Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4162/12 , Stran 2154
Ob-4162/12
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe AHA HOJA, proizvodnja izdelkov iz lesa d.d., uprava družbe sklicuje
16. skupščino družbe
Skupščina družbe bo dne 24. 10. 2012, ob 14. uri, v prostorih družbe (jedilnica), Podpeč 53, 1352 Preserje. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mojco Lukančič, za preštevalca glasov skupščina izvoli Tatjano Bovha. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Predložitev letnega poročila za leto 2011, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2011. 2.2. Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme sklep, da bilančna izguba poslovnega leta 2011 ostane nepokrita. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno. Delničarje prosimo, da zaradi lažje organizacije skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred skupščino. Udeležence pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskih dokumentom. Gradivo Gradivo za skupščino s predlaganimi sklepi si lahko delničarji ogledajo na sedežu družbe, vsak delovni dan po objavi sklica, od 12. do 14. ure. Delničarji lahko v 14 dneh po objavi sklica skupščine podajo na sedež družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge k posameznim točkam. Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni. Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt pol ure pred skupščino. Če skupščina ob 14. uri ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje skliče za isti dan, ob 14.30, pri čemer bo skupščina na ponovnem zasedanju odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
AHA HOJA, pro­izvodnja izdelkov iz lesa d.d. direktor Samo Krivic, univ. dipl. pol.

AAA Zlata odličnost