Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 430-22/2012 Ob-4189/12 , Stran 2128
Št. 430-22/2012 Ob-4189/12
Župan Občine Selnica ob Dravi na podlagi 44. in 48. člena Zakona o socialnem varstvu – v nadaljevanju: ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US, 61/10 ZSVaPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/1995, 2/1998, 61/1998, 19/1999, 28/1999, 127/03, 125/04, 120/05 Odl. US, 90/08, 45/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), 4. člena Odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (MUV, 10/2001), 86. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) in soglasja Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi z dne 13. 9. 2012, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Selnica ob Dravi
1) Koncedent: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. 2) Podelitev koncesije: koncesija se podeljuje v skladu z ZSV in 48. členom tega zakona ter 4. členom Odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu. 3) Predmet koncesije: predmet koncesije je socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu (v nadaljnjem besedilu: storitev) se podeljuje za okvirno do 5040 ur letno, z začetkom izvajanja storitve 1. 12. 2012. 4) Opis storitve: pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo; – gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora, prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode. 5) Obseg storitve: do 5040 ur letno. 6) Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: Občina Selnica ob Dravi. 7) Uporabniki storitve, za katero se razpisuje koncesija Upravičenci do storitve so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci: – osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. 8) Začetek in čas trajanja koncesije Koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili 1. 12. 2012. Koncesija se podeli za določen čas 10 let. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Koncesija se lahko podaljša samo enkrat. 9) Viri financiranja storitve: storitev se financira v skladu z Zakonom o socialnem varstvu iz sredstev občinskega proračuna in uporabnikov. 10) Način določitve cene storitve: ceno storitve ponudnik oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 11) Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju, se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 12) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji, – da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, – da bo neposredne izvajalke storitve pomoč družini na domu prevzel v delovno razmerje od dosedanjega koncesionarja Sončni dom, – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da ima reference, da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. 13) Izjave, potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev: 13.1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 13.2. izjavo, da se strinja z razpisnimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 13.3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice, 13.4. organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, ter izjavo ponudnika, da bo v skladu z normativi pred začetkom izvajanja neposredne izvajalke prevzel v delovno razmerje od dosedanjega koncesionarja Sončni dom, 13.5. projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I, 13.6. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost, 13.7. izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, 13.8. izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene, 13.9. program dela izvajanja storitve, 13.10 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 5.000 EUR, Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila: 13.11. bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer: – BON – 2 za gospodarske družbe, – BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali – BON – 1/SP za samostojne podjetnike, 13.12. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti, 13.13. izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve, 13.14. izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo, 13.15. izjavo o morebitnih drugih obveznostih, Ponudnik naj priloži še naslednje: 13.16. izjavo, da so vsi navedeni podatki v ponudbi točni in resnični, 13.17. izjavo ponudnika o izvedbi obsega koncesijske dejavnosti, 13.18. izjava ponudnika o dosedanjem izvajanju storitve Pomoč družini na domu z navedbo referenc, 13.19. izjava ponudnika o ponudbi drugih storitev. Na podlagi 9. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva se koncesija lahko podeli tudi ponudniku, ki v času razpisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje storitve. V tem primeru lahko ponudnik predloži namesto dokazil iz 13.4., 13.5. in 13.6. točke naslednja dokazila: 1. izjavo o lastništvu, s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma prostora in priloženo najemno pogodbo za objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvajanje storitve ali izjavo o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih, 2. lokacijsko informacijo, 3. projektno dokumentacijo za nameravano gradnjo ali nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejni načrti in investicijski program), 4. projekcijo finančnega poslovanja za obdobje gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih sredstev za dokončanje investicije), 5. terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve, 6. izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti, 7. izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 1% od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 5.000,00 EUR, z veljavnostjo pol leta po začetku izvajanja storitve. 14) Rok in način prijave na javni razpis: Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, s pripisom »Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Selnica ob Dravi.« Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je 30. dan po objavi v Uradnem listu RS. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje zadnji (30. dan) dan po objavi (dan poštnega žiga). Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s sklepom zavrgel: – nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji ponudbe iz točke II.1.4. Navodil za izdelavo ponudbe, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso podane za krajevno območje, določeno v tem javnem razpisu. 15) Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne, 24. 10. 2012, ob 9. uri, v prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja – ponudnika pa se izkaže s pisnim pooblastilom. 16) Merila in kriteriji za izbiro ponudnikov: koncedent bo pri izbiri ponudnikov uporabil naslednja merila in kriterije: 1. kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja storitev z vidika kadrov, organizacije dela, tehničnih pogojev in metod dela: največ 50 točk, 2. cena: največ 30 točk, 3. reference: največ 10 točk, 4. druge morebitne ugodnosti in storitve, ki jih koncesionar nudi uporabnikom: največ 10 točk. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu z navedenimi merili in kriteriji zbral višje število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki. V primeru enakovrednih ponudb bodo imeli prednost kandidati s sedežem v Občini Selnica ob Dravi. Če ne bo kandidata s sedežem iz Občine Selnica ob Dravi, ima prednost kandidat s sedežem v Občini Ruše. Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov. 17) Obvestilo o izboru ponudnikov: organ, pristojen za podelitev koncesije, bo na podlagi predloga razpisne komisije o podelitvi koncesije odločil z odločbo, v kateri bo določil tudi rok za podpis koncesijske pogodbe. Organ, pristojen za podelitev koncesije, je občinska uprava Občine Selnica ob Dravi. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, je župan Občine Selnica ob Dravi. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva: na spletni strani Občine Selnica ob Dravi http://www.selnica.si/razpisi/odprti-razpisi/ in v vložišču Občine Selnica ob Dravi: – v ponedeljek, od 8. do 12. ure, – v sredo, od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure, – v petek, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija zajema: – besedilo javnega razpisa, – navodila za izdelavo ponudbe, – zahtevane sestavine ponudbe (izjave, potrdila, dokazila), – opis podrobnejših meril in kriterijev za izbiro, – osnutek koncesijske pogodbe. Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti po tel. 02/673-02-10 (Nada Hölzl), izključno v času uradnih ur: – v ponedeljek, od 8. do 12. ure, – v sredo, od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure, – v petek, od 8. do 12. ure.
Občina Selnica ob Dravi

AAA Zlata odličnost