Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2756. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1 (OPPN Bučna vas – vzhod/1), stran 7201.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je podžupanja po pooblastilu župana, št. 032-15/2010 z dne 28. 6. 2011, dne 4. 9. 2012 sprejela
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1 (OPPN Bučna vas – vzhod/1)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Bučna vas – vzhod/1)
(1) Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 26/11 – obv. razlaga, 4/12 – teh. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) je za območje ureditvene enote prostore NM/6-OPPN-f (v nadaljevanju EUP NM/6-OPPN-f) predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPPN).
(2) OPN določa, da se za območja, ki se urejajo z OPPN, pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI ter da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.
(3) Skladno z zgornjimi določili je za JV del EUP NM/6-OPPN-f podalo podjetje Grading – Kurent d.o.o. investicijsko namero in pobudo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN Bučna vas – vzhod/1).
(4) Predmetno območje je z OPN namenjeno urbani stanovanjski pozidavi raznolike tipologije (SSo). Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja.
(5) Cilj priprave OPPN Bučna vas – vzhod/1 je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za prostorsko zasnovo stanovanjske soseske s stanovanjskimi in večstanovanjskimi objekti s potrebno komunalno opremo in drugimi spremljajočimi ureditvami.
2. člen
(območje urejanja)
(1) Okvirno območje urejanja je manjše od območja EUP NM/6-OPPN-f. Območje obsega skrajni JV del EUP NM/6-OPPN-f in je veliko približno 4,3 ha. V območje urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št. 1147/1, 724/1, 724/3, 724/4, 725/1, 725/2, 726/1, 726/3, 726/4, 730, 731/2, 732/1, 732/2, 734, 735, 738/1, 738/2, 748/7, 749, 750, 751/3, vse k.o. Daljni Vrh (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Za pripravo OPPN Bučna vas – vzhod/1 se uporabi (preuči in uskladi) že izdelane strokovne podlage oziroma po potrebi izdela dodatne strokovne podlage.
(2) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter programskih izhodišč. V rešitvi je potrebno podrobneje določiti pogoje pozidave z definiranjem gostote pozidave z etažnostjo ter kapaciteto gradnje, na podlagi veljavnih normativov zagotoviti zadostno število parkirnih mest ter parkovnih in rekreacijskih površin.
(5) Ob upoštevanju izdelanih strokovnih podlag, strokovne rešitve in določil OPN, ki veljajo za EUP NM/6-OPPN-f, se izdelajo strokovne rešitve v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(postopek priprave OPPN Bučna vas – vzhod/1)
(1) Priprava OPPN Bučna vas – vzhod/1 bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag:
– izdelava podrobnejših strokovnih podlag ter izhodišč za pripravo variantnih urbanističnih rešitev na podlagi širših strokovnih podlag;
– izdelava treh variantnih urbanistično arhitekturnih rešitev ter izbor najprimernejše rešitve;
– izdelava posebnih strokovnih podlag.
2. Faza: izdelava osnutka OPPN
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve;
– pridobitev smernic NUP;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
– pregled in analiza smernic (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek);
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
4. Faza: izdelava predloga OPPN
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov in pridobitev mnenj NUP;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Bučna vas – vzhod/1 Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost – navadno);
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
7. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
11. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
12. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana;
13. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
14. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
15. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
16. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
17. Mestna občina Novo mesto, Urad za GJS, okolje in promet, Seidlova cesta 1, Novo mesto;
18. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt-a podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt-a mnenje v 30 dneh od podane vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN Bučna vas – vzhod/1 v celoti financira naročnik, podjetje Grading – Kurent d.o.o..
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/11.
Št. 350-15/2012-12
Novo mesto, dne 4. septembra 2012
Po pooblastilu župana, št. 032-15/2010 z dne 28. 6. 2011
mag. Mojca Špec Potočar l.r.
podžupanja

AAA Zlata odličnost