Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 4102-7/2012-1 Ob-4195/12 , Stran 2112
Št. 4102-7/2012-1 Ob-4195/12
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) in Uredbe Komisije (EGS) o pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog (Uradni list RS, št. 96/05 in 36/07) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja
javni razpis
za imenovanje dobrodelnih organizacij za razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim v Sloveniji za leto 2013
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je imenovanje dobrodelnih organizacij, ki bodo v okviru ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog Skupnosti razdeljevale hrano najbolj ogroženim osebam v Republiki Sloveniji za leto 2013. II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo status humanitarne organizacije, – da imajo vzpostavljeno mrežo za razdeljevanje hrane po lokalnih območjih, tako, da z njo pokrivajo celotno državo, – da imajo ustrezne prostore in prostovoljce za razdeljevanje paketov, blaga in obrokov ter transport, in sicer: – živila se mora shranjevati pri ustrezni temperaturi in v suhih skladiščih, – prostori morajo biti čisti, – zaloge hrane morajo biti dvignjene od tal, – upoštevati je potrebno rok uporabe, – da imajo izdelane postopke za sledljivost razdeljenih količin hrane in upravičenosti prejemnikov in – da vodijo računovodske evidence. III. Obvezna oblika in vsebina prijave: vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu (Priloga). IV. Rok in način prijave na javni razpis Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve osebno ali priporočeno po pošti do 12. 10. 2012. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 12. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana, soba 11 – vložišče, ali če je zadnji dan roka oddana po pošti kot priporočena pošiljka. Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti kuverti na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, označeno z oznako v levem zgornjem kotu na prednji strani kuverte, in sicer: »Prijava na javni razpis – EU ukrep pomoči v hrani – Ne odpiraj – Vloga«. V primeru poziva k dopolnitvi vloge morajo biti le te označene enako kot vloga: Javni razpis – EU ukrep pomoči v hrani – Ne odpiraj – Dopolnitev vloge. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov ponudnika. Nepravilno označene kuverte bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Enako bodo neodprte vrnjene pisemske kuverte, prejete po roku za dostavo vlog. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Ponudba ali dopolnitev, ki je prispela na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve po preteku razpisnega roka, je prepozna. Prepozno prejete dopolnitve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne bo upoštevalo. Ponudbe, ki ne bodo pravočasne ali ne bodo popolne ali če je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve s sklepom zavrglo. V. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev pogodbe: minister za delo, družino in socialne zadeve bo na podlagi predloga komisije, najkasneje v roku 15 dni po prejemu predloga, izbral dobrodelne organizacije, s katerimi bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sklenila pogodbo za leto 2013. VI. Dodatne informacije Besedilo razpisa in prijavni obrazec dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v času uradnih ur, ki so ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure in sreda od 14. do 16. ure, dostopna pa sta tudi na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti po telefonu ali osebno med 9. in 10. uro od ponedeljka do petka v času do zaključka razpisnega roka pri Danici Ošlaj, na tel. 01/369-77-85.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost