Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4194/12 , Stran 2157
Ob-4194/12
Direktor družbe s soglasjem nadzornega sveta na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje
18. skupščino
delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, dne 26. 10. 2012, ob 7.30, v prostorih družbe Minervo d.d., Letališka c. 27A, Ljubljana. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa št. 1/1: Skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih...% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, da je skupščina sklepčna. Predlog sklepa št. 1/2: Skupščina se seznani z dnevnim redom. Skupščini družbe prisostvuje notarka mag. Nina Češarek. Predlog sklepa št. 1/3: Za preštevalca glasov se imenuje: Jože Valenčič. 2. Predložitev mnenja revizorja, letnega poročila, in poročila nadzornega sveta za Minervo d.d. Ljubljana. Skupščino družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z dne 14. 9. 2012, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2011, z revidiranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2011. 3. Predložitev mnenja revizorja, letnega poročila in poročila nadzornega sveta za skupino Minervo d.d. Ljubljana. Skupščino družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z dne 14. 9. 2012, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju skupine Minervo d.d. Ljubljana za leto 2011, z revidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim poročilom uprave skupine Minervo d.d. Ljubljana za poslovno leto 2011. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa št. 1/4: Na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi: Bilančni dobiček za leto 2011 po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 1.772.908,27 EUR. O bilančnem dobičku v višini 1.772.908,27 EUR bo odločeno v naslednjih letih. Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2011 in jima podeljuje razrešnico. 5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja. Predlog sklepa št 1/5: Na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja družbe Minervo d.d. Ljubljana in za skupino Minervo d.d. za leto 2012 imenuje revizijska hiša, Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ul. 30, 2000 Maribor. 6. Imenovanje nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa št. 1/6: Na predlog nadzornega sveta se v nadzorni svet, za čas 4 let zaradi prenehanja mandata z dne 10. 1. 2013 od 10. 1. 2013 dalje imenujejo: Igor Kejžar, Jože Valenčič, Janez Mertelj, Stjepan Žganec. Skupščina je seznanjena, da je svet delavcev v nadzorni svet zaradi prenehanja mandata dne 10. 1. 2013 z dnem 10. 1. 2013 imenoval Pajtak Vladimira in Đuranović Vojina: kot predstavnika delavcev. Predlog sklepa št: 2/6: Skupščina družbe za dobo 4 let izvoli za predsednika skupščine Kejžar Igorja za namestnika pa Valenčič Jožeta. 7. Informacija o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe v letu 2012. Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu v letu 2012. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti pisna. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do vključno 23. 10. 2012 pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 27A, in so vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v hrambo upravi družbe. Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, na Letališki c. 27A, Ljubljana, vsak delovni dan v tednu, med 10. in 12. uro. Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost. Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh po objavi sklica skupščine na upravo družbe. Če je prvi sklic skupščine neuspešen zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi istega dne ob 8.30, v istem prostoru, z enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana direktor Vojko Reven, univ. dipl. inž. rud.

AAA Zlata odličnost