Specifični prihranki pri rabi energije vključujejo prihranke električne energije in toplote po izvedbi vseh planiranih ukrepov glede na stanje pred energetsko sanacijo in ne vsebujejo proizvodnje iz obnovljivih virov energije. V primeru nadomestne gradnje se prihranki izračunajo kot razlika med rabo energije obstoječega objekta in planirano rabo energije nadomestne gradnje. Specifične prihranke pri rabi energije je potrebno normirati na temperaturni primanjkljaj za Ljubljano. Povprečna specifična raba energije za delovanje objekta se izračuna na osnovi specifične rabe energije za obdobje zadnjih treh let. Temperaturni primanjkljaj v sezoni je vsota dnevnih razlik temperature med 20 °C in zunanjo povprečno dnevno temperaturo zraka za tiste dni od 1. julija do 30. junija, ko je povprečna dnevna temperatura nižja ali enaka 12 °C. V primeru prijave večjega števila objektov, pri katerih je izračunana specifična raba energije za vsak objekt posebej, je potrebno izračunati povprečno specifično rabo energije za vse objekte skupaj tako, da se sešteje vsa raba energije za delovanje vseh objektov in se deli s celotno ogrevano površino vseh objektov. Specifično rabo energije za vse objekte nato še normiramo glede na temperaturni primanjkljaj. Operacije, ki iz merila »specifični prihranki pri rabi energije« ne dosežejo vsaj 10 točk, niso upravičene do sofinanciranja v okviru tega razpisa. 7.2 Specifična višina investicije – do 30 točk (točke se bodo zaokroževale na dve decimalki) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Specifična višina investicije je razmerje med celotnimi upravičenimi stroški operacije in predvidenimi letnimi prihranki energije, ki bodo nastali zaradi energetske sanacije. Operacije, ki iz merila »specifična višina investicije« ne dosežejo vsaj 10 točk, niso upravičene do sofinanciranja v okviru tega razpisa. Slika 2: Točke za specifično višino investicije. 7.3 Delež obnovljivih virov energije ali proizvodnje toplote iz kogeneracije po izvedbi sanacije – do 30 točk Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Delež obnovljivih virov energije ali proizvodnje toplote iz kogeneracije je razmerje med proizvedeno toploto iz obnovljivih virov energije oziroma proizvodnje toplote iz kogeneracije in energijo, ki je potrebna za ogrevanje in sanitarno toplo vodo ter toplote za tehnologijo. V izračun deleža OVE se štejejo le ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru tega razpisa. Skupno maksimalno število doseženih točk je 100. Operacije, ki ne dosežejo vsaj 40 točk, niso upravičene do sofinanciranja v okviru tega razpisa. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva dodeljena tistim prijaviteljem, ki so dosegli najvišje število točk. V primeru, da bo več operacij z enako oceno, se bo upošteval vrstni red prispetja vloge. Prednost bo tako imela tista vloga, ki je kot popolna prispela prej. Za čas in datum dospelosti se štejeta ura in datum sprejete vloge v glavni pisarni MzIP, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Kolikor vsa sredstva ne bodo dodeljena pri prvem in drugem odpiranju vlog, bo razpisan dodatni rok za oddajo vlog. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 8. Navodila za izdelavo vloge z obrazci Prijavitelj vlogo na razpis pripravi tako, da izpolni obrazce v skladu z navodili za popolnost vloge (podpoglavje 8.1). Izbrani prijavitelji bodo pozvani k predložitvi ostale manjkajoče dokumentacije, kot izhaja iz razpisa. Rok za prejem le-te je 14 dni od dneva objave izbranih projektov na portalu MzIP. Prijavitelj, ki v tem roku ne dostavi vseh potrebnih dokumentov, se iz razpisa izključi, namesto njega pa pozove naslednjega po vrstnem redu. Vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah. 8.1 Popolnost vloge Vloga bo formalno popolna, če bo poslana v fizični obliki, prijavni obrazec (Obrazec št. 1 s prilogo 1.1) pa tudi v elektronski obliki (izpolnjen pdf obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, na CD/DVD/USB mediju), ter sestavljena iz naslednjih obveznih dokumentov in prilog: 1. prijavni obrazec (obrazec št. 1 s prilogo 1.1); – v obrazec se vpišejo zahtevani podatki in se z  označi strinjanje z navedbami; – obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja; – obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja; – kadar operacija zajema več upravičenih namenov, se jih označi v obrazcu; – v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) preračun stalnih v tekoče cene ni potreben); – zneski iz tabele finančne konstrukcije – viri financiranja – morajo biti skladni z zneski iz investicijske dokumentacije; 2. izjava (obrazec št. 2): – v obrazcu se označi z  strinjanje z vsemi navedbami v izjavi; – obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja; – obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja; 3. izjava o dokumentaciji (obrazec št. 2a): – v obrazec se vpišejo zahtevani podatki; – obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja; – obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja; 4. podatki o prijavitelju (obrazec št. 3): – v obrazec se vpišejo zahtevani podatki; – obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja; – obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja; 5. Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije. 9. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 2. november 2012 do 12. ure, v glavni pisarni MzIP, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Naslednji rok za oddajo vlog bo 31. januar 2013 do 12. ure, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP na naslovu http://www.mzip.gov.si/ najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 6. Vloga z dokumentacijo mora biti označena skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov MziP-a do dne 2. 11. 2012, do 12. ure, za drugo odpiranje pa do dne 31. 1. 2013, do 12. ure. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo odpirale oziroma bodo v primeru odprtja nespremenjene ponovno zaprte in ne bodo obravnavane, ampak bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe in umike vloge opremljene z obrazcem. Vlogo predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu MzIP vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo vlog. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki so z internimi akti prijavitelja opredeljeni kot poslovna skrivnost in jih kot takšne prijavitelj v vlogi posebej in jasno označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MzIP v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog. Pregled prispelih vlog in poziv k dopolnitvi formalno nepopolnih vlog bo izveden najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko formalno nepopolne vloge dopolnili v roku, ki ga določi komisija oziroma najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka za dopolnitev vloge. Formalno nepopolna vloga se dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s predmetom in z namenom razpisa, ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje iz poglavja 6, bodo zavrnjene. Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodila strokovna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval predstojnik MzIP. Vloge bodo ocenjene na podlagi posredovanih podatkov, v skladu z metodologijo in merili za ocenjevanje vlog. Rezultate bo MzIP objavilo na svoji spletni strani (http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/), upravičence za dodelitev sredstev po tem razpisu pa bo MzIP obvestilo tudi po elektronski pošti ter jih pozvalo k predložitvi ostale dokumentacije, navedene v poglavju 6.3. V primeru neskladja med vlogo in naknadno posredovano dokumentacijo, bo vloga brez možnosti dopolnjevanja zavržena. O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo in prostor. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Zoper odločitev MzIP o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno vložena na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (ZST-1, Uradni list RS, št. 37/08, 86/09 Skl. US: U-I-207/09-5, Up-996/09-5 in 97/10) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso in sicer po tarifni številki 6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na prehodni podračun sodišča, določen za plačevanje taks. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mzip.gov.si 11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije ter obveščanje Razpisna dokumentacija ja na voljo na spletnem naslovu: http://www.mzip.gov.si. Kontaktni osebi za vse potrebne dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta mag. Jani Turk in Boštjan Berložnik. Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni obliki na naslov: jani.turk@gov.si ali bostjan.berloznik@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani MzIP »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. MzIP bo v 10 dneh po objavi v Uradnem listu RS organiziralo informativni dan za prijavitelje. Čas in kraj bosta objavljena naknadno na spletnem naslovu: http://www.mzip.gov.si.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost