Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2757. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-2), stran 7202.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 13. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-2)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
(1) Širše območje med novo Šmihelsko cesto, reko Krko, potokom Težka voda in Ulico Mirana Jarca v Novem mestu, kjer se nahajajo objekti Splošne bolnišnice Novo mesto, Zdravstvenega doma in Dolenjskih lekarn se ureja z Ureditvenim načrtom Zdravstveni kompleks Novo mesto, ki je bil uveljavljen v letu 2008, v letu 2011 pa spremenjen in dopolnjen (Uradni list RS, št. 48/08 in 81/11). Ureditveni načrt med drugim določa prostorske in druge pogoje za obstoječe in novo načrtovane objekte za potrebe širitve zdravstvene dejavnosti na tej lokaciji vključno z urgentnim centrom. Po izgradnji nove Šmihelske ceste v letu 2010 so se prostorski pogoji za razvoj regijsko pomembnega zdravstvenega centra izboljšali, saj naj bi bil dolgoročno tranzitni promet po ukinitvi starega dela Šmihelske ceste in izvedenih ureditvah izločen iz kompleksa. Bolnišnica na lokaciji deluje od leta 1894 in je bila v začetku upravljanju Frančiškanov. Širitve bolnišnice na desnem bregu reke Krke so se nadaljevale po drugi svetovni vojni, prvi trakt nove stavbe bolnišnice pa je bil zgrajen leta 1965. Bolnišnica se je v naslednjih desetletjih skladno s potrebami dograjevala. Nazadnje je bil leta 1997 na južnem delu dograjen objekt porodnišnice, ki se je investicijsko zaključil leta 2006.
(2) Splošna bolnišnica Novo mesto je kot regijska bolnišnica vključena v nacionalni projekt mreže urgentnih centrov v okviru Ministrstva za zdravje. Z odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (Uradni list RS, št. 11/81) so bili določeni tudi pogoji za gradnjo urgentnega centra na podlagi takrat predloženega idejnega projekta s strani Splošne bolnišnice Novo mesto. Ker so se sredstva v državnem proračunu za gradnjo urgentnih centrov zmanjšala, je potrebna racionalizacija projektov v smislu zmanjšanja investicije v posameznih predvidenih fazah, kar narekuje tudi spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta, saj zahteve iz nove idejne zasnove za urgentni center, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje niso skladne z določili veljavnega prostorskega akta oziroma za gradnjo takega objekta v veljavnem prostorskem aktu ni podlage.
(3) Pobudo za pripravo SD UN ZKNM–2 je podala Splošna bolnišnica Novo mesto, ki je javni zdravstveni zavod, ustanovljen s sklepom Vlade RS v letu 1993.
(4) Predmet priprave SD UN ZKNM-2 je določitev spremenjenih izvedbenih prostorskih in drugih pogojev za širitev Splošne bolnišnice Novo mesto in v sklopu le tega določitev pogojev za gradnjo urgence in intenzivne terapije s potrebno komunalno opremo ter drugih spremljajočih ureditev. Spremenjena arhitekturna zasnova za urgenco in intenzivno terapijo, ki se navezuje na obstoječi objekt kirurgije (objekt B1) zahteva spremembo dovoljenih gradbenih linij iz veljavnega ureditvenega načrta.
(5) V SDUN ZKNM-2 se vključi tudi potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov ter zahtev nosilcev urejanja prostora, lahko pa se vključi tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.
2. člen
(območje urejanja)
Območje urejanja SD UN ZKNM-2 je identično z območjem urejanja, ki je bilo določeno z Odlokom o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto oziroma njegovimi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 48/08 in 81/11), pri čemer se glavnina predvidenih sprememb nanaša na spremembo pogojev za gradnjo objekta B2 – splošna bolnišnica – dozidava ter faznost oziroma etapnost gradenj znotraj posameznih faz.
3. člen
(skrajšani postopek)
Ker se spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks NM nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri izdelavi SD UN ZKNM-2 se upoštevajo obstoječe strokovne podlage, ki so bile že izdelane v postopku priprave ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto ter njegovih sprememb in dopolnitev, le te pa se po potrebi dopolnijo upoštevajoč predpise, ki so se spremenili od uveljavitve Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto naprej ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, zato variantne rešitve niso potrebne. Poleg zgoraj navedenega se za pripravo strokovne rešitve, ki bo podlaga za pripravo osnutka prostorskega akta, upošteva idejna zasnova za objekt: URGENTNI CENTER – SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, (IDZ št. proj.: 153/12, avgust 2012, STUDIO KALAMAR d.o.o., investitor: Ministrstvo za zdravje), ki jo je ob podaji pobude predložil financer oziroma naročnik priprave SD UN ZKNM-2. Strokovne podlage investitorja se lahko v postopku priprave SD UN ZKNM še spremenijo zaradi tehnoloških zahtev urgence oziroma zaradi potrebnih uskladitev v zvezi s terenskimi in drugimi zahtevami.
5. člen
(roki za pripravo SD UN in njegovih posameznih faz)
(1) SD UN ZKNM-2 se začne pripravljati na podlagi tega sklepa po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava osnutka prostorskega akta:
– izdelava osnutka na podlagi strokovnih podlag in idejne zasnove naročnika v roku 10 dni po podpisu pogodbe, prejetju reambuliranega geodetskega načrta in objavi sklepa o pripravi;
– pri izdelavi osnutka izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture in obstoječe strokovne podlage ter izdela strokovno rešitev, pri čemer se upošteva predpise;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 15 dni;
– v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO);
2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta – 20 dni po prejetju smernic NUP:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki preveri ustreznost okoljskega poročila;
3. Faza : sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek prostorskega akta – 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: 15 dni;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov – 5 dni po prejetju pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 10 dni po prejemu stališč s strani izdelovalca;
4. Faza: izdelava predloga prostorskega akta:
– izdelava predloga v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 15 dni po potrditvi stališč s strani župana
– občina pregleda predlog – 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v mnenja NUP
– pridobitev mnenj NUP – 15 dni;
– izdelava usklajenega predloga SD UN – 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD UN ZKNM-2 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD UN ZKNM-2.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana<
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto (v vednost);
6. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto (v vednost);
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
9. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
10. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto;
11. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
12. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, Novo mesto;
13. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto;
14. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;
15. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
16. Mestna občina Novo mesto, Urad za GJS, okolje in promet, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
(2) Če se v postopku priprave SD UN ZKNM-2 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) Osnutek SD UN ZKNM-2 se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za SD UN ZKNM-2 potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 15 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SD UN ZKNM-2.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SD UN ZKNM-2)
Izdelavo SD UN ZK NM-2 financira Splošna bolnišnica Novo mesto, ki je na podlagi zbiranja ponudb za izdelavo SD UN ZKNM izbrala gospodarsko družbo Topos d.o.o.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-28/2012
Novo mesto, dne 13. septembra 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost