Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 900-3/2012-172 Ob-4174/12 , Stran 2133
Št. 900-3/2012-172 Ob-4174/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe je počitniško trosobno stanovanje št. 12217 v II. nadstropju, v skupni izmeri 54,46 m2, v stavbi Trg Sidro v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15, k.o. Poreč-etažna knjiga. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 60.184,25 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Hrvaške. 2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako PO1, v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani, z id. oznako nepremičnine 1722-4076-803, v skupni izmeri 23,53 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 4076, ki stoji na parc. št. 1695/8, 1695/6, 252/6, 252/5, 252/2, 252/3, 252/1, 253/1, 252/4, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izklicna cena: 30.175,00 EUR. 2.3. Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe z id. št. 1728-109-4 – stanovanje št. 4, v izmeri 115,30 m2, v III. nadstropju (4. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. *10, k.o. 1728-Ljubljana mesto in zemljišče s parc. št. 47/9, iste k.o. Posebni skupni del stavbe je hodnik z id. št. 1728-109-22, v neto tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu stanovanju pripada solastniški delež v višini 51/1000 na splošnih skupnih delih stavbe in solastniški delež do 335/1000 na posebnem skupnem delu stavbe z ID št. 1728-109-22. Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta Ljubljana moje mesto. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove. Izhodiščna cena: 136.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe z id. št. 1728-109-21 – poslovni prostor št. 19, v izmeri 494,42 m2, v II. nadstropju (3. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. *10, k.o. 1728-Ljubljana mesto (id. 1728-10/0-1) in zemljišče s parc. št. 47/9, iste k.o (id. 1728-47/9-0). Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada solastniški delež v višini 221/1000 na splošnih skupnih delih stavbe. Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta Ljubljana moje mesto. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove. Izhodiščna cena: 510.200,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča (stroške prevoda pogodbe v hrvaški jezik v primeru počitniškega stanovanja v Červarju). 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, v 15 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 11. 10. 2012, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 10.30, po naslednjem vrstnem redu: – počitniško stanovanje Trg Sidro v Červarju, ob 10.30, – poslovni prostor na naslovu Cesta v Mestni log, ob 11. uri, – stanovanje št. 4 na naslovu Mestni trg 10, ob 11.30, – poslovni prostor št. 19 na naslovu Mestni trg 10, ob 12. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za počitniško stanovanje oziroma poslovni prostor št. ______ oziroma stanovanje št. _______ na naslovu________«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah – poslovnih prostorih dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker. Podatke o predmetni nepremičnini- stanovanju št. 4 na naslovu Mestni trg 10, dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, tel. 01/306-14-39, elektronski naslov: mira.kastelic@ljubljana.si, kontaktna oseba je Mira Kastelic. Ogled nepremičnine na naslovu: – Cesta v Mestni log bo 2. 10. 2012, med 10. in 10.30, – Mestni trg 10 bo 2. 10. 2012, med 11. in 11.30. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost