Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4172/12 , Stran 2154
Ob-4172/12
Na podlagi zahteve delničarja TRASFIN S.A., 19-21, Boulevard du Prince Henri, Luxembourg, dane upravi družbe na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 17. in 18. člena Statuta družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, Uprava družbe sklicuje
22. sejo izredne skupščine
delniške družbe Semenarna Ljubljana, pro­izvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 22. 10. 2012, ob 12. uri na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242, Ljubljana. Dnevni red 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. 2. Sprejetje novega statuta družbe. 3. Imenovanje članov upravnega odbora. Predlogi sklepov: Delničar TRASFIN S.A. predlaga k posameznim točkam dnevnega reda sprejem naslednjih sklepov: Predlog sklepa k točki 1: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gašper Dernovšek iz odvetniške pisarne Čeferin, za preštevalca glasov Majda Nikolovski in za izdelavo notarskega zapisnika se določi notarka Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane. Predlog sklepa k točki 2: Sprejme se novi čistopis statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati dosedanji statut družbe. S sprejetjem tega sklepa prav tako preneha mandat vsem članom nadzornega sveta, saj nadzorni svet kot organ družbe ne obstaja več. Predlog sklepa k točki 3: Imenujejo se sledeči člani Upravnega odbora družbe: Fante Giovanni, Via Capparozzo 68/70, 36100 Vicenza, Italija, Diego Streliotto, Via Beltrame 4, 35013 Citadella, Italija, Damijan Korošec, Tacenska cesta 125B, 1000 Ljubljana. Člani Upravnega odbora so imenovani za obdobje štirih let od imenovanja dalje. Člani upravnega odbora nastopijo svojo funkcijo takoj s sprejetjem tega sklepa. Obrazložitev delničarja k predlogu sklepa pod točko 1: Predlagatelj obrazlaga, da je predlagani predsednik skupščine odvetnik, ki ima izkušnje z vodenjem skupščin in je po oceni predlagatelja primeren za vodenje sklicane skupščine. Predlagana preštevalka glasov je sodelovala že na več skupščinah družbe in je vselej dokazala svojo primernost. Notarka Marina Ružič Tratnik ima prav tako številne izkušnje s sodelovanjem na skupščinah delniških družb in je strokovno povsem primerna. Obrazložitev delničarja k predlogu sklepa pod točko 2: Predlagatelj obrazlaga, da je statut v neskladju s spremembami Zakona o gospodarskih družbah, zaradi česar je potrebna uskladitev z veljavnimi predpisi. Novi statut tudi predvideva spremembo načina upravljanja, in sicer se bo dosedanji dvotirni način zamenjal z enotirnim načinom. S tem se želijo lastniki bolj aktivno vključiti v proces vodenja družbe, kar trenutna krizna situacija od njih tudi zahteva. Obrazložitev delničarja k predlogu sklepa pod točko 3: Predlagatelj obrazlaga, da imajo vsi trije predlagani člani dolgoletne izkušnje s sodelovanjem v nadzornih svetih in upravnih odborih delniških družb, prav tako vsi trije odlično poznajo družbo kot člani dosedanjega nadzornega sveta, kar bo omogočilo kontinuiteto dela. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda. Gradivo za skupščino Predlog spremembe Statuta družbe, zahteva delničarja za sklic skupščine in utemeljitev predlogov sklepov, kot tudi vse ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine, je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v tajništvu uprave, Dolenjska c. 242 v Ljubljani, in sicer vse delovne dni, med 9. in 12. uro, od objave sklica do zasedanja skupščine. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom. Pisna pooblastila morajo za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino pri sklepanju zastopanega kapitala, z izjemo sklepa pod točko 2 in 3 dnevnega reda, ki se sprejemata z tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega kapitala. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri, z istim dnevnim redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem času se bodo delile glasovnice.
Semenarna Ljubljana, d.d. uprava družbe – direktor družbe Borut Mavsar

AAA Zlata odličnost