Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Št. 5100-12/2012-1 Ob-4207/12 , Stran 2122
Št. 5100-12/2012-1 Ob-4207/12
Na podlagi 126. Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP) ter sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 10. 9. 2012, in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) Združenih držav Amerike v letih 2013–2016
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja raziskovalcev v skupnih ameriško-slovenskih projektih Materials World Network (v nadaljnjem besedilu: MWN), ki ga je objavila Nacionalna znanstvena fundacija (v nadaljnjem besedilu: NSF) Združenih držav Amerike. Teme javnega razpisa obsegajo vse teme, ki jih podpira NSF Division of Materials Research (DMR), t.j. (merodajen je angleški tekst v oklepaju): fizika kondenzirane snovi, kemija trdne snovi in materialov, polimeri, biomateriali, kovine in kovinske, keramika, elektronski in fotonski materiali, teorija trdne snovi in materialov (condensed matter physics, solid state and materials chemistry, polymers, biomaterials, metals and metallic nanostructures, ceramics, electronic and photonic materials, and condensed matter and materials theory). Dodatno se letošnji razpis MWN posebej usmerja v trajnostne materiale (Sustainable Materials), kot jih opisuje dokument NSF 12-095. Raziskovalci iz ZDA in Slovenije pripravijo skupen projekt, pri tem pa delo na projektu razdelijo na dva sklopa, ki ju ločeno izvajata ameriška oziroma slovenska stran. Sklop, ki ga izvaja ameriška stran, le-ta prijavi na razpis NSF; v prijavi natančno opiše sklop, ki ga izvajajo raziskovalci iz Slovenije. Sklop, ki ga izvajajo raziskovalci iz Slovenije, le-ti prijavijo agenciji na tem javnem razpisu in pri tem natančno opišejo tudi sklop, ki ga izvaja ameriška stran. NSF opravi recenzijo sklopa, ki ga izvaja ameriška stran, agencija pa oceni sklop, ki ga izvaja slovenska stran. Če sta obe oceni pozitivni, se NSF in agencija lahko dogovorita za financiranje skupnega projekta; pri tem NSF sofinancira sklop, ki ga izvaja ameriška stran, agencija pa sklop, ki ga izvaja slovenska stran. Če NSF ne sofinancira sklopa, ki ga izvaja ameriška stran, tudi agencija ne more sofinancirati sklopa, ki ga izvaja slovenska stran. Skupni ameriško-slovenski projekti trajajo največ tri leta. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji); ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike na pomembnem raziskovalnem področju materialov. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Nosilec slovenskega sklopa skupnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati nosilec slovenskega sklopa ob prijavi, je za vse vede enaka 1; za nosilce, ki prijavljajo podoktorski projekt, ta pogoj ni zahtevan. Vodja projekta mora ob podpisu pogodbe o (so)financiranju imeti prostih najmanj 170 raziskovalnih ur. Pri skupnem ameriško-slovenskem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. NSF je objavila razpis MWN na svoji spletni strani; kontaktna oseba na ameriški strani je dr. Michael Scott, e-pošta: mjscott@nsf.gov. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Prijave bodo ocenjene po postopku, kot ga določa Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2011-7, z dne 4. 6. 2012. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija v sodelovanju z NSF in ga predloži Znanstvenemu svetu agencije. Upošteva se skupna višina ocen ameriškega in slovenskega sklopa. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi predloga Znanstvenega sveta agencije. 7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni dobi izvajanja 2013–2016 znaša okvirno 600.000,00 EUR. Agencija (so)financira sodelovanje raziskovalcev v največ dveh skupnih ameriško-slovenskih projektih. Slovenski sklop v posameznem skupnem projektu znaša okvirno do 100.000 EUR letno v trajanju do treh let, ali 1700 letnih raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne kategorije B v trajanju do dveh let, če slovenski nosilec prijavi podoktorski projekt. Znesek in trajanje na slovenski strani ne more presegati zneska (po tečaju Narodne Banke Slovenije za ameriški dolar (USD) na dan oddaje projekta) in trajanja ameriškega sklopa projekta. Z izbranimi prijavitelji agencija sklene pogodbo, s katero se podrobneje opredeli način financiranja in izvajanja projekta ter določi kategorija cene raziskovalne ure. Sofinanciranje v letih 2013–2016 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 8. Predvideni čas trajanja raziskovalnih projektov: predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 7. 2013, z zaključkom 31. 3. 2015. Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do največ treh let. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije do 15. 11. 2012, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. 11. 2012, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ARRS-MS-NSF-2012. Obrazec, poimenovan ARRS-MS-NSF-2012-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, mora najkasneje 15. 11. 2012 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot priloga na naslov: MednarodniRazpisi@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 19. 11. 2012 ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do junija leta 2013. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost