Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 7300006682-1 Ob-4173/12 , Stran 2133
Št. 7300006682-1 Ob-4173/12
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije, d.o.o. in Navodil za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 55.000,00 EUR. 2. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana, Tržaška cesta 68 a, v izmeri 536,07 m2, za izklicno ceno 550.000,00 EUR. Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje. 3. Poslovni prostori bivše pošte Zreče, Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno 123.000,00 EUR. 4. Zasedeni poslovni prostori Jesenice Javornik, Cesta Borisa Kidriča 31, v izmeri 37,10 m2, za izklicno ceno 28.000,00 EUR. Predkupno pravico ima Blanka Lenček, najemnica poslovnega lokala, ki je predmet prodaje. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora nosilec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 5. Poslovni prostori pošte Jesenice – center, Ulica Maršala Tita 17, v izmeri 537,36 m2, za izklicno ceno 454.000,00 EUR. Poslovne prostore bo možno prevzeti po preselitvi pošte v nove poslovne prostore, predvidoma v januarju 2013. 6. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Duh na Ostrem vrhu 47, v izmeri 24,39 m2, za izklicno ceno 13.000,00 EUR. 7. Nezasedena stanovanjska hiša Orlica3 pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2, s pripadajočim zemljiščem, v izmeri 628,00 m2, za izklicno ceno 12.500,00 EUR. 8. Nezasedeno stanovanje Pragersko, Kolodvorska 17, v izmeri 40,95 m2, za izklicno ceno 26.000,00 EUR. 9. Stanovanje Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 64,87 m2, za izklicno ceno 19.000,00 EUR. Stanovanje je zasedeno. 10. Poslovni prostori bivše pošte Novo mesto – Kandija, Ragovska ulica 1 in podstrešje, v skupni izmeri 155,40 m2, za izklicno ceno 86.180,00 EUR. 11. Poslovni prostori bivše pošte Brestanica, Cesta prvih borcev 21, v izmeri 114,70 m2, in garaža, v izmeri 13,90 m2, za izklicno ceno 49.800,00 EUR. Poslovne prostore bo možno prevzeti po preselitvi pošte na novo lokacijo, predvidoma v januarju 2013. 12. Garaža številka 9, v Sevnici, Ulica heroja Maroka, v izmeri 13,37 m2, za izklicno ceno 4.500 EUR. 13. Garaža številka 22, v Sevnici, Ulica heroja Maroka, v izmeri 13,66 m2, za izklicno ceno 4.500,00 EUR. Garaža je oddana v najem. Pravila javne dražbe – javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v torek, 2. oktobra 2012, ob 12. uri; – javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 EUR, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR v primeru, ko izklicna cena višja od 20.000,00 EUR; – dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o., štev: 90672-0000040025, pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine; – izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti; – kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek; – na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument; – na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno; – ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe; – uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, pa se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice pri nepremičnini pod številko 4 se vrne varščina uspelemu dražitelju brez obresti, v roku 15 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 15 dni po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe, razen v primeru nepremičnine iz zaporedne številke 4, za katero se mora pogodba skleniti v 30 dneh po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni: – za nepremičnine pod številko 3 in 9, na tel. 03/424-36-20, Gabriela Svete, – za nepremičnine pod številko 1 in 2, na tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek, – za nepremičnine pod številko 6, 7 in 8, na tel 02/449-27-15, Franc Kerenc, – za nepremičnine pod številko 4 in 5, na tel. 04/262-46-22, Vinko Štefe, – za nepremičnine pod številko 10, 11, 12 in 13, na tel. 07/371-86-14, Sandra Peršak.
Pošta Slovenije, d.o.o.

AAA Zlata odličnost