Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2762. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah, stran 7207.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 118/07) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj urbanistične zasnove naselja Loče z oznako P1 območje za proizvodne dejavnosti, kjer so možne prenove in zapolnitve.
Območje se ureja na osnovi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah (Uradni list SRS, št. 17/87).
Razlogi za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so:
Investitor Marovt d.o.o., Stranice 55, 3206 Stranice je lastnik skladišča velikosti cca 10 x 10 m na parc. št. 202/7, k.o. Loče. Objekt je v zelo slabem stanju, zato ga namerava rekonstruirati, kar pa veljavni odlok ne predvideva.
Zaradi navedenega je potrebno s spremembami in dopolnitvami odloka za obravnavano območje uskladiti odlok z možnostjo, da se objektom zgrajenimi pred letom 1967 in niso predvideni za rušenje omogoči izvedba rekonstrukcije.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na naslednjo parcelno številko: 202/7, k.o. Loče.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel investitor Marovt d.o.o..
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+-----------------------------------+---------------------------+
|Sklep o začetku priprave tekstualne|avgust 2012        |
|spremembe prostorskega akta    |              |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu  |september 2012       |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Obvestilo MIP, Direktorat za okolje|30 dni           |
|o izvedbi celovite presoje vplivov |              |
|na okolje             |              |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava osnutka spremembe     |7 dni           |
|prostorskega akta         |              |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Pridobivanje smernic        |/             |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi |7 dni pred pričetkom javne |
|in javni obravnavi osnutka     |razgrnitve         |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava|30 dni           |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava stališča do pripomb in  |7 dni po zaključku javne  |
|predlogov             |razgrnitve         |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Pridobivanje mnenj         |/             |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Stališča do pripomb in predlogov  |takoj od opredelitve    |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava usklajenega predloga   |7 dni           |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem  |november, december 2012  |
|svetu               |              |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Objava v Uradnem listu       |december 2012       |
+-----------------------------------+---------------------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj: /
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira investitor posega.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0008/2012
Slovenske Konjice, dne 28. avgusta 2012
Podžupan
Občine Slovenske Konjice
Bojan Podkrajšek l.r.

AAA Zlata odličnost