Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4223/12 , Stran 2159
Ob-4223/12
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik (v nadaljevanju »družba«), uprava družbe sklicuje
22. skupščino delničarjev
družbe Menina, d. d., Kamnik,
ki bo dne 25. 10. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine. 2. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala po 372. členu ZGD-1. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: a) Osnovni kapital družbe se zmanjša z zneska 4.243.531,96 EUR za znesek 681.336,40 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 3.562.195,56 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede, ker družba glede na obseg poslov, ki jih opravlja, ne potrebuje osnovnega kapitala v sedanji višini. b) Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se pripadajoči znesek vsake izmed izdanih 50.846 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic zmanjša iz 83,46 EUR na 70,06 EUR. c) Plačila delničarjem bodo opravljena po izteku roka iz drugega odstavka 375. člena ZGD-1, skladno z likvidnostjo družbe. d) Skupščina družbe nalaga in pooblašča upravo in nadzorni svet, da izvedeta vse potrebne postopke in sprejmeta vse potrebne sklepe za realizacijo sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da ustrezno spremeni Statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine. Obrazložitev: Osnovni kapital je smiselno zmanjšati, ker družba glede na obseg poslov, ki jih opravlja, ne potrebuje osnovnega kapitala v sedanji višini. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se pripadajoči znesek vsake izmed delnic zmanjša, število delnic pa ostane nespremenjeno. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po rednem postopku. 3. Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: Skupščina se seznani, da je na podlagi podane odstopne izjave Jani Kern Jeras prenehala funkcija članice nadzornega sveta in namestnice predsednika nadzornega sveta. Za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev – se od dneva zasedanja te skupščine pa do vključno 6. 8. 2013 imenuje Matej Jančar, roj. 7. 5. 1969 v Ljubljani, stanujoč Cesta treh talcev 10, Kamnik. Obrazložitev: Predlagani član nadzornega sveta je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in ima 16 let delovnih izkušenj. Zaposlen je v Factor banki d. d. in ni član nadzornega sveta v nobeni drugi družbi. Sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe http://www.menina.si/. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Menina, d. d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg padlih borcev 3, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki sporoči predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 in 301. člena ZGD-1, s predlogom, da se ti objavijo, le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 oziroma 301. členom ZGD-1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s predloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, in ki so imetniki delnic, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 21. 10. 2012 (presečni dan). Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora najkasneje pred začetkom zasedanja skupščini predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Menina d. d., Kamnik Uprava

AAA Zlata odličnost