Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 3528-1/2012 Ob-4205/12 , Stran 2148
Št. 3528-1/2012 Ob-4205/12
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, objavlja na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem (Uradne objave PN, št. 23/04, in Uradni list RS, št. 32/11) v povezavi s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) naslednje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Piran
objavljeno na spletni strani Občine Piran, www.piran.si, od dne 17. 9. 2012. I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor na naslovu Postajališka 2, v Portorožu, na parceli št. 1749/5, k.o. 2631 Portorož, v izmeri 40 m2. Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe, št. 2492. Poslovni prostor je potreben prenove. Občina bo pridobila vsa potrebna soglasja, ki jih je sicer zavezan pridobiti lastnik nepremičnine. Za notranjo opremo mora poskrbeti najemnik sam. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 66,67 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 2 leti, z možnostjo podaljšanja za dodatni dve leti, skupno največ za 10 let, če bo ponudnik izpolnjeval pogoje in deloval kot socialno podjetje, kar bo občina preverjala vsako leto in če občina prostora ne bo potrebovala za druge namene. Posebni pogoji najema poslovnega prostora: – za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se ne poračunava z najemnino ter se v nobeni obliki ne vrača; – v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic; – najemnik mora skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici prostora na parc. št. 1749/5, k.o. Portorož. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. Firmo ter sedež ponudnika, ki mora biti registriran kot socialno podjetje po Zakonu o socialnem podjetništvu. 2. Navedbo davčne in matične številke. 3. Navedbo poslovnega prostora, ki je predmet ponudbe. 4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. 5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma: 1. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje 2. za društva: odločbo o vpisu v register društev 3. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra. 6. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in zajema predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika oziroma program dela za opravljanje dejavnosti. 7. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom. III. Pogoji najema – Poslovni prostor se odda za določen čas dveh let, z možnostjo podaljševanja za dodatni dve leti, skupno največ za deset let. – Na javni razpis se lahko prijavijo družbe, ki so registrirane kot socialna podjetja in imajo sedež v Občini Piran ter delujejo po predmetnem zakonu in letno izpolnjujejo vse pogoje, ki jih predvideva zakonodaja s področja socialnega podjetništva. Družba, ki ne deluje skladno s predmetno zakonodajo, izgubi pravico do najema poslovnega prostora. Družba mora večino ustvarjenega dobička iz naslova opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru porabiti na območju Občine Piran. – Opis dejavnosti: V poslovnem prostoru se mora opravljati trgovska dejavnost, skladno s trinajsto alinejo prvega odstavka 5. člena Zakona o socialnem podjetništvu in mora zajemati med drugim ponudbo najmanj desetih avtohtonih izdelkov proizvedenih na geografskem območju Občine Piran. – Ponudnik mora podati pisno izjavo, da je pripravljen tržiti izdelke pod blagovno znamko »Product Piran« in se zavezati, da jih bo izpostavil na najbolj vidnem mestu v poslovnem prostoru –trgovini. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje s povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradnjo. – Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje DDV za najem poslovnih prostorov. – Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni s pogodbo drugače določeno. – Najemnik mora dati pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa. IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe: Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici, na naslov: Občina Piran, Urad za premoženjsko pravne zadeve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovniega prostora – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora)«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 8. 10. 2012, do vključno 10. ure, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji: – ustanovljeno socialno podjetje pred objavo predmetnega razpisa, – ponujena višina mesečne najemnine za poslovni prostor, – da ponudnik nima v lasti in niti v najemu praznega poslovnega prostora na območju občine, – da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Občine Piran in do ostalih javnih podjetij in zavodov, ki so v lasti Občine Piran, – atraktivnost vsebine prijavljene programa trgovinske dejavnosti. Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi, je 50 točk, od tega za vsak posamezen kriterij največ 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejavnosti v Občini Piran. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Sklep o izboru najugodnejšega ponudnika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. Obveznost Občine Piran, da sklene najemno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo o najemu poslovnega prostora najkasneje v roku 15 dni po izdaji sklepa o izbiri in v tem roku tudi plačati varščino za izpolnitev obveznosti po pogodbi skladno z določili odloka, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil. Plačilo varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi je pogoj, da stopi najemna pogodba v veljavo. Varščina je enaka 3-mesečni ponujeni najemnini, ki se poračuna takoj, ko najemnik prične z izvajanjem dejavnosti. Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najkasneje v roku 15 dni po podpisu najemne pogodbe in ga pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe in nima pravice zahtevati vrnitve položene varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 8. 10. 2012, ob 13. uri, v prostorih občinske uprave, na naslovu: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Odpiranje ponudb je javno. 2. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. VII. Informacije Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom poslovnih prostorov, dobite na Uradu za premoženjsko pravne zadeve, pri ga. Šalkovič, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure, petek od 8. do 12. ure) ali po tel. 05/671-03-49.
Občina Piran

AAA Zlata odličnost